ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942 935 650

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κυρ05312020

Παρ, 29 Μαϊ 2020 11am

Γράφει ο Ανδρέας Γ. Χριστόπουλος:
Τιμές Καυσίμων ΕΥΒΟΙΑΣ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΕΥΒΟΙΑΣ
Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Back Home ΠΑΙΔΕΙΑ Μια πύλη πολιτισμού ανοίγει στην Εύβοια

Μια πύλη πολιτισμού ανοίγει στην Εύβοια

Μουσικό Γυμνάσιο Χαλκίδας «Νίκος Σκαλκώτας

Μετά από δεκαέξι χρόνια λειτουργίας του θεσμού των μουσικών σχολείων, η Εύβοια αποκτά το δικό της. Το Μουσικό Γυμνάσιο Χαλκίδας «Νίκος Σκαλκώτας» είναι πλέον πραγματικότητα, ανοίγει τις πύλες του και δέχεται τους πρώτους μαθητές. Οι εγγραφές για τις εξετάσεις εισαγωγής ξεκίνησαν ήδη και θα διαρκέσουν μέχρι και την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου. Το σχολείο αναμένεται να αποτελέσει πηγή πολιτισμού για τον τόπο, να συντελέσει στην προβολή της μουσικής κληρονομιάς και να αναδείξει τα μουσικά ταλέντα της Εύβοιας.

Από το σχολικό έτος 2014-
2015 θα λειτουργήσει το
Μουσικό Γυμνάσιο Χαλκί-
δας «Νίκος Σκαλκώτας» με
έδρα το Καλοχώρι-Παντείχι
Χαλκίδας σύμφωνα με την
κοινή υπουργική απόφαση
του Υφυπουργού Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων και
του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών όπως αυτή
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
1131/τ.Β’/5-5-2014. Ήδη
λειτουργούν με επιτυχία 42
συνολικά Μουσικά Σχο-
λεία σε ολόκληρη τη χώρα,
με πρώτο το Πειραματικό
Μουσικό Γυμνάσιο – Λύκειο
Παλλήνης που λειτούργησε
για πρώτη φορά το 1988.
Στο Μουσικό Γυμνάσιο
Χαλκίδας, διδάσκονται όλα
τα μαθήματα που προβλέπει
το Αναλυτικό Πρόγραμμα
του Υπουργείου Παιδείας
για τα Γυμνάσια της χώρας.
Έτσι, οι μαθητές του Μου-
σικού Γυμνασίου έχουν τις
ίδιες υποχρεώσεις και τα
ίδια δικαιώματα που έχουν
και οι συμμαθητές τους των
άλλων σχολείων, σχετικά με
τη συνέχεια των σπουδών
τους στην τριτοβάθμια εκ-
παίδευση. Όμως, οι μαθητές
του Μουσικού Γυμνασίου
έχουν επιπλέον τη δυνατό-
τητα να δεχτούν δωρεάν
μια πλήρη και ολοκληρω-
μένη Μουσική Παιδεία, σε
θεωρητικό και πρακτικό
επίπεδο και σε όλους τους
τομείς της ελληνικής και παγκόσμιας μουσικής δημι-
ουργίας, ατομικά και συλ-
λογικά, που τους δίνει την
ευκαιρία να επιλέξουν έναν ακόμα τομέα, με πολλές διε-
ξόδους επαγγελματικής εξέ- λιξης και σταδιοδρομίας, εφ’

όσον βέβαια το επιθυμούν.
Οι μαθητές του Μουσικού
Γυμνασίου μπορούν να με-
τεγγραφούν σε άλλο σχο-
λείο όταν το αποφασίσουν.
Οι μαθητές του Μουσικού
Γυμνασίου εξετάζονται κάθε
σχολικό έτος στα μαθήμα-
τα Γενικής και Μουσικής
Παιδείας. Μαθητής που δεν
προάγεται, μετεγγράφεται
υποχρεωτικά σε άλλο σχο-
λείο. Οι απόφοιτοι του Μου-
σικού Γυμνασίου έχουν την
δυνατότητα να φοιτήσουν
στο Μουσικό Λύκειο ή να
εγγραφούν σε άλλο Γενικό
Λύκειο ή ΕΠΑΛ.

Οι απόφοιτοι των Μουσι- κών Σχολείων (Λυκείων)
έχουν τη δυνατότητα να συ-
νεχίσουν τις σπουδές τους
στην τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση, όπως οι απόφοιτοι των
υπολοίπων Γενικών Λυκεί-
ων, σε οποιαδήποτε σχολή,
τομέα ή κλάδο και ειδίκευση
επιθυμούν. Μπορούν επίσης
να συνεχίσουν τις μουσικές
σπουδές τους στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση, έχοντας
τα εφόδια που χρειάζονται.
Να λάβουν τα Κρατικά Πτυ-
χία Μουσικών Ειδικοτήτων,
αμέσως μετά την αποφοί-
τησή τους από το Γενικό
Μουσικό Λύκειο, που είναι
οι μόνοι διαβαθμισμένοι
τίτλοι μουσικής, αφού χορη-
γούνται μετά το Λύκειο. Να
χρησιμοποιήσουν τις γνώ-
σεις που έλαβαν, σε επαγ-
γελματικό επίπεδο. Πάνω
απ’ όλα όμως, η Μουσική
Παιδεία, επειδή διαμορφώ-
νει και καλλιεργεί το χαρα-
κτήρα, είναι απαραίτητη για
τον καθένα. Έτσι, η δωρεάν
παροχή και της Μουσικής

Παιδείας σε αυτούς τους μα-
θητές είναι προνόμιο
γι’ αυτούς, αλλά και για την
κοινωνία, η οποία αποκτά
στελέχη με δεξιότητες και
ανεπτυγμένη συναισθημα-
τική νοημοσύνη. Τα μαθή-
ματα αρχίζουν στις 8.10 το
πρωί και τελειώνουν στις
16:00 (9/ωρο) και 15:15 (8/
ωρο) με ένα μεγάλο διά-
λειμμα στις 13:10 για το δω-
ρεάν προσφερόμενο πλήρες
γεύμα. Η μεταφορά των
μαθητών είναι δωρεάν και
θα πραγματοποιείται με μι-
σθωμένα οχήματα (λεωφο-
ρεία, ταξί), από και προς τον
τόπο κατοικίας τους. Στο
Μουσικό Γυμνάσιο Χαλκί-
δας μπορούν να φοιτήσουν
μαθητές από όλο το νομό.
Για να εγγραφεί κάποιος
μαθητής στην Α΄ τάξη του
Μουσικού Γυμνασίου Χαλ-
κίδας, πρέπει να λάβει μέρος
στη διαδικασία επιλογής,
που θα πραγματοποιηθεί
στο πρώτο δεκαήμερο του
Σεπτεμβρίου όπως ορίζει
το Υπουργείο Παιδείας. Η
επιλογή των υποψηφίων μα-
θητών γίνεται από επιτροπή
εκπαιδευτικών που προσπα-
θούν να διαπιστωθεί από
αυτούς η μουσική αντίληψη του μαθητή.

Θέματα στα οποία αξιολο-
γούνται οι υποψήφιοι μα-
θητές είναι: Ρυθμός, ακου-
στική ικανότητα, φωνητική
ικανότητα, διάκριση ηχο-
χρωμάτων και προαιρετικά
ένα μουσικό όργανο (ευρω-
παϊκό ή παραδοσιακό), σε
επίπεδο αντίστοιχο τουλά-
χιστον της κατωτέρας σχο-
λής. Δεν είναι απαραίτητο,
ο υποψήφιος να γνωρίζει
μουσική. Για να συμμετάσχει
 

σε αυτή τη διαδικασία ο μα- θητής, ο γονέας-κηδεμόνας
του πρέπει να προσέλθει
στα γραφεία της Δευτερο- βάθμιας Διεύθυνσης Εύβοι-
ας (Κριεζή 16) και να υπο-
βάλλει αίτηση από σήμερα
μέχρι 5 Σεπτεμβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να επικοινωνήσετε
με την κ. Μ. Βογιατζόγλου
στο τηλ.: 2221077149 και με
τον κ. Κωνσταντίνο Κουρ-
μπέτη στο τηλ. 6986791031.
Το Μουσικό Γυμνάσιο Χαλ-
κίδας συνδυάζει τη Γενική
Παιδεία που παρέχουν όλα
τα σχολεία με τη Μουσι-
κή Παιδεία που παρέχει
μόνο το Μουσικό Γυμνά-
σιο. Διδάσκει Ευρωπαϊκή
και Ελληνική Παραδοσια-
κή Μουσική δίνοντας ίση
σημασία και στα δύο μέρη.
Με τη διδασκαλία του Θε-
άτρου, των Καλλιτεχνικών
και της Ιστορίας της Τέχνης
συμπληρώνει την καλλι-
έργεια των μαθητών. Είναι
εστία πολιτισμού, με πολ-
λές εκδηλώσεις Μουσικής,
Θεατρικών Παραστάσεων.
Εκπαιδευτικών Επισκέψεων,
σε άμεση επικοινωνία με το
κοινωνικό περιβάλλον. Το
«Μουσικό Γυμνάσιο Χαλκί-
δας-Νίκος Σκαλκώτας» θα
αποτελέσει πηγή πολιτισμού
για τον τόπο, θα συντελέσει
στην προβολή της μουσικής
κληρονομιάς και θα ανα-
δείξει τα μουσικά ταλέντα
της Εύβοιας. Η Διεύθυνση
Δ/θμιας Εκπ/σης Εύβοιας
ευχαρίστησε όλους όσους
άμεσα ανταποκρίθηκαν στο
αίτημά της και συνέβαλαν
ώστε το «Μουσικό Γυμνά-
σιο – Νίκος Σκαλκώτας» να
γίνει πραγματικότητα.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ