Ελπιδοφόρες κινήσεις στο ΤΕΙ Στερεάς

Το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας εξέδωσε ανακοίνωση για την άρση της αναστολής της λειτουργίας του. Η ανακοίνωση έχει ως εξής: «Μετά την επίσκεψη του Προέδρου και των Αναπληρωτών Προέδρου στον Υπουργό Παιδείας κ. Ανδρέα Λοβέρδο, όπου τέθηκαν τα προβλήματα του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και την ομόφωνη απόφαση-υπόμνημα της Συνόδου Προέδρων των ΤΕΙ, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Σύγκλητος/Συνέλευση του ιδρύματος και αποφάσισε: Άρση της αναστολής λειτουργίας του ιδρύματος από Τετάρτη 25 Ιουνίου. Έναρξη της εξεταστικής περιόδου από Πέμπτη 26 Ιουνίου. Το κάθε τμήμα θα ανακοινώσει το πρόγραμμα της εξεταστικής».

Η συνάντηση του προέδρου
του ΤΕΙ Στερεάς Ντίνου
Αναστασίου με τον υπουρ-
γό Παιδείας Ανδρέα Λο-
βέρδο πραγματοποιήθηκε
το μεσημέρι της Τετάρτης
στις 15:00, κατά τη διάρκεια
της Συνόδου των προέδρων
των ΤΕΙ της χώρας. Αν και
η συνάντηση δεν κατέληξε
με κάποιες σαφείς δεσμεύ-
σεις του υπουργού, ωστόσο,
άνοιξε το δρόμο της άμε-
σης επαναλειτουργίας του
Ιδρύματος από χθες αλλά
και την ανανέωση του ρα-
ντεβού με τον κ. Λοβέρδο για σήμερα. Ο κ. Αναστασί-
ου θα πρέπει να κατέβει με
συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες μπορούν να συνο-
ψιστούν στις εξής: Να δοθεί
το δικαίωμα χρήσης ολό-
κληρου του αποθεματικού
του Ιδρύματος για την εξό-
φληση των εκτάκτων αλλά
και των λοιπών υποχρεώσε-
ων του Ιδρύματος.
Όπως επίσης, και να ανα-
ληφθεί η εκκαθάριση του
πρώην ΤΕΙ Χαλκίδας από το ίδιο το Υπουργείο, παρά το αυτοδιοίκητο όλων των Ιδρυ-
μάτων της χώρας. Εξέλιξη
που θα επέτρεπε και το
ξεμπλοκάρισμα των πολυ-
πόθητων πόρων του πρου-
πολογισμού του τρέχοντος
έτους.