ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942 935 650

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τρι07142020

Τρι, 14 Ιουλ 2020 6pm

Γράφει ο Ανδρέας Γ. Χριστόπουλος:
Τιμές Καυσίμων ΕΥΒΟΙΑΣ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΕΥΒΟΙΑΣ
Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Back Home ΕΡΓΑΣΙΑ Προς εξαφάνιση τα φημισμένα όστρακα του Ευβοϊκού

Προς εξαφάνιση τα φημισμένα όστρακα του Ευβοϊκού

Με βασικό θέμα τα φημισμένα όστρακα του Ευβοϊκού σε έλλειψη, κατέθεσε ερώτηση στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γεώργιο Καρασμάνη, ο βουλευτής Κώστας Μαρκόπουλος  Όπως αναφέρει πληροφορικά στην ερώτηση του, η Χαλκίδα και οι Ευβοϊκές ακτές είναι φημισμένες για τους θαλασσινούς μεζέδες, φρέσκα ψάρια και όστρακα. Χιλιάδες τουρίστες κάθε καλοκαίρι και πολλοί κάτοικοι του λεκανοπεδίου κάθε Σαββατοκύριακο, επισκέπτονται την Εύβοια και τρώνε όστρακα του Ευβοϊκού σε ψαροταβέρνες.

Η καθαρότητα των νερών
του Ευβοϊκού με τα θαλάσ-
σια ρεύματα που υπάρχουν
προσφέρουν μεγάλες ποσό-
τητες οστράκων προς κα-
τανάλωση. Όμως οι αλι-
είς οστράκων κρούουν τον
κώδωνα του κινδύνου ότι
οι ποσότητες οστράκων
στις νόμιμες ζώνες αλιεί-
ας έχουν ελαττωθεί τα μέγι-
στα λόγω υπεραλίευσης, με
άσχημα αποτελέσματα για
την εργασία τους αλλά και
πιθανό κίνδυνο για τη δη-
μόσια υγεία. Η συνεισφο-
ρά της οστρακαλιείας στο
ακαθάριστο εγχώριο προϊ-
όν (ΑΕΠ) συνίσταται στους
κάτωθι λόγους: Στην άμε-
ση κατανάλωση και επίσης,
υποκαθιστά εισαγωγές αλι-
ευτικών προϊόντων και προ-
σφέρει βασικές πρώτες ύλες
στη μεταποιητική βιομηχα-
νία. Συμβάλλει ταυτόχρονα
στην Εθνική Απασχόληση.
Η άσκηση οστρακαλιείας δι-
ενεργείται από επαγγελμα-
τίες αλιείς που είναι εφοδι-
ασμένοι με ειδική άδεια. Η
αλιεία των οστράκων διε-
νεργείται αποκλειστικά από
ειδικά διαμορφωμένα επαγ-
γελματικά σκάφη εφοδια-
σμένα με καταδυτικές μη-
χανές. Υπάρχουν ειδικές
οριοθετημένες ζώνες παρα-
γωγής και αλιείας οστρα-
κοειδών στις οποίες ανά
τακτά χρονικά διαστήμα-
τα γίνονται δειγματοληψίες
για μικροβιολογικές αναλύ-
σεις για την επαναξιολόγη-
ση τους. Το αυστηρό νομικό
πλαίσιο για τις ζώνες αλιεί-
ας, τους αλιείς, το κέντρο με-
τεγκατάστασης, το κέντρο
καθαρισμού και το κέντρο
αποστολής και διάθεσης δι-
ασφαλίζει τη δημόσια υγεία
από κινδύνους που μπο-
ρεί να επιφέρει η κατανά-
λωση ακατάλληλων οστρά-
κων. Στην Εύβοια υπάρχουν
17 ειδικά διαμορφωμένα
αλιευτικά σκάφη και 50 πε-
ρίπου αλιείς οι οποίοι κατέ
χουν άδεια και ασχολούνται
με την αλιεία οστράκων.
Περίπου 200 οικογένειες
αντλούν το εισόδημα τους
από την οστρακαλιεία στην
Εύβοια. Υπάρχουν μόνο δύο
οριοθετημένες ζώνες στην
οποίες νόμιμα μπορούν οι
αλιείς να μαζεύουν όστρα-
κα. Είναι οι μοναδικές ζώ-
νες τα τελευταία 20 χρόνια
και από την υπεραλίευση οι
ποσότητες οστράκων που
έχουν απομείνει είναι ελάχι-
στες. Το γεγονός αυτό επι-
φέρει τεράστιο οικονομικό
πλήγμα στις οικογένειες που
ζουν από την αλιεία οστρά-
κων, αλλά ταυτόχρονα οδη-
γεί και στο φαινόμενο να
εμφανίζονται στις ψαροτα-
βέρνες όστρακα από άλλες
περιοχές ή από παράνομη
αλιεία, με ότι ενδεχόμενους
κινδύνους μπορεί να επι-
φέρει αυτό για τη δημόσια
υγεία. Οι οστρακαλιείς εδώ
και αρκετό χρονικό διάστη-
μα ζητούν επίμονα το άνοιγ-
μα νέας ζώνης αλίευσης, το
οποίο όμως απαιτεί σύμφω-
να με τη νομοθεσία και τους
ρυθμούς που κινούνται οι
δημόσιες υπηρεσίες στην
Ελλάδα, μεγάλο χρονικό δι-
άστημα που μπορεί να ξεπε-
ράσει και τα δύο χρόνια. Την
τροχοπέδη των δημοσίων
υπηρεσιών αντιμετωπίζουν
ήδη οι οστρακαλιείς της Εύ-
βοιας αφού έχουν καταθέσει
το αίτημα τους από τον Δε-
κέμβριο 2013 στην αρμόδια
υπηρεσία εποπτείας αλιείας
στην Περιφερειακή Ενότητα
Εύβοιας και ακόμα δεν έχει
γίνει καμία σχετική κίνηση,
τονίζει ο κ. Μαρκόπουλος.
Μάλιστα αναγκάστηκαν για
να επισπεύσουν τη διαδικα-
σία να πληρώσουν από την
τσέπη τους τοπογραφική
μελέτη για την οριοθέτηση
περιοχής στον Νότιο Ευβο-
ϊκό την οποία έχουν υποδεί-
ξει ως νέα ζώνη αλιείας. Θα
πρέπει οι υπηρεσίες να προ-
βούν σε υγειονομική μελέτη,
σε προκαταρκτική και αρ-
χική πλήρης ταξινόμηση με
μικροβιολογικές εξετάσεις
πριν προχωρήσουν στην
έγκριση ανοίγματος νέας
ζώνης αλιείας. Οι οστρα-
καλιείς έχουν ήδη προβεί
σε δειγματοληψίες και δι-
κούς τους μικροβιολογικούς
ελέγχους και επισημαίνουν
ότι τα αποτελέσματα για τα
νερά και τα δείγματα σάρ-
κας, αποδεικνύουν την κα-
ταλληλότητα της περιο-
χής που έχουν υποδείξει. Οι
υπηρεσίες βεβαίως πρέπει
να προβούν σε δικούς τους
δειγματοληπτικούς ελέγ-
χους για κάποιο χρονικό δι-
άστημα. Αυτό που ζητούν οι
αλιείς είναι την επίσπευση
των διαδικασιών, το άνοιγ-
μα το ταχύτερο δυνατό της
νέας ζώνης αλλά και τη φύ-
λαξη αυτής το μεσοδιάστη-
μα από την λαθραία οστρα-
καλιεία. Το άνοιγμα της
νέας ζώνης μπορεί να έχει
ως αποτέλεσμα και την ανα-
βίωση των δύο παλαιοτέρων
αφού όπως υποστηρίζουν
οι αλιείς αν κλείσουν για 1
με 1,5 έτη θα αποκτήσουν
πάλι μεγάλο πληθυσμό. Τα
όστρακα λειτουργούν και
σαν φίλτρα του νερού συ-
γκρατώντας τους ρυπαντές.
Ο νομός Εύβοιας είναι ένας
νομός που πλήττεται από
την ανεργία και τα τελευ-
ταία χρόνια βρίσκεται στις
περιοχές με την υψηλότε-
ρη ανεργία στην Ελλάδα.
Η ηγεσία πρέπει να ενσκύ-
ψει στο πρόβλημα και να βο-
ηθήσει να επιταχυνθούν οι
ρυθμοί για το άνοιγμα νέας
ζώνης οστρακαλιείας στο
νότιο Ευβοϊκό, βοηθώντας
με αυτό τον τρόπο περίπου
200 οικογένειες να εξασφα-
λίσουν το εισόδημα τους,
δηλώνει ο βουλευτής. Και
συνεχίζει ρωτώντας τον κ.
Υπουργό σε ποιες ενέργειες
προτίθεται να προβεί ώστε
να επιταχυνθούν οι διαδικα-
σίες ανοίγματος νέας ζώνης
αλιείας οστράκων στον νό-
τιο Ευβοϊκό ικανοποιώντας
το κατατεθημένο αίτημα του
σωματείου Οστρακαλιέων
Εύβοιας. Ποιες είναι οι ακρι-
βείς ενέργειες στις οποίες θα
προβεί και το ακριβές χρο-
νοδιάγραμμα ανοίγματος
νέας ζώνης αλιείας οστρά-
κων στο νότιο Ευβοϊκό κόλ-
πο. Αν προτίθεται να λάβει
ειδικά μέτρα φύλαξης της
οριοθετημένης περιοχής στο
νότιο Ευβοϊκό η οποία πρό-
κειται να χαρακτηριστεί νέα
ζώνη αλιείας οστράκων από
τους παράνομους αλιείς και
με δεδομένη τη μείωση πλη-
θυσμού οστράκων στις δύο
υπάρχουσες ζώνες αλιείας,
με ποια μέτρα προτίθεται να
καταπολεμήσει την παράνο-
μη οστρακαλιεία και εμπο-
ρία ώστε να διαφυλαχτεί η
δημόσια υγεία.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ