ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942 935 650

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πεμ02212019

Πεμ, 21 Φεβ 2019 7pm

Τιμές Καυσίμων ΕΥΒΟΙΑΣ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΕΥΒΟΙΑΣ
Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Back Home ΠΟΛΙΤΙΚΗ Δράσεις και παρεμβάσεις από το ΠΑΜΕ Εύβοιας

Δράσεις και παρεμβάσεις από το ΠΑΜΕ Εύβοιας

Αποφασίστηκε πρόγραμμα δράσης από το ΠΑΜΕ Εύβοιας με παρεμβάσεις σε ΙΚΑ , ΟΑΕΔ, Νοσοκομείο αλλά και στα ΚΤΕΛ Χαλκίδας για την ανακούφιση των προβλημάτων εργατικών λαϊκών οικογενειών. Επίσης, εμπόδιο στην οργάνωση και κινητοποίηση των εργαζομένων χαρακτηρίστηκε το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας.

Με απόφαση για παρεμβά-
σεις σε ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, Νοσο-
κομείο αλλά και στα ΚΤΕΛ
Χαλκίδας ολοκληρώθη-
κε η σύσκεψη της γραμμα-
τείας Εύβοιας του ΠΑΜΕ.
Η παράταξη
ανέφερε τη μεγάλη συμμε-
τοχή σωματείων, συνδικα-
λιστών και εργαζομένων,
όπου μεταφέρθηκε σημα-
ντική εμπειρία από τη δρά-
ση στους χώρους δουλειάς.
Αποφασίστηκε πρόγραμμα
δράσης με παρεμβάσεις για
την ανακούφιση των προ-
βλημάτων εργατικών λαϊ-
κών οικογενειών, για την δι-
εκδίκηση των σύγχρονων
αναγκών, με σταθμό την
απεργία της Πρωτομαγιάς.
Όπως τονίστηκε και ειση-
γητικά, η κυβερνητική αλ-
λαγή δεν έχει αλλάξει και
την κατάσταση στους χώ-
ρους δουλειάς. Συνεχίζεται
κατά το ΠΑΜΕ η «καταπά-
τηση δικαιωμάτων, η απλή-
ρωτη δουλειά», συνεχίζεται
η «φοροληστεία, η εμπορευ-
ματοποίηση της υγείας, της
παιδείας, της κοινωνικής
πρόνοιας». Μοναδική διέξο-
δος για την εργατική τάξη,
δήλωσε το ΠΑΜΕ, είναι η
οργάνωση του αγώνα σε
γραμμή ρήξης με το κεφά-
λαιο, την ΕΕ και τους πολι-
τικούς εκφραστές τους. Όλο
το προηγούμενο διάστημα οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, μαζί
με πλήθος εργατών που συ-
σπειρώνονται στα σωμα- τεία, στο ταξικό συνδικα-
λιστικό κίνημα, έδωσαν τη

μάχη σ’ αυτή την κατεύθυν-
ση. Δόθηκαν μάχες ενάντια
σε απολύσεις και μειώσεις.
Δημιουργήθηκαν και ενδυ-
ναμώθηκαν σωματεία. Ορ-
γανώθηκαν κινητοποιήσεις
καθώς και δράσεις ενάντια
σε χαράτσια, κατασχέσεις
και διακοπές ρεύματος. Δί-
νονται μάχες για υπογραφή
συλλογικών συμβάσεων.

Αναφέρθηκε ότι σοβαρό
εμπόδιο στην οργάνωση και
κινητοποίηση των εργαζο-
μένων, παραμένει ο κυβερ-
νητικός εργοδοτικός συνδι-
καλισμός. Το ΠΑΜΕ τόνισε
ότι στην Εύβοια εκφράζε-
ται από την πλειοψηφία του Εργατικού Κέντρου σημειώνοντας ότι: "δί-
νει κατεύθυνση στήριξης
της κυβέρνησης, ζητά προ-
νόμια για τους εργοδότες
εξαντλεί τη δράση του σε
φιλανθρωπικές δραστηριό-
τητες διαχείρισης της φτώ-
χειας με ακριβοπληρωμένα
προγράμματα της ΕΕ, σκορ-
πά τη μοιρολατρία και την
απογοήτευση". Η σύγκρου-
ση μαζί τους είναι απαραίτη-
τος όρος για την ανασύντα-
ξη του εργατικού κινήματος,
δηλώνουν.

«Μετρήσαμε βή-
ματα στην αλλαγή των συ-
σχετισμών, σαν αποτέλεσμα
επίμονης δουλειάς όλο το
προηγούμενο διάστημα που
εκφράστηκε και στις αρχαι-
ρεσίες σωματείων και ΕΚΕ.
Παρά τη σημαντική αύξηση
των δυνάμεων που στηρί-
ζει το ΠΑΜΕ ο συσχετισμός παραμένει αρνητικός. Έχου-

με ακόμα σημαντικά βήματα
να κάνουμε. Χρειάζεται να
μπούμε σε νέους χώρους, να
βελτιώσουμε τη λειτουργία
και δράση των σωματείων,
σε όλα τα επίπεδα. Σε κάθε
Δ.Σ. και γενική συνέλευση
πρέπει να συζητηθεί αγω-
νιστικό πλαίσιο αιτημάτων.
Να στηριχθεί η πρόταση νό- μου που έχει κατατεθεί στη
βουλή για άμεση κατάργη-
ση των μνημονίων και των
εφαρμοστικών νόμων», δήλωσε το ΠΑΜΕ. Για την κοινωνική ασφάλιση
και το εισόδημα, το ΠΑΜΕ
δήλωσε ότι απαιτεί επανα-
φορά με νόμο του βασικού
μισθού στα 751 ως βάση για
αυξήσεις, επαναφορά όλων
των συλλογικών συμβάσε-
ων στα προ μειώσεων επί-
πεδα, επαναφορά 13ης και
14ης σύνταξης. Ακόμα, να
επιστρέψουν τα αποθεματι-
κά, να μην κλείσει κανένα
νοσοκομείο ή κέντρο υγείας
στην Εύβοια. Πλήρης στε-
λέχωσή τους με προσλήψεις
μόνιμου προσωπικού. Κα-
μιά επιχειρηματική δράση
σε υγεία πρόνοια. Για ανέρ- γους-απλήρωτους, 600€ επί-
δομα για όλους τους ανέρ-
γους και όλο το διάστημα
της ανεργίας, έκτακτο επί-
δομα για το Πάσχα στους
ανέργους, κατάργηση δου-
λεμπορικών γραφείων και
προγραμμάτων ελαστικής
απασχόλησης, πληρωμή δε-
δουλευμένων, αναστολή
πλειστηριασμών και δια-
κοπής ρεύματος, νερού και
ενίσχυση δημόσιων κοινω-
νικών δομών ,όχι φιλανθρω-
πία.

Το πρόγραμμα δράσης
που αποφασίστηκε από το
ΠΑΜΕ έχει ως εξής:
3 /4 Παρέμβαση στο ΙΚΑ και
στον ΟΑΕΔ
5 /4 Στήριξη απεργιακής κι-
νητοποίησης ενάντια στην
κατάργηση της Κυριακής
αργίας.
22 /4 Παρέμβαση στο νοσο-
κομείο
23 /4 Παρέμβαση στο ΚΤΕΛ
για δωρεάν και ασφαλή με-
ταφορά μαθητών, σπουδα-
στών.
Συγκεκριμένα για την 5/4, η
Ταξική Ενότητα του ΠΑΜΕ
ζητά έκτακτη συνεδρίαση
του Δ.Σ. με σκοπό την κή-
ρυξη απεργίας την Κυριακή
5/4, που με βάση το νόμο για
το άνοιγμα τον καταστημά-
των 7 Κυριακές το χρόνο, τα
καταστήματα θα είναι ανοι-
χτά. Ο στόχος είναι η κα-
τάργηση συνολικά της Κυ-
ριακής αργίας με απαίτηση
των μονοπωλίων του εμπο-
ρείου. Ήδη δεκάδες κλαδι-
κά και επιχειρησιακά σωμα-
τεία έχουν πάρει απόφαση
απαιτώντας η κυβέρνηση
να νομοθετήσει την Κυρια-
κή ως υποχρεωτική αργία
για όλα τα καταστήματα
όλο το χρόνο, τονίζει η Ενό-
τητα. Με δεδομένο ότι και
ο εμπορικός σύλλογος έχει
πάρει απόφαση ν’ ανοίξουν
τα καταστήματα στη Χαλκί-
δα είναι απαραίτητο να παρ-
θεί απόφαση για απεργία και
απ’ το Εργατικό Κέντρο Εύ-
βοιας.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ