ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942 935 650

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δευ10222018

Δευ, 22 Οκτ 2018 4pm

Τιμές Καυσίμων ΕΥΒΟΙΑΣ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΕΥΒΟΙΑΣ
Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Back Home ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Έρχεται το νέο Χωροταξικό ;

Έρχεται το νέο Χωροταξικό ;

Μεγάλες οι αντιδράσεις δήμων και δημοτών

Αναβλήθηκαν τελευταία στιγμή οι συσκέψεις για το νέο Περιφερειακό Χωροταξικό που πρόκειται σύντομα, αν εφαρμοστεί, να μεταμορφώσει το τοπίο στην Εύβοια. Ως φαίνεται, για τώρα, δεν είχαν εξασφαλίσει την παρουσία των στελεχών του υπουργείου που είναι απαραίτητη. Εν τω μεταξύ, το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης - Αγ. Άννας, επανέλαβε την απόλυτη άρνησή του για το Επιχειρηματικό Πάρκο τύπου Α’ Μαντουδίου (ΕΠ.ΠΑ Μαντουδίου) στη θέση Φούρνοι.

Η αναβολή
Μετά από αίτημα της δι-
εύθυνσης χωροταξικού
σχεδιασμού του Υπουρ-
γείου Παραγωγικής Ανα-
συγκρότησης Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας και
χωρίς να φέρει ευθύνη η
Περιφέρεια Στερεάς Ελλά-
δας, σύμφωνα με τον αντι-
περιφερειάρχη Χαράλα-
μπο Σανιδά, αναβλήθηκαν
οι 3 συναντήσεις που εί-
χαν προγραμματιστεί για
τις 25 Μαΐου στη Λαμία,
26 Μαΐου στη Χαλκίδα και
27 Μαΐου στη Λιβαδειά. Εί-
χαν σκοπό τη διαβούλευση
του Β1 σταδίου της μελέ-
της:«Αξιολόγηση, Αναθε-
ώρηση και εξειδίκευση του
Περιφερειακού Πλαισί-
ου Χωροταξικού Σχεδια-
σμού και Αειφόρου Ανά-
πτυξης Στερεάς Ελλάδας.
Η αναβολή έγινε, επειδή εί-
ναι απαραίτητη η παρουσία
των στελεχών του υπουρ-
γείου για το συγκεκριμένο
στάδιο της διαβούλευσης.
Αναμένεται να ανακοινω-
θούν νέες ημερομηνίες.
Υπόμνημα
από Kireas.org

Η υπό διαβούλευση τελι-
κή πρόταση (Β1) για το νέο
χωροταξικό της περιφέρει-
ας, σύμφωνα με το Kireas.
org., εισαγάγει πλασμα-
τικά χωροταξικά δεδομέ-
να προκειμένου να νομι-
μοποιηθεί η ΒΙΠΕ. Για τον
ίδιο σκοπό ανατρέποντας
το υπερκείμενο χωροταξικό
πλαίσιο για τον τουρισμό,
όπως σημειώνει ο σύλλο-
γος, υποβαθμίζει τις προο-
πτικές τουριστικής αναπτυ-
ξης της ΔΕ Κηρέως και ΔΕ
Νηλέως για τα επόμενα 15
χρόνια. Επίσης υποβαθμίζει
την αισθητική (τοπίο) πε-
ριβαλλοντική και πολιτι-
στική αξία της περιοχής με
ανεπανορθωτες συνέπειες
στην προσέλκυση επενδύ-
σεων. Ο kireas.org απέστει-
λε 12 σέλιδο υπόμνημα με
τις παρατηρήσεις του στην
Δ/νση Χωροταξικού Σχε-
διασμού του ΥΠΑΠΕ. Με-
ταξύ άλλων τονίζουν: «Η
ΒΙΠΕ Μαντουδίου καθώς
και η περιοχή δεν συμπερι-
λαμβάνεται στους διεθνείς,
και εθνικούς πρωτεύοντες
και δευτερεύοντες άξο-
νες και πόλους ανάπτυξης
που καθορίζει το νέο περι-
φερειακό χωροταξικό. Κα-
θορίζεται ως μεμονωμένη
βιομηχανική περιοχή σε δι-
ασύνδεση με την επανα- δραστηριοποίηση της εξό-
ρυξης και της επεξεργασίας
in situ των μεταλλείων του
Λευκόλιθου/Μαγνησίτη.
Η Πεδιάδα Μαντουδίου –
εξορυκτική περιοχή Μα-
γνησίτη θεωρείται Ζώνη
Τοπίου Περιφερειακής Αξί-
ας για προώθηση ΕΠΜ των
περιοχών NATURA, μεταλ-
λευτικό τουρισμό και φυσι-
κό πάρκο αναψυχής γύρω
από τα εξορυκτικά. Στο Τε-
λέθριο Όρος προτείνεται η
κατά προτεραιότητα ανά-
πτυξη αγροτικών δραστη-
ριοτήτων, σε συνδυασμό με
τη διατήρηση του φυσικού
περιβάλλοντος. Στην ορει-
νή περιοχή Κανδήλι – Μα-
ντούδι προτείνεται να προ-
σανατολιστεί κυρίως στην
άσκηση αγροτο-κτηνοτρο-
φικών δραστηριοτήτων.
Στις ανατολικές Ακτές Εύ-
βοιας προς Αιγαίο Πέλαγος
λόγω της δυσπροσιτότητας
της περιοχής (έντονο ανά-
γλυφο και ορεινοί όγκοι)
κατά μήκος των ακτών
προς το Αιγαίο προωθεί-
ται κατά προτεραιότητα η
προστασία της φύσης, των
ακτών και του τοπίου (φυ-
σικό απόθεμα)
Στον Βόρειο Ευβοϊκό Κόλ-
πο προτείνεται ήπια αγρο-
τική παραγωγή προϊόντων
ποιότητας (υδατοκαλλιέρ-
γειες και γεωργία) και εξει-
δικευμένος ποιοτικός του-
ρισμός με έντονα αειφορική
διαχείριση του παράκτιου
χώρου, ιδίως στα ευαίσθη-
τα οικοσυστήματα Natura
και Αταλαντονήσια. Η του-
ριστική δραστηριότητα της
Χωρικής Ενότητας Βόρειας
Εύβοιας προτείνεται να ορ-
γανωθεί με επίκεντρο τους
ακόλουθους πόρους: Λου-
τρά Αιδηψού: Σύμφωνα με
το ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρι-
σμό, τα Λ. Αιδηψού αποτε-
λούν πόλο εντατικής ανά-
πτυξης ειδικών μορφών
Μικρή αναβολή για τις ΒΙΠΕ
τουρισμού, ο οποίος ανα-
δεικνύεται σε εθνικής και
διεθνούς εμβέλειας τουρι-
στικό προορισμό για θερ-
μαλισμό. Ι.Μ. Αγίου Ιωάννη
Ρώσου: Για την προστασία
του μνημείου, λαμβάνο-
νται ειδικά μέτρα για το το-
πίο στην ευρύτερη περιοχή,
σε συνδυασμό με τη βελτί-
ωση της προσβασιμότητας.
Το μνημείο διασυνδέεται με
τους λοιπούς τουριστικούς
πόρους και περιοχές της
Χωρικής Ενότητας.
Παράκτιος χώρος βόρειου
Ευβοϊκού (Λ.Αιδηψού – Λί-
μνη): Σύμφωνα με τα κριτή-
ρια του ΕΠΧΣΑΑ για τον
Τουρισμό, ο εν λόγω πα-
ράκτιος χώρος εντάσσε-
ται στις αναπτυσσόμενες
τουριστικά περιοχές. Δίδε-
ται προτεραιότητα για την
ανάπτυξη του παραθαλάσ-
σιου τουρισμού, καθώς και
του θαλάσσιου τουρισμού
(φιλοξενία σκαφών ανα-
ψυχής). Λοιπός παράκτιος
χώρος (Δίαυλος Ωρεών και
ακτές προς Αιγαίο): Οργα-
νώνεται αντίστοιχα με τις
ακτές προς βόρειο Ευβοϊκό,
δηλαδή ως αναπτυσσόμενη
τουριστικά περιοχή για την
ανάπτυξη του παραθαλάσ-
σιου τουρισμού, καθώς και
του θαλάσσιου τουρισμού.
 
Η τουριστική ανάπτυ-
ξη προωθείται κατά προτε-
ραιότητα στους οικισμούς,
πλην των σύνθετων τουρι-
στικών καταλυμάτων. - Τελέθριο όρος: Στον ορει-
νό όγκο προτείνεται η ανά-
πτυξη του οικοτουρισμού,
τον οποίο υποστηρίζουν οι
γειτονικοί οικισμοί και ιδί-
ως τα Λουτρά Αιδηψού.
- Λιχάδες – Λιχαδονήσια:
Λόγω της ηφαιστειακής
δραστηριότητας στην πε-
ριοχή κατά την αρχαιότη-
τα, προτείνεται η ανάπτυξη
γεωλογικού τουρισμού (κα-
ταδύσεις στα νησάκια, διε-
ρεύνηση πετρωμάτων κλπ).
Αγροτικός χώρος – Ενδο-
χώρα: Προτεραιότητα δίνε-
ται στις αγροτικές δραστη-
ριότητες.»
Η άρνηση του Δήμου
Μαντουδίου-Λίμνης-
Αγ. Άννας

Όπως είπε ο Δήμαρχος Μα-
ντουδίου, Χρήστος Καλυ-
βιώτης, «Υιοθετούμε την
εισήγηση της τεχνικής υπη-
ρεσίας, που συνοψίζεται
στις αποφάσεις που έχει
πάρει το δημοτικό συμβού-
λιο και κρίνεται απαραίτη-
το να μην συμμετέχουμε
στην διαβούλευση αυτή για
την διαμόρφωση του πολε-
οδομικού σχεδίου για Επι-
χειρηματικό Πάρκο τύπου
Α’. Οποιαδήποτε εμπλοκή μας θα είναι αντίθετη με τις
προηγούμενες αποφάσεις.
Επιμένουμε στην πολεοδό-
μηση εφ΄όσον κριθεί τύπου
Β΄ Επιχειρηματικό Πάρκο.
Είναι μια απόφαση επί τη
βάσει των προγενεστέρων. Για ιδιωτική πολεοδόμηση
απαιτείται η σύμφωνη γνώ-
μη της τοπικής κοινωνί-
ας, ενδεχομένως με την μη
συμμετοχή μας και την σύ-
μπραξη μας να υπάρχει δι-
αδικαστικό πρόβλημα στο
να γίνει αυτή η ιδιωτική πο-
λεοδόμηση. Είναι ένας ενι-
σχυτικός παράγοντας στις
προηγούμενες αποφάσεις
του δημοτικού συμβουλί-
ου. Μετά από αυτές τις δι-
ευκρινίσεις καλούμαστε να
ψηφίσουμε την εισήγηση
της τεχνικής υπηρεσίας του
Δήμου μας».
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αποφάσισε με την ψήφο του
να μην διατυπώσει άποψη
επί του τρόπου πολεοδόμη-
σης του υποδοχέα άλλα να
επαναλάβει την απόλυτη
άρνησή του για το Επιχει-
ρηματικό Πάρκο τύπου Α’
Μαντουδίου (ΕΠ.ΠΑ Μα-
ντουδίου) στη θέση Φούρ-
νοι στο Μαντούδι.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ