ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942 935 650

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τρι07142020

Τρι, 14 Ιουλ 2020 6pm

Γράφει ο Ανδρέας Γ. Χριστόπουλος:
Τιμές Καυσίμων ΕΥΒΟΙΑΣ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΕΥΒΟΙΑΣ
Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Back Home ΕΡΓΑΣΙΑ Στρατηγικής σημασίας και πλούτου για τη χώρα

Στρατηγικής σημασίας και πλούτου για τη χώρα

Το ΚΚΕ κατά της ιδιωτικοποίησης της ΛΑΡΚΟ

 

Τα Σωματεία των εργαζομένων στη Λάρκο παρακολουθούν με αγωνία τις πολιτικές εξελίξεις που δημιουργούν φήμες για την ιδιωτικοποίηση της επιχείρησης που τους απασχολεί, με το φάσμα της ανεργίας να ακολουθεί από κοντά. Συναντήθηκαν πρόσφατα με τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ σε αναζήτηση στήριξης. Τα συμπεράσματα τους κοινά, κυρίως όσον αφορά την σημασία της προσφοράς που παρέχει η ΛΑΡΚΟ στην οικονομία της χώρας.

Κουτσούμπας
Ο Γενικός Γραμματέας της
Κεντρικής Επιτροπής του
ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσού-
μπας, συναντήθηκε την
Παρασκευή στον Περισ-
σό με τα διοικητικά συμ-
βούλια των εργατικών συν-
δικάτων της ΛΑΡΚΟ και
ενημερώθηκε από τους ερ-
γαζόμενους για τις τρέχου-
σες εξελίξεις αναφορικά με
το ζήτημα ιδιωτικοποίησης
της εταιρείας. Σύμφωνα με
δελτίο Τύπου του ΚΚΕ, οι
εκπρόσωποι των εργαζομέ-
νων εξέφρασαν την αντίθε-
σή τους στα σχέδια της συ-
γκυβέρνησης, καθώς, όπως
είπαν, η ΛΑΡΚΟ είναι μία
επιχείρηση στρατηγικής ση-
μασίας και αποτελεί πλού-
το για τη χώρα, με μεγάλες
αναπτυξιακές δυνατότητες
αλλά και σημαντική προ-
σφορά σε τοπικές κοινωνίες,
οι οποίες πλήττονται εξαι-
ρετικά τα τελευταία χρόνια
από μεγάλα ποσοστά ανερ-
γίας. Πρόσθεσαν ακόμη ότι
η μέχρι σήμερα εμπειρία δεί-
χνει πως οι ιδιωτικοποιήσεις
οδηγούν, αργά ή γρήγορα,
στη συρρίκνωση παραγωγι-
κών δραστηριοτήτων ή και
στο κλείσιμο των εταιρι-
ών και σε κάθε περίπτωση
η ΛΑΡΚΟ θα πρέπει να πα-
ραμείνει υπό τον έλεγχο του
Δημοσίου. Ο Δ. Κουτσού-
μπας εξέφρασε κατ΄ αρχήν
την αντίθεση του ΚΚΕ στην
παραπέρα προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων, μεταξύ
των οποίων και της ΛΑΡΚΟ,
όπως επίσης και την ανησυ-

χία του κόμματος για τα σχέ-
δια οριστικού κλεισίματος της επιχείρησης που προω-
θούνται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Πρόσθεσε ότι ταυ-
τόχρονα με το «όχι στην ιδι-
ωτικοποίηση» το ΚΚΕ προ-
βάλλει επίσης και ζητήματα
που αφορούν την εξασφάλι-
ση των δικαιωμάτων των ερ-
γαζομένων, τη λήψη μέτρων
που αφορούν την υγιεινή και
την ασφάλειά τους αλλά και
την προστασία του περιβάλ-
λοντος από τις δραστηριό-
τητες της επιχείρησης.
Τόνισε τη θέση του ΚΚΕ για
τη σύσταση Ενιαίου Κρα-
τικού Φορέα αξιοποίησης
ορυκτού πλούτου για την
πλήρη και ορθολογική αξι-
οποίησή του προς όφελος
του λαού, καθώς και για μια
σύγχρονη μονάδα ανοξεί-
δωτου χάλυβα με αξιοποί-
ηση των υποπροϊόντων και
καθετοποιημένη παραγω-
γή. Ο κ. Κουτσούμπας, υπο-
γράμμισε ότι οι αγώνες των
εργαζομένων, για να έχουν
επιτυχία και αποτελέσμα-
τα, δεν μπορούν να παραμέ-
νουν ξεκομμένοι από το γε-
νικότερο πρόβλημα, τίνος
τα συμφέροντα εξυπηρετεί
ο σημερινός δρόμος οικονο-
μικής ανάπτυξης και «εντός
των τειχών» της ΕΕ, ενός
συστήματος που είναι δομη-
μένο και σχεδιασμένο για τις
ανάγκες της καπιταλιστικής
κερδοφορίας μέσω της εκ-
μετάλλευσης της εργατικής
τάξης.

Αναγνωστάκης
Στο θέμα της ΛΑΡΚΟ, και ο
βουλευτής Εύβοιας της ΔΗ-


ΜΑΡ, Δημήτρης Αναγνω-
στάκης έθεσε ερώτηση προς τους κ. κ. Υπουργούς Οι-
κονομικών, Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, Πε-
ριβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής. Στην
ερώτηση του ανέφερε ότι
ενώ έχουν δει το φως της
δημοσιότητας, οι προθέσεις
της κυβέρνησης για τη διχο-
τόμηση της ΛΑΡΚΟ και την
ιδιωτικοποίηση της εταιρεί-
ας, πρόβλημα αποτελεί η δι-
άχυση ευθυνών μεταξύ των
συναρμόδιων υπουργείων,
αναφορικά με τις ευθύνες
που αναλογούν σε καθένα
από αυτά ως προς την τελι-
κή επιλογή του σχεδίου ιδι-
ωτικοποίησης. Ο βουλευτής θέτει επίσης ως πρόσφατο
παράδειγμα την ομολογία
του Υπουργού Περιβάλλο-
ντος κ. Παπαγεωργίου, που
ζητά να ενημερωθεί αναφο-
ρικά με το θέμα επιστροφής
των κρατικών ενισχύσεων
ύψους 136εκ. ευρώ, αγνοώ-
ντας μέχρι και τη στιγμή της
απάντησής του, αν αποτε-
λεί αρμοδιότητα του Υπουρ-
γείου του ή του Υπουργείου
Οικονομικών. Ενώ λοιπόν,
η Κομισιόν έχει στη διάθε- σή της στοιχεία ικανά, ώστε
να συντάσσει προτάσεις για
τον τρόπο ιδιωτικοποίησης
της εν λόγω εταιρείας, η ίδια
η κυβέρνηση αποφεύγει συ-
στηματικά να απαντήσει για το πώς θα χειριστεί το θέμα
των εργαζόμενων στη μεγα-
λύτερη Μεταλλευτική εται- ρεία της χώρας, τονίζει ο κ.
Αναγνωστάκης. «Δυστυ-
χώς η ΛΑΡΚΟ, όπως και
πολλές άλλες μεγάλες βιο-
μηχανίες της χώρας , είναι
δέσμιες της τιμολογιακής
πολιτικής της ΔΕΗ, η οποία
ενόψει της μερικής αποκρα-
τικοποίησης της, αποφεύγει
να παράσχει ανταγωνιστι-
κές τιμολογιακές πολιτικές
προς τις μεγάλες βιομηχα-
νίες της χώρας». Βάση του
σκεπτικού του, ο βουλευτής
ρωτάει τον κ. Υπουργό τι
προβλέπεται από το σχέδιο
ιδιωτικοποίησης για τη τύχη
των εργαζόμενων στη ΛΑΡ-
ΚΟ και ποιο Υπουργείο είναι
τελικά υπεύθυνο για την ιδι-
ωτικοποίηση της.
Μικρό ιστορικό
Η ΛΑΡΚΟ είναι από τις πιο
παλιές και σημαντικές με-
ταλλευτικές και μεταλ-
λουργικές επιχειρήσεις της
χώρας. Ιδρύθηκε από τον
Μποδοσάκη το 1963. Στις
αρχές της δεκαετίας του 80
πέρασε στον περίφημο ΟΑΕ
(Οργανισμός Ανασυγκρό-
τησης Επιχειρήσεων) και το
1989 δημιουργήθηκε η ση-
μερινή ΛΑΡΚΟ. Δραστηρι-
οποιείται σε πέντε νομούς
(μεταλλεία Εύβοιας, Εργο-
στάσιο Λάρυμνας Φθιώτι-
δας, μεταλλεία Αγίου Ιω-
άννη Βοιωτίας, μεταλλεία
Καστοριάς, Λιγνιτωρυχεία
Κοζάνης για την τροφοδο-
σία με λιγνίτη του εργοστα-
σίου Λάρυμνας). Παράγει
κοκκοποιημένο σιδηρονι-
κέλιο (FeNi) το οποίο εξά-
γει και τροφοδοτεί με πρώ-
τη ύλη τις σημαντικότερες
ευρωπαϊκές βιομηχανίες πα-
ραγωγής ανοξείδωτου χά-
λυβα.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ