ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942 935 650

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δευ10222018

Δευ, 22 Οκτ 2018 4pm

Τιμές Καυσίμων ΕΥΒΟΙΑΣ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΕΥΒΟΙΑΣ
Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Back Home ΤΟΠΙΚΑ Βραβείο Καλής Πρακτικής από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EU-OSHA

Βραβείο Καλής Πρακτικής από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EU-OSHA

Βραβείο Καλής Πρακτικής από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EU-OSHA

Στο πλαίσιο της εκστρατείας «12α Ευρωπαϊκά Βραβεία Καλής Πρακτικής 2014-2015» στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, ο Δήμος Χαλκιδέων βραβεύθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EU-OSHA, καθώς διακρίθηκε ανάμεσα σε 200 περίπου αρχικούς συμμετέχοντες και 55 διακριθέντες.

Η βράβευση πραγματοποι-
ήθηκε τη Δευτέρα 27/4 σε
ειδική εκδήλωση στη Ρίγα
της Λετονίας, στο πλαίσιο
της Συνόδου Κορυφής της
ΕΕ, όπου παρευρέθησαν ο
Δήμαρχος Χαλκιδέων Χρή-
στος Παγώνης και ο Τεχνι-
κός Ασφαλείας του Δήμου
Νίκος Μεταξάς. Τα Βρα-
βεία Καλής Πρακτικής απο-
τελούν εκστρατεία για τους
ασφαλείς και υγιείς χώρους
εργασίας και διοργανώνο-
νται από τον EU-OSHA και
το δίκτυο των εθνικών εστι-
ακών πόλων του, σε συνερ-
γασία με τα κράτη μέλη και
την εκάστοτε προεδρία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκο-
πός των βραβείων είναι να
αναδειχθούν τα παραδείγ-
ματα επιχειρήσεων ή οργα-
νισμών που διαχειρίζονται
με υποδειγματικό τρόπο το
άγχος και τους ψυχοκοι-
νωνικούς κινδύνους στον
χώρο εργασίας. Οι κριτές
αναζήτησαν τα καλύτερα
παραδείγματα επιχειρήσεων
και οργανισμών που με επι-
τυχία καταφέρνουν να εκτι-
μήσουν, να εξαλείψουν ή να
μειώσουν τους ψυχοκοινω-
νικούς κινδύνους και το άγ-
χος στην εργασία, επιδει-
κνύοντας ισχυρή δέσμευση
και συμμετοχική προσέγγι-
ση απέναντι στην αντιμε-
τώπιση τους.
Τα βραβεία έδωσαν οι
Christa Sedlatschek, Διευ-
θύντρια του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού για την Ασφά-
λεια και την Υγεία στην Ερ-
γασία, ο Mr Jordi Curell
Gotor, Διευθυντής για την
απασχόληση και την κοι-
νωνική νομοθεσία στην Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή και ο
Υπουργός Κοινωνικής Πρό-
νοιας της Λετονίας Uldis
Augulis. Σε δηλώσεις του
ο Δήμαρχος Χαλκιδέων
και με αφορμή τη Παγκό-
σμια Ημέρα για την Ασφά-
λεια και Υγεία στους χώ-
ρους εργασίας, επεσήμανε
ότι αποτελεί προτεραιότη-
τα της Δημοτικής Αρχής η
διασφάλιση της υγείας και
ασφάλειας των εργαζομέ-
νων, μέσω ενός πρότυπου
συστήματος που θα διευ-
κολύνει και θα ενισχύει την
απόδοσή τους, με ορατά
αποτελέσματα σε νευραλγι-
κά τμήματα της τοπικής αυ-
τοδιοίκησης, όπως τα τμή-
ματα τεχνικών έργων και
καθαριότητας. Παράλλη-
λα, εξέφρασε την ικανοποί-
ησή του τόσο για την Πα-
νευρωπαϊκή διάκριση του
Δήμου Χαλκιδέων όσο και
για το γεγονός ότι ο Δήμος
Χαλκιδέων θα αποτελέσει,
σύμφωνα με σχετική πρόθε-
ση του Υπουργείου Εργασί-
ας, πρότυπο εφαρμογής αυ-
τού του προγράμματος για
όλους τους Δήμους της χώ-
ρας

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ