ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942 935 650

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κυρ05312020

Παρ, 29 Μαϊ 2020 11am

Γράφει ο Ανδρέας Γ. Χριστόπουλος:
Τιμές Καυσίμων ΕΥΒΟΙΑΣ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΕΥΒΟΙΑΣ
Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Back Home ΠΡΟΝΟΙΑ Σχολείο αυτάρκειας στην Εύβοια

Σχολείο αυτάρκειας στην Εύβοια

Η ομάδα Free and Real έχει ιδρύσει ένα σχολείο το οποίο στοχεύει να γίνει κέντρο μετάδοσης πληροφορίας και έρευνας για θέματα αυτάρκειας και βιωσιμότητας. Η σύσταση της ομάδας ξεκίνησε όταν προς το τέλος του 2008, γνωριστήκαν κάποια μέλη μέσω ενός ιντερνετικού φόρουμ και μέσα σε μία πάροδο πολλών μηνών και πολλών συναντήσεων και συζητήσεων, τελικά αποφάσισαν να δημιουργήσουν μία ομάδα. Σκοπός της ομάδας θα ήταν η εξερεύνηση μιας πιθανής λύσης στα προβλήματα που παρουσιάζει ο μοντέρνος τρόπος ζωής.

Έτσι δημιουργήθηκε το
Free and Real, πρώτα στην
Αθήνα με πολλές δράσεις,
και ύστερα το καλοκαίρι
του 2010 όπου μεταφέρθη-
κε στο χωριό Άγιος κοντά
στην Αιδηψό στην βόρεια
Εύβοια, όπου εκεί δημι-
ούργησε το εγχείρημα «Τε-
λαίθριον». Όπως δηλώνει
η ομάδα, η αυτάρκεια και
η βιωσιμότητα παρότι φαί-
νονται σαν δύο στόχοι εί-
ναι τελικά ένας, διότι άρρη-
κτα συνδεδεμένοι ο ένας με
τον άλλο, που όχι μόνο εί-
ναι εφικτοί, αλλά και πολύ
σημαντικοί για την ευημε-
ρία των κατοίκων του πλα-
νήτη. Για αυτόν τον λόγο
αποφάσισαν να ιδρύσουν
ένα σχολείο το οποίο θα γί-
νει κέντρο μετάδοσης πλη-
ροφορίας και έρευνας για
θέματα αυτάρκειας και βι-
ωσιμότητας. Ο σκοπός του
εγχειρήματος είναι να ολο-
κληρώσει αυτό το σχολείο,
το οποίο ήδη λειτουργεί
στην βόρεια Εύβοια, και να
προσφέρει όσο το δυνατόν
περισσότερες λύσεις σε θέ-
ματα αυτάρκειας και βιω-
σιμότητας. Όπως διευκρι νίζουν, η δομή στις πόλεις
της σύγχρονης κοινωνί-
ας δεν επιτρέπουν ούτε αυ-
τάρκεια ούτε βιωσιμότητα
και χρειάζονται ριζική επα-
νασχεδίαση για να τα πε-
τύχουν. Προσπαθώντας με
μπαλώματα να πετύχουν
μία πιο «πράσινη πόλη» τε-
λικά καταφέρνουν να ξοδέ-
ψουν πολύ περισσότερους
πόρους και να μην έχουν
τελικά στα χέρια τους μία
μακροχρόνια λύση. «Το μο-
ντέλο που προσπαθούμε να
εφαρμόσουμε στο Τελαί-
θριον ίσως μπορέσει να λει-
τουργήσει σαν πρότυπο για
το μέλλον, αλλά είναι ακό-
μα νωρίς για να το ξέρου-
με» λένε. Το όραμα περι-
κλείεται στο όνομα F.R.E.E.
& R.E.A.L. που σημαί-
νει Freedom of Resources
for Everyone Everywhere & Respect – Equality –
Awareness – Learning δη-
λαδή: ελευθερία πόρων για
όλους παντού, και σεβα- σμός – ισότητα – αντίλη-
ψη – και (δια βίου) μάθηση. Ένας στόχος που έχει τεθεί
ήδη στην ομάδα του Free
and Real, για την εκπλή-
ρωση του οράματος είναι η
ολοκλήρωση του εγχειρή-
ματος Τελαίθριον, του προ-
αναφερθέντος σχολείου αυ-
τάρκειας. Όμως το Free and
Real δεν επαναπαύεται σε
ένα εγχείρημα και σκοπεύ-
ει σύντομα να δημιουργήσει
ένα δίκτυο εγχειρημάτων
όπου το καθένα θα λειτουρ-
γεί με τρόπο αυτάρκη και
θα εστιάζει σε κάτι διαφο-
ρετικό όπως, τέχνες εκπαί-
δευση παιδιών, καλλιέργει-
ες κτλ. Επίσης δηλώνουν
στη συνέχεια: «Ένα λάθος
που συναντάμε συχνά εί-
ναι ότι μπερδεύουμε την
ενασχόληση με την φύση
με κάποιο είδος επιστρο-
φής. Στην πραγματικότητα
η ενασχόληση με την φύση
και η ενσωμάτωση οικολο-
γικής τεχνολογίας είναι βή-
ματα μπροστά για ένα πιο
όμορφο μέλλον. Τώρα για
το αν είναι μόδα, η ενασχό-
ληση με την φύση θα έλε-
γα πως είναι τρόπος ζωής,
και όπως κάθε τρόπος ζωής
μπορεί να γίνει μόδα. Μα-
κάρι». Εξηγούν ότι η αντα-
πόκριση του κόσμου ξεπερ- νάει τις προσδοκίες και του
πιο αισιόδοξου. Δεν είναι
μόνο η ποσοτική απήχηση αλλά και η ποιοτική, κάτι
που λαμβάνουν συνεχώς
μέσω της ανάδρασης από
τους επισκέπτες, αλλά και
από ανθρώπους που παρα-
κολουθούν τις δράσεις από
απόσταση. «Το πιο σημα-
ντικό που κάνουμε εδώ στο
Τελαίθριον είναι να φυτεύ-
ουμε και να ποτίζουμε σπό-
ρους. Σπόρους κυριολεκτι-
κούς στο χώμα, αλλά και
σπόρους μεταφορικούς στο
μυαλό και τις καρδιές των
ανθρώπων. Για να πιάσει
ένας σπόρος πρέπει να είναι
γόνιμο και το έδαφος, αλλά
ευτυχώς εδώ στο εγχείρη-
μα και τα χώματα είναι γό-
νιμα και η πλειοψηφία των
επισκεπτών έχουν «γόνιμο»
τρόπο σκέψης, ανοιχτό σε
νέες ιδέες και πληροφορίες.
Θα ήτανε όμως ανούσιο εάν
δεν είμαστε και εμείς συνε-
χώς ανοιχτοί και εκτεθειμέ-
νοι σε νέα ερεθίσματα και
εικόνες κάτι που συνέχεια
εξελίσσει και εμάς αλλά και
το εγχείρημα».

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ