ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942 935 650

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κυρ05312020

Παρ, 29 Μαϊ 2020 11am

Γράφει ο Ανδρέας Γ. Χριστόπουλος:
Τιμές Καυσίμων ΕΥΒΟΙΑΣ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΕΥΒΟΙΑΣ
Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Back Home ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Προστασία βαμβακοκαλλιέργειας στο νομό Εύβοιας

Προστασία βαμβακοκαλλιέργειας στο νομό Εύβοιας

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Εύβοιας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας, κατάρτισε δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων (ΔΓΠ) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας στο Βαμβάκι».

Το δελτίο απευθύνε-
ται στους βαμβακοκαλ-
λιεργητές, με σκοπό την
ενημέρωσή τους για την
αποτελεσματική φυτοπρο-
στασία της βαμβακοκαλλι-
έργειας. Αφορά το διάστη-
μα από την εμφάνιση των
πρώτων χτενιών έως την
έναρξη της ανθοφορίας.
Η συστηματική παρακο-
λούθηση της καλλιέργει-
ας από τους παραγωγούς
και η εφαρμογή των προ-
τεινόμενων καλλιεργητι-
κών πρακτικών και γενικό-
τερα των επεμβάσεων στο
σωστό χρόνο, έχουν σκοπό
να συμβάλλουν στην επί-
τευξη του ανωτέρω σκο-
πού. Στο πλαίσιο του προ-
γράμματος, με βάση τους
επιτόπιους ελέγχους που
διενεργεί η υπηρεσία, δι-
απιστώνονται αυξημένοι
πληθυσμοί ωφέλιμων εντό-
μων στις βαμβακοκαλλιέρ-
γειες, ενώ δεν έχουν πα-
ρατηρηθεί ανησυχητικοί
πληθυσμοί άλλων εντομο-
λογικών εχθρών. Η υπη-
ρεσία συστήνει στου βαμ-
βακοκαλλιεργητές να
εφαρμόζουν ορθολογική
αζωτούχο λίπανση καθώς
και άρδευση. Οι παραγω-
γοί από αυτό το στάδιο της
καλλιέργειας και στη συ-
νέχεια, απαιτείται να βρί-
σκονται σε ετοιμότητα και
να επιθεωρούν την καλ-
λιέργεια τουλάχιστον δύο
φορές την εβδομάδα. Οι
συλλήψεις ακμαίων (πε-
ταλούδων) στις φερομο-
νικές παγίδες, δεν απο-
τελούν κριτήριο για την εφαρμογή επέμβασης με
φυτοπροστατευτικά σκευ- άσματα, αλλά μέσο πρό-
γνωσης και βοηθούν στον
προσδιορισμό των περιό-
δων δραστηριότητας του
πράσινου και του ρόδινου
σκουληκιού. Κριτήριο για
την απόφαση λήψης ή όχι
μέτρων αντιμετώπισης, εί-
ναι μόνο τα αποτελέσματα
των επιτόπιων δειγματολη-
ψιών στα όργανα των φυ-
τών (νεαρά φύλλα, χτένια,
άνθη, καρύδια). Η επιθεώ-
ρηση των βαμβακοκαλλι-
εργειών πρέπει να γίνεται
2-3 φορές την εβδομάδα,
πρωινές ή απογευματινές
ώρες, διασχίζοντας το χω-
ράφι διαγώνια και εξετάζο-
ντας εκατό τυχαία επιλεγ-
μένα φυτά.
Το κατώτατο όριο επέμβα-
σης στο παρόν στάδιο για
το πράσινο σκουλήκι είναι
έξι έως οκτώ (6-8) ζωντα-
νές προνύμφες (σκουλήκια
μήκους μέχρι 1 εκατοστό )
κατά μέσο όρο στα εκατό
φυτά. Όσον αφορά το ρό-
δινο στο στάδιο της ανθο-
φορίας, το κατώτατο όριο
επέμβασης είναι 20% προ-
σβολή ανθέων (ροζέτα) σε
τυχαίο δείγμα εκατό αν-
θέων. Προς το παρόν δεν
απαιτείται χημική επέμβα-
ση, αφού η αυξημένοι πλη-
θυσμοί ωφέλιμων εντόμων
που παρατηρούνται είναι
σύμμαχοι στη καταπολέ-
μηση του πράσινου και ρό-
δινου σκουληκιού. Εφόσον
απαιτηθεί καταπολέμηση
(υπέρβαση ορίων επέμβα-
σης) τότε αυτή πρέπει να γίνεται με εντομοκτόνα
εκλεκτικής δράσης που χα-
ρακτηρίζονται φιλικότερα
ως προς τα ωφέλιμα έντο- μα και οπωσδήποτε πρέπει
να γίνεται εναλλαγή σκευ-
ασμάτων διαφορετικής κα-
τηγορίας δράσης. Η επέμ- βαση είναι αποτελεσματική
όταν γίνεται στο πρώτο ή
δεύτερο στάδιο της προ-
νύμφης (μήκους ενός εκα-
τοστού). Ο ψεκασμός θα
πρέπει να γίνεται μετά τη
δύση του ηλίου γιατί τότε
αυξάνεται η δραστηριότη-
τα των προνυμφών, αλλά
και για την προστασία των
μελισσών. Η υπηρεσία ενη-
μερώνει ότι οι βαμβακοπα-
ραγωγοί είναι αποκλειστι-
κά και μόνο υπεύθυνοι για
την τελική απόφαση της
συγκεκριμένης κάθε φορά
επέμβασης των φυτοφαρ-
μάκων που θα επιλέξουν
και του τρόπου και χρό-
νου χρησιμοποίησης αυ-
τών, καθώς και για λοιπούς
χειρισμούς που συμβάλουν
στις ποσοτικές και ποιοτι-
κές αποδόσεις της καλλι έργειας.
Σε κάθε περίπτωση ο πα-
ραγωγός οφείλει να δια-
βάζει προσεκτικά την
ετικέτα του γεωργικού
φαρμάκου και να το χρη-
σιμοποιεί πάντοτε σύμφω-
να με τις οδηγίες. Σύμφω-
να με το νόμο 4036/2012,
για όποιον χρησιμοποιεί μη εγκεκριμένα γεωργικά
φάρμακα προβλέπονται δι-
οικητικές και ποινικές κυ-
ρώσεις. Οι βαμβακοπαρα-
γωγοί να προειδοποιούν
τους μελισσοκόμους ώστε
να απομακρύνουν τα με-
λίσσια τους από την περι-
οχή ψεκασμού. Για οποιο-
δήποτε πρόβλημα της
καλλιέργειας οι βαμβακο-
παραγωγοί μπορούν να
απευθύνονται στο Τμήμα
Ποιοτικού και Φυτουγεϊο-
νομικού Ελέγχου στο τη-
λέφωνο 2221353920 κα-
θώς και στο Περιφερειακό
Κέντρο Προστασίας Φυ-
τών και Ποιοτικού Ελέγ-
χου Μαγνησίας στο τηλέ-
φωνο 2421066525.
 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ