ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942 935 650

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τετ05272020

Τετ, 27 Μαϊ 2020 10am

Γράφει ο Ανδρέας Γ. Χριστόπουλος:
Τιμές Καυσίμων ΕΥΒΟΙΑΣ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΕΥΒΟΙΑΣ
Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Back Home ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ανάγκη συνεργασίας με το Υπουργείο Εργασίας

Ανάγκη συνεργασίας με το Υπουργείο Εργασίας

Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων

Συνεργασία του Υπουργείου Εργασίας με τον εμπορικό κόσμο ζήτησε η Πρόεδρος της Ομοσπον-
δίας Εμπορικών Συλλόγων Παρασκευή Αγιοστρατίτη από το νέο Υφυπουργό Εργασία, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας κο Αντώνη Μπέζα.

Ο βουλευτής κος Συμεών
Κεδίκογλου, η Πρόεδρος
της Ομοσπονδίας Εμπορι-
κών Συλλόγων Εύβοιας και
ο Πρόεδρος της Ομοσπον-
δίας Επαγγελματιών Βιοτε-
χνών κ. Ηλίας Θαλάσσης
συναντήθηκαν με τον Υφυ-
πουργό Εργασία κ. Αντώ-
νη Μπέζα και υπηρεσιακούς
παράγοντες του Υπουργεί-
ου, με θέμα συζήτησης το
μεγάλο πρόβλημα με τον
ΟΑΕΕ και το μέλλον της μι-
κρομεσαίας εμπορικής επι-
χείρησης. Με τον Υφυπουρ-
γό συζητήθηκε το θέμα της
θεσμοθέτησης της «εντός
της κρίσης μικρομεσαί-
ας επιχείρησης» με βάση τα
προβλήματα του εμπορικού
κόσμου όπως η μείωση του
τζίρου, ο τραπεζικός δανει-
σμός και η ρύθμιση ληξιπρό-
θεσμων οφειλών.
Οι προτάσεις της Ομοσπον-
δίας κινήθηκαν προς την κα-
τεύθυνση της επίλυσης ανα-
γκών και της προστασίας
της μικρομεσαίας επιχείρη-
σης. Πιο συγκεκριμένα προ-
τάθηκαν οι κάτωθι απόψεις
για τη ρύθμιση ενός ευνοϊ-
 
κού ρυθμιστικού πλαισίου.
Πάγωμα, κεφαλαιοποίηση και μετατροπή οφειλών σε
ασφαλιστικό χρόνο. Προ-
στασία των «εντός της κρί-
σης» οφειλετών με κατάρ-
γηση της ποινικοποίησης Διαρκής Ιατροφαρμακευτι-
κή κάλυψη ασφαλισμένων.
Διεύρυνση της ασφαλιστι-
κής βάσης του ΟΑΕΕ. Δυνα-
τότητα ελεύθερης επιλογής
χαμηλότερης ασφαλιστικής
κατηγορίας. Η συνάντη-
ση πραγματοποιήθηκε σε
πολύ φιλικό και γόνιμο κλί-
μα και πραγματοποιήθηκε
ενημέρωση για τις πρόσφα-
τες υπουργικές αποφάσεις
που ισχύουν για τους ασφα-
λισμένους του ΟΑΕΕ, με βα-
σικό στόχο την κάλυψη από
πλευράς παροχών περίθαλ-
ψης των ανασφάλιστων πο-
λιτών.
Συγκεκριμένα ισχύει πρό-
σβαση στο σύστημα νο-
σηλευτικής και ιατροφαρ μακευτικής περίθαλψης.
Ασφαλισμένοι που έχουν
απωλέσει την ασφαλιστική
τους ικανότητα λόγω οφει- λών στα οικεία Ασφαλιστι-
κά Ταμεία, είναι δικαιούχοι
δωρεάν νοσοκομειακής πε-
ρίθαλψης (πολυήμερης και
βραχείας) σε κρατικό Νοσο-
κομείο. Ισχύει επίσης πρό-
σβαση στο σύστημα φαρ-
μακευτικής περίθαλψης.
Παροχή δωρεάν φαρμακευ-
τικής φροντίδας για όσους
απώλεσαν την ασφαλιστι-
κή ικανότητα λόγω οφειλών
στα Ταμεία και τα εξαρτη-
μένα μέλη της οικογένειας
τους. Επίσης από τη συνά-
ντηση προέκυψε ότι ανα-
μένεται η υπουργική από-
φαση που θα ορίζει την
καταβολή των εισφορών σε
μηνιαία βάση, αντί διμηνι-
αία, διευκολύνοντας τους
ασφαλισμένους και τις εισ-
ροές στο ταμείο. Επίσης εί-
ναι υπό διαπραγμάτευση μια
νέα συνολική ρύθμιση που
εξετάζει σοβαρά τις προτά-
σεις του κλάδου, όπως αυτή
για πάγωμα των οφειλών.
Η Πρόεδρος της Ομοσπον-
δίας, ευχαρίστησε τον υφυ-
πουργό για την εποικοδο-
μητική συνάντηση και τον
βουλευτή κ. Συμεών Κεδί-
κογλου για το ενδιαφέρον
του στα ζητήματα του κλά-
δου, αναμένοντας τα νέα μέ-
τρα του υπουργείου για τους
ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ