Τι θα γίνουν τα ανταποδοτικά τέλη των Αιολικών Πάρκων;

Καταργούν τα ανταποδοτικά τέλη των Αιολικών Πάρκων;

Σε σχέση με το θέμα, έχουμε αντίδραση Κοινοτήτων, από τους Δήμους Ερέτριας, Κύμης-Αλιβερίου και Καρύστου που ζητούν απόσυρση του άρθρου 47 νομοσχεδίου του Υπ. Εσωτερικών.

Σε υπόμνημά τους προς τον αρμόδιο υπουργό κ. Χατζηδάκη αναφέρουν:
"... Στα πλαίσια του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών που έχει κατατεθεί στη Βουλή και ρυθμίζει ζητήματα ιθαγένειας και εύρυθμης λειτουργίας των ΟΤΑ, στο άρθρο 47 που αφορά την Διάθεση ειδικού τέλους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ, περιλαμβάνεται τροποποίηση του τέλους της παρ. Α4 του άρθρου 25 του νόμου 3468/2006 με την προσθήκη του εξής εδαφίου:
«Κατ’ εξαίρεση, τα κατά τη δημοσίευση του παρόντος χρηματικά υπόλοιπα από το ειδικό τέλος και τα αντίστοιχα έσοδα των χρήσεων 2020 και 2021μπορούν να διατίθενται, κατόπιν σχετικής απόφασης του οικείου δημοτικού συμβουλίου, για την εξόφληση οφειλών και την κάλυψη πάσης φύσεως δαπανών του δήμου, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν στις ανταποδοτικές του υπηρεσίες, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ποσοστιαία αναλογία επιμερισμού μεταξύ των κοινοτήτων».
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι Δήμοι μπορούν να διαθέσουν τα χρήματα για άλλες ανάγκες και έτσι καταργείται το ανταποδοτικό όφελος, που είχαν οι τοπικές κοινότητες σαν αντιστάθμισμα για τις καταστροφικές επεμβάσεις των ΑΠΕ.
Μέχρι σήμερα, τα ποσά που έπαιρνε ένας Δήμος από το ανταποδοτικό τέλος έπρεπε να διατίθενται σε ποσοστό 80% αποκλειστικά και μόνο σε περιβαλλοντικές δράσεις και έργα τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας όπου είναι εγκατεστημένος ο σταθμός Α.Π.Ε., ενώ το υπόλοιπο 20% μπορούσε να διατεθεί είτε στην Τοπική Κοινότητα είτε στην υπόλοιπη περιφέρεια του Δήμου.
Σύμφωνα με το άρθρο 47 του υπό ψήφιση νόμου, οι Δήμοι θα ενθυλακώνουν τα ανταποδοτικά τέλη κι οι κάτοικοι των χωριών που φιλοξενούν τα αιολικά πάρκα θα ζουν μόνο με τα προβλήματα που αυτά δημιουργούν στην περιοχή τους".