ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942 935 650

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κυρ05312020

Παρ, 29 Μαϊ 2020 11am

Γράφει ο Ανδρέας Γ. Χριστόπουλος:
Τιμές Καυσίμων ΕΥΒΟΙΑΣ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΕΥΒΟΙΑΣ
Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Back Home ΕΡΓΑΣΙΑ Φύλλα πορείας στον ΑΗΣ Αλιβερίου

Φύλλα πορείας στον ΑΗΣ Αλιβερίου

Με την επιστράτευση η κυβέρνηση εφάρμοσε φραγή στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στη ΔΕΗ.Με την παραλαβή των φύλλων πορείας και στο Αλιβέρι οι εργαζόμενοι επέστρεψαν στα πόστα τους. Έδωσαν όμως την υπόσχεση ότι αυτό δεν σημαίνει και τον τερματισμό του αγώνα τους.

Στο μέτρο της πολιτικής
επιστράτευσης των συν-
δικαλιστών της ΔΕΗ και
σε επίταξη των υπηρεσιών
τους προχώρησε επισήμως
η κυβέρνηση, μετά την από-
φασή τους να μην εφαρμό-
σουν τη δικαστική απόφαση
και να συνεχίσουν τις κινη-
τοποιήσεις τους. Τα φύλλα
πορείας μοιράστηκαν ήδη
στους εργαζομένους. Από
νωρίς το πρωί είχαν δοθεί
155 φύλλα πορείας στους
εργαζόμενους του ΑΗΣ
Αλιβερίου. Παρόλο που 13
ήταν οι μονάδες της ΔΕΗ
που είχαν τεθεί εκτός λει-
τουργίας στο πλαίσιο των
κινητοποιήσεων των ερ-
γαζομένων, ο αντίκτυπος
στο σύστημα ήταν μικρός.
Όπως φάνηκε από την Πα-
ρασκευή, οι διακοπές ρεύ-
ματος ήταν ελάχιστες αφού
ήταν σε λειτουργία εκτός
από τις ιδιωτικές μονάδες
με μέγιστη ισχύ έως 2.000
MW, εισαγωγές ρεύματος
άνω των 1.000 MW αλλά
και σημαντικές ποσότη-
τες ΑΠΕ. Τις μεσημεριανές
ώρες χαρακτηριστικά, βο-
ηθούντων και των φωτο-
βολταϊκών η μέγιστη συνει-
σφορά των ΑΠΕ ξεπέρασε
τα 2.600 MW. Σημαντική
ενίσχυση προήλθε στο σύ-
στημα και από τα υδροηλε-
κτρικά, ενώ σε λειτουργία
παρέμειναν οι μονάδες Άγι-
ος Δημήτριος 3,5, Καρδιά 3,
Μεγαλόπολη 3 , Αλιβέρι 5
και Λαύριο 5 της ΔΕΗ.
Τη λήξη των απεργιακών
κινητοποιήσεων από τα
μεσάνυχτα της Κυριακής
ανακοίνωσε το απόγευμα
η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ μετά την
πολιτική επιστράτευση των εργαζομένων. Το συνδικάτο
των εργαζομένων στη ΔΕΗ
διεμήνυσε ότι θα συνεχίσει
«τον αγώνα με άλλες μορ-
φές κινητοποιήσεων». Η
ΓΕΝΟΠ τόνισε στην ανα-
κοίνωσή της ότι βρίσκεται
σε κατάσταση επιστράτευ-
σης «επειδή αντιστάθηκε
στα σχέδια της μνημονια-
κής κυβέρνησης» και απηύ-
θυνε κάλεσμα στην ΓΣΕΕ
και στους φορείς της χώρας
«να αναλάβουν από κοινού
πρωτοβουλίες και εκδηλώ-
σεις με στόχο την αποτροπή
των πολιτικών επιλογών
και αποφάσεων της κυβέρ-
νησης». Ο βουλευτής της
ΔΗΜΑΡ Δημήτρης Ανα-
γνωστάκης σχολίασε σχετι-
κά: «Τα κοινωνικά ρήγματα
που προκαλεί η πολιτική
της κυβέρνησης δεν κλεί-
νουν με ασκήσεις πυγμής,
όπως είναι η επιστράτευση
που αποφασίστηκε. Η δι-
άλυση των υποδομών της
ΔΕΗ και η εκποίηση που
επιχειρείται με το νομοσχέ-
διο για τη «μικρή ΔΕΗ» συ-
νιστά επιλογή που πλήττει
το δημόσιο συμφέρον και
αντιστρατεύεται τα συμ-
φέροντα της κοινωνίας».
Για το θέμα δήλωσε και ο
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ,
Βαγγέλης Αποστόλου «Η
Κυβέρνηση επέλεξε την
ακραία σύγκρουση με τους
εργαζόμενους και τη κοινω-
νία που αγωνίζονται για την
υπεράσπιση του δημόσιου
και κοινωνικού χαρακτήρα
της ηλεκτρικής ενέργειας.
Ταυτόχρονα με την αντι-
συνταγματική της αυτή ενέργειά καταργεί κάθε
δυνατότητα που έχουν οι εργαζόμενοι να υπερασπί-
ζονται τα δικαιώματά τους
αλλά και να αντιστέκονται σε πολιτικές που υπηρετούν
συγκεκριμένα οικονομικά
συμφέροντα. Ο αγώνας των
εργαζομένων της ΔΕΗ και η συμπαράσταση των τοπι-
κών κοινωνιών τη δεδομέ-
νη στιγμή έχουν οδηγήσει
στη δημιουργία ενός λαϊκού
μετώπου που δείχνει ότι η
προώθηση και διενέργεια
του δημοψηφίσματος για
την εκποίηση της μικρής
ΔΕΗ αποτελεί πλέον μονό-
δρομο. Η Κυβέρνηση φέρει
ακεραία την ευθύνη για το
κλίμα κοινωνικής πόλωσης
και τρομοκρατίας που καλ-
λιεργεί».
Για την ιστορία, το λιγνιτω-
ρυχείο Αλιβερίου στήριξε
τη ΔΕΗ στα πρώτα χρόνια
της δημιουργίας της. Το
ορυχείο βρίσκεται 4 χλμ.
βόρεια της πόλης του Αλι-
βερίου κοντά στο χωριό
Άγιος Λουκάς. Εκεί στην
περιοχή Μπρινιάς η εξόρυ-
ξη λιγνίτη γινόταν υπόγεια,
ενώ στην παρακείμενη πε-
ριοχή Μαρμαρένια ο λιγνί-
της εξορυσσόταν μέσω επι φανειακής εκσκαφής. Λίγο
μετά την ίδρυση της Δημό-
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρι-
σμού (1950), η Ελληνική
Κυβέρνηση προχώρησε σε συνεργασία με την εται-
ρεία Ebasco Services Inc.
για μια περίοδο 5 ετών, με
σκοπό την εξασφάλιση της
απαραίτητης τεχνογνω-
σίας για την εγκαθίδρυση
και τη λειτουργία μονάδων
παραγωγής ηλεκτρισμού.
Τα απαραίτητα κεφάλαια
αντλήθηκαν τόσο από την
αμερικάνικη οικονομική
βοήθεια στα πλαίσια του
σχεδίου Μάρσαλ, όσο και
από ιταλικές πολεμικές
αποζημιώσεις, όπως επίσης
και από εθνικούς πόρους.
Το 1951 η ΔΕΗ ανέλαβε
την υπόγεια εκμετάλλευ-
ση των ορυχείων, εφαρ-
μόζοντας σύγχρονες και
ασφαλέστερες μεθόδους
εξόρυξης, εξασφαλίζοντας
την αύξηση της παραγωγής
στους 750 χιλιάδες τόνους
το χρόνο. Από το χώρο του
λιγνιτωρυχείου, που βρί-
σκεται στην περιοχή Μπρι-
νιάς και Μαρμαρένια του
γειτονικού χωριού Άγιος
Λουκάς, ο λιγνίτης μεταφε-
ρόταν μέσω σιδηροδρομι-
κής γραμμής στον Κάραβο
Αλιβερίου, όπου χτίστηκε
το πρώτο ατμοηλεκτρικό
εργοστάσιο της χώρας, με
δυο γεννήτριες των 40.000
KW. Η ύπαρξη διαθέσιμων
και ικανών λιγνιτικών απο-
θεμάτων σε κοντινή από-
σταση από το εργοστάσιο
συνετέλεσε αφενός στη
γρήγορη όσο και αποτε-
λεσματική λειτουργία του
ατμοηλεκτρικού εργοστα-
σίου. Η εκμετάλλευση των
αποθεμάτων κρίθηκε οι-
κονομικά ασύμφορη στις
αρχές της δεκαετίας του
1980, οπότε και έπαψε τόσο
η υπόγεια όσο και η επιφα-
νειακή εξόρυξη του λιγνίτη.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ