ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942 935 650

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κυρ05312020

Παρ, 29 Μαϊ 2020 11am

Γράφει ο Ανδρέας Γ. Χριστόπουλος:
Τιμές Καυσίμων ΕΥΒΟΙΑΣ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΕΥΒΟΙΑΣ
Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Back Home ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕ ΛΟΥΚΕΤΟ ΟΔΕΥΕΙ ΤΟ ΤΕΙ

ΣΕ ΛΟΥΚΕΤΟ ΟΔΕΥΕΙ ΤΟ ΤΕΙ

Τι επιφυλάσσει το μέλλον για το ΤΕΙ Χαλκίδας;

Η Εύβοια έχασε τη μάχη για τη διατήρηση της έδρας του ΤΕΙ στα Ψαχνά, τον Ιούνιο του 2013, όταν με Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανακοινώθηκε η συγχώνευση του ΤΕΙ Χαλκίδας και του ΤΕΙ Λαμίας, σε ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία. Μόλις ένα χρόνο μετά, προς τερματισμό λειτουργίας κατευθύνεται το ΤΕΙ Στερεάς εάν δεν βρεθεί άμεσα λύση στο οικονομικό αδιέξοδο που έχει περιέλθει. Το ίδρυμα αδυνατεί να πληρώσει τις υποχρεώσεις του και ο πρόεδρος του ΤΕΙ Ντίνος Αναστασίου, δηλώνει πως «εάν το υπουργείο Παιδείας δεν μεριμνήσει για την βιωσιμότητα του ιδρύματος τότε δεν αποκλείεται ακόμη και το λουκέτο».

 

Το αδιέξοδο στη Λαμία
Σε αδιέξοδο έχει φτάσει η
κατάσταση στο ΤΕΙ Στε-
ρεάς, μετά την αναμενόμε-
νη άρνηση του Συμβουλίου
να εγκρίνει την τροποποίη-
ση του προϋπολογισμού του
ιδρύματος που αποφάσισε η
Σύγκλητος ως ύστατη λύση
για την πληρωμή των υπο-
χρεώσεων του ιδρύματος.
Όπως έχει ήδη γίνει γνω-
στό από τον Πρόεδρο του
ιδρύματος, Ντίνο Αναστασί-
ου, μετά από συνεννόηση με
τον υπουργό Παιδείας, θα
μπορούσε να δοθεί το 50%
του αποθεματικού του ιδρύ-
ματος ως αποζημίωση για
τους απλήρωτους εκπαιδευ-
τικούς. Το θέμα είναι ότι το
ποσό που μπορεί να χορη-
γηθεί αυτή τη στιγμή στους
απλήρωτους εκπαιδευτι-
κούς καλύπτει μετά βίας το
οικονομικό έτος 2013, χω-
ρίς να έχει ξεκαθαρίσει ακό-
μη το τοπίο για την οριστική
επίλυση του προβλήματος
που έχει ρίζες στο πρώην
ίδρυμα Χαλκίδας. Την ίδια
ώρα οι έκτακτοι εκπαιδευ-
τικοί του ιδρύματος ζητούν
μέχρι την Πέμπτη 5 Ιουνί-
ου την καταβολή όλων των
δεδουλευμένων έως το Φε-
βρουάριο (όλο το χειμερι-
νό εξάμηνο), αλλά και δέ-
σμευση της διοίκησης για
την ημερομηνία καταβολής
των υπολοίπων χρημάτων.
Όλα αυτά την παραμονή της
συζήτησης της αγωγής των εκτάκτων σε βάρος του ΤΕΙ
για τα δεδουλευμένα των
δύο προηγούμενων ετών,
τα οποία όπως ισχυρίζονται
καταβλήθηκαν παράνομα με
την ωριαία αντιμισθία και
όχι με την αντιμισθία βάσει
της βαθμίδας του κάθε έκτα-
κτου εκπαιδευτικού. Στις 5
Ιουνίου έκλεισε και ένα χρό-
νο το ΤΕΙ ως Τεχνολογικό
Ίδρυμα Στερεάς.

Η «μαύρη τρύπα»
της Χαλκίδας

Κατά τη διάρκεια του Συμ-
βουλίου έγινε παρέμβαση
του Αναπληρωτή Υπουργού,
Χρήστου Σταϊκούρα που
γνωρίζοντας ότι το όλο πρό-

βλημα βρίσκεται στη «μαύ-
ρη τρύπα» του πρώην ΤΕΙ
Χαλκίδας του οποίου ο προ-
ϋπολογισμός δεν έχει κλεί-
σει, φαίνεται να πίεσε για τη
σύσταση επιτροπής που θα
ολοκληρώσει τη συγκεκρι-
μένη εργασία. Συγκεκριμέ-
να, ο Αναπληρωτής Υπουρ-
γός ανέφερε στην επιστολή
του ότι το ΤΕΙ Στερεάς Ελ-
λάδας, στην παρούσα φάση,
δεν δύναται να υποβάλει τον
προβλεπόμενο απολογισμό
οικονομικού έτους 2013, δι-
ότι δεν έχει γίνει το κλείσιμο των βιβλίων του οικονομι-
κού έτους. Αυτό οφείλεται,
εξήγησε, στο γεγονός ότι
δεν μπορεί να ολοκληρω-
θεί το κλείσιμο βιβλίων του
πρώην ΤΕΙ Χαλκίδας για τα
έτη 2012-2013, αφού, αυτό, μεταξύ άλλων, δεν εφάρμοζε το διπλογραφικό σύστημα και δεν τηρούσε Μητρώο Παγίων σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαί-
σιο. Η αντιμετώπιση του
προβλήματος απαιτεί τη δι-
ενέργεια φυσικής απογρα-
φής των περιουσιακών στοι-
χείων και υποχρεώσεων του
πρώην ΤΕΙ Χαλκίδας, μια
διαδικασία ιδιαίτερα χρο-
νοβόρα. Συνέπεια των ανω-
τέρω είναι η αδυναμία πλη-
ρωμής των υποχρεώσεων
του Ιδρύματος, η οποία έχει
αντίκτυπο στην ομαλή λει-
τουργία του.
Σύμφωνα με τον κ. Σταϊκού-
ρα, ο Αναπληρωτής Υπουρ-
γός Οικονομικών, στις 15
Μαΐου 2014, απέστειλε έγ-
γραφο προς το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμά-
των, με συγκεκριμένες ενέρ-
γειες που πρέπει να ακο-
λουθηθούν προκειμένου να
αντιμετωπισθεί άμεσα το
πρόβλημα. Τα προτεινόμενα
βήματα ήταν να δοθεί έγκρι-
ση στις αρμόδιες Υπηρεσίες από τον Υπουργό Παιδείας
και Θρησκευμάτων προσω-
ρινής ταμειακής διευκόλυνσης  από τα διαθέσιμά του,
σε συμφωνία με το Υπουρ-
γείο Οικονομικών. Να δοθεί
περιθώριο 3 μηνών στο ΤΕΙ Χαλκίδας για σύνταξη κα-
τεπείγοντος απολογισμού

ετών 2012 και 2013, προ-
κειμένου να εκπληρωθεί η
υποχρέωση που προκύπτει.
Να υποβληθούν τα σχετικά
στοιχεία απολογισμών για
την εκταμίευση της ετήσιας
επιχορήγησης του ΤΕΙ Στε-
ρεάς Ελλάδας. Να αποκα-
τασταθεί η προσωρινή τα-
μειακή διευκόλυνση από το
ύψος της ετήσιας επιχορή-
γησης, όταν αυτή εκταμιευ-
θεί. «Πράγματι, χθες, μετά
και από αυτή την επιστο-
λή, ο Υπουργός Παιδείας και
Θρησκευμάτων έδωσε την
έγκρισή του για προσωρινή
χρήση ταμειακών διαθεσί-
μων στο ύψος των 3.000.000
ευρώ, για την άμεση αντιμε-
τώπιση των υποχρεώσεων
του Ιδρύματος» είπε ολο-
κληρώνοντας ο κ. Σταϊκού-
ρας.

Λουκέτο
στις 23 Ιουνίου;

Από την πλευρά του όμως
το Ίδρυμα είναι αμφίβολο
αν μπορεί να περιμένει το
αποτέλεσμα των ελέγχων,
καθώς οι εξετάσεις των ερ-
γαστηρίων είναι προγραμ-
ματισμένες επίσημα για το
διάστημα 10 με 16 Ιουνίου,
άρα θα πρέπει να έχει βρεθεί
διέξοδος και να έχει γίνει και
ο προβλεπόμενος αριθμός
μαθημάτων. Κάτω από αυτή
την πίεση η Σύγκλητος φέ-
ρεται να προσανατολίζεται
σε ένα κοινό μέτωπο με το
θέμα να φτάνει στο Υπουρ-
γείο με το ερώτημα αναστο-
λής της λειτουργίας του στις
23 Ιουνίου αν δεν έχει δο-
θεί ακόμη λύση. Οι έκτακτοι
συνεργάτες του ΤΕΙ Λαμίας ζητούν λύση εδώ και τώρα
και ήδη ο πρώτος εξ αυ-
τών έχει προβεί σε επίσχε-
ση εργασίας. Και το σημα-
ντικότερο είναι ότι σε ένα
συγκεκριμένο εργαστήριο
δόθηκαν οι εξετάσεις στις
μισές ομάδες που γινόντου-
σαν από μόνιμο καθηγητή.
Εντύπωση επίσης προκαλεί
το γεγονός ότι σε ορισμέ-
να τμήματα που έχει βγει το
ωρολόγιο πρόγραμμα εξε-
τάσεων δεν περιλαμβάνο- νται έκτακτοι καθηγητές

γεγονός που δεν είχε καλό
αντίκτυπο στους «απλή-
ρωτους συναδέλφους». Οι
έκτακτοι εκπαιδευτικοί εί-
χαν ζητήσει την αρωγή των
μονίμων στο μεγάλο θέμα
που αντιμετωπίζουν και θε-
ωρούσαν οξύμωρο να δούν
μόνιμο προσωπικό να δί-
νει τα θέματα και να επιτη-
ρεί μαθήματα εκτάκτων. Τις
εξελίξεις όπως ήταν αναμε-
νόμενο παρακολουθεί με
αγωνία και η σπουδαστική
κοινότητα που καταρχήν εί-
ναι υπέρ της δικαίωσης των
έκτακτων συνεργατών του
ΤΕΙ.
Εκλογές
Το θέμα της μισθοδοσίας
των επιστημονικών και ερ-
γαστηριακών συνεργατών
του ΤΕΙ Στερεάς, έφθασε
μέσω του βουλευτή του ΣΥ-
ΡΙΖΑ στη Φθιώτιδα, Βα-
σίλη Κυριακάκη στη Βου-
λή, ο οποίος ζητεί από τον
αρμόδιο υπουργό παιδεί-
ας να ενημερωθεί επισήμως
«για τις αιτίες που οδήγη-
σαν στην κατάσταση αυτή
καθώς και για την προο-
πτική επίλυσης του ζητήμα-
τος με σαφή χρονοδιάγραμ-
μα και δεσμεύσεις». Μέσα
σε όλα αυτά δε θα πρέπει
να ξεχνάμε ότι τις επόμε-
νες ημέρες το Συμβούλιο
του ΤΕΙ Στερεάς θα πρέ-
πει να προκρίνει τα ονόμα-
τα για το νέο Πρόεδρο του
ιδρύματος με το νυν επικε-
φαλής, Ντίνο Αναστασίου
να είναι εκ νέου υποψήφιος.
Ο κ. Αναστασίου είχε εκλε-
γεί ως Πρόεδρος/Πρύτανης
του ΤΕΙ Λαμίας και παρέμει-
νε ως Πρόεδρος του νεοσύ-
στατου ιδρύματος Στερεάς
αφού ήταν και ο μοναδικός
εκλεγμένο με τις διατάξεις
του νόμου Διαμαντοπού-
λου. Συνυποψήφιοι θα είναι
άλλοι έξι Καθηγητές, όλοι
τους από το ίδρυμα Στερεάς,
εκ των οποίων οι δύο ήταν
και στις περσινές εκλογές
της Λαμίας και πρώην Πρό-
εδροι του ΤΕΙ. Από αυτούς
το Συμβούλιο του ΤΕΙ θα
επιλέξει τους δύο «καταλ-
ληλότερους» οι οποίοι και
θα τεθούν στην κρίση του
επιστημονικού προσωπικού
στις τελικές εκλογές.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ