ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942 935 650

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σαβ08172019

Παρ, 02 Αυγ 2019 12pm

Γράφει ο Ανδρέας Γ. Χριστόπουλος:
Τιμές Καυσίμων ΕΥΒΟΙΑΣ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΕΥΒΟΙΑΣ
Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Back Home ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

Σάββατο 5 Ιουλίου

Επί ποδός το Αλιβέρι στο θέμα της ΔΕΗ

Είναι ίσως το πρώτο και πιο καυτό μέτωπο σύγκρουσης για το φετινό καλοκαίρι. Το Αλιβέρι σηκώνει την κύρια αντίδραση και κινητοποίηση του Νομού Εύβοιας κατά της πρόθεσης της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ από την κυβέρνηση. Δεν υπάρχει Δήμος που να μην συμφωνεί ότι «η ηλεκτρική ενέργεια είναι κοινωνικό αγαθό στο οποίο πρέπει να έχουν προσβάσεις όλοι οι άνθρωποι και δεν μπορεί να αποτελεί κατεξοχήν αντικείμενο επιχειρηματικής κερδοσκοπίας».

Πέφτουν οι διακόπτες      Ενόψει της έναρξης των
απεργιακών κινητοποιή-
σεων που έχει εξαγγείλει η
ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, αναμένεται
να υπάρξουν προβλήματα
στην ηλεκτροδότηση αρκε-
τών περιοχών της χώρας, με
τον ΔΕΔΔΗΕ να ανακοινώ-
νει ότι θα υπάρξουν ελεγ-
χόμενες διακοπές ρεύματος
σε όλη τη χώρα. Οι διακο-
πές ρεύματος άρχισαν από
τα μεσάνυχτα της Τετάρ-
της προς Πέμπτη, ενώ οι
προγραμματισμένες διακο-
πές θα σημειωθούν εξαιτί-
ας και της πιθανής μείωσης
του διαθέσιμου ηλεκτροπα-
ραγωγικού δυναμικού της
χώρας. Η Διαχειριστής Ελ-
ληνικού Δικτύου Διανομής
Ηλεκτρικής Ενέργειας, σε
ανακοίνωσή του δεν ανα-
φέρει ούτε το πιθανό χρονι-
κό διάστημα που θα υπάρ-
ξουν διακοπές, παρά μόνο
πως θα επιμερισθούν κατά
τρόπο δίκαιο και με γνώμο-
να την ελαχιστοποίηση της
όχλησης σε όλους τους κα-
ταναλωτές. Σύμφωνα με την
ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ,
οι διακοπές αυτές θα πραγ-
ματοποιηθούν εφόσον είναι
αναγκαίες για τη διατήρηση
του ισοζυγίου παραγωγής
/ ζήτησης και το συνολικό
ύψος (MW) και η διάρκειά
τους θα καθορισθεί, για την
ηπειρωτική χώρα, από το Δι-
αχειριστή του Συστήματος
Μεταφοράς (ΑΔΜΗΕ), με
τέτοιο τρόπο ώστε να εξα-
σφαλίζεται η ομαλή λει-
τουργία του ηλεκτρικού συ-
στήματος.

ΠΑΜΕ Αλιβερίου          Αγωνιστική συγκέντρωση
ενάντια στην ιδιωτικοποίη-
ση της ΔΕΗ θα πραγματο-
ποιήσει το ΠΑΜΕ Αλιβερί-
ου στην κεντρική πλατεία το
Σάββατο 5 Ιουλίου και κα-
λεί τον κόσμο να δώσει το
δυναμικό παρών του. Στην
ανακοίνωση του τονίζει ότι
η συγκυβέρνηση ΝΔ και
ΠΑΣΟΚ κατέθεσε το νομο-
σχέδιο για την λεγόμενη «μι-
κρή ΔΕΗ», όπου προβλέπε-
ται δημιουργία θυγατρικής
εταιρείας, της λεγόμενης
«μικρής ΔΕΗ», η οποία θα
πάρει το 30% της παραγω-
γής και εμπορίας της σημε-
ρινής ΔΕΗ και θα πουληθεί
σε μονοπωλιακούς ομίλους.
Η «μικρή ΔΕΗ» θα παράγει
Ηλεκτρική Ενέργεια περί-
που 2.318 MW, θα πάρει από
τη μητρική εταιρεία πελατο-
λόγιο με 2 εκατ. καταναλω-
τές οικιακούς και βιομηχα-
νικούς και 3.000 από τους
σημερινούς υπαλλήλους της
ΔΕΗ ΑΕ. Θα ακολουθήσει η
πώληση ενός ακόμη μέρους
(17%) από τη μητρική εται-
ρεία σε «στρατηγικό επεν-
δυτή». «Από τη μέχρι τώρα
ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, τις
επιπτώσεις τις βιώνουν τα
λαϊκά στρώματα με τις τε-
ράστιες αυξήσεις στην τιμή
του ρεύματος και πάνω από
350.000 νοικοκυριά χωρίς
ρεύμα. Με την ολοκλήρωση
της ιδιωτικοποίησης αυτή η
κατάσταση θα επιδεινωθεί.
Ήδη έχουν προγραμματιστεί
αυξήσεις για τα φτωχά λαϊκά
νοικοκυριά (καταναλώσεις
μέχρι 800kwh) από 1 Ιου-
λίου». Το ΠΑΜΕ αναφέρει
στη συνέχεια ότι την πλη-

ρώνουν και οι εργαζόμενοι
του κλάδου της Ηλεκτρικής
Ενέργειας με την συρρίκνω-
ση των εργασιακών τους δι-
καιωμάτων, την κατάργη-
ση της σταθερής εργασίας,
την άνθηση των εργολαβιών
με μεροκάματα πείνας και
απλήρωτης εργασίας. Τα ερ-
γασιακά δικαιώματα των ερ-
γαζόμενων της ΔΕΗ θα χτυ-
πηθούν ακόμα πιο βάναυσα,
παρά τις διαβεβαιώσεις της
κυβέρνησης ότι θα ισχύ-
σουν οι Συλλογικές Συμβά-
σεις Εργασίας, ισχυρίζεται
το ΠΑΜΕ Από το 1999 που
ψηφίστηκε ο πρώτος νόμος
μέχρι πρόσφατα στον νόμο
που προβλέπει τον διαχωρι-
σμό της ΔΕΗ, δημιουργήθη-
καν «αυταπάτες» λέγοντας
ότι μπορεί να εφαρμοστεί η
απελευθέρωση της αγοράς
και ταυτόχρονα να υπάρξει
φτηνό ρεύμα για τους κα-
ταναλωτές και δικαιώματα
για τους εργαζόμενους στην
ενέργεια. 

Δήμος Κύμης- Αλιβερίου
Ο Δήμος Κύμης – Αλιβε-
ρίου, με εισήγηση του Δη-
μάρχου, και με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, εξέ-
δωσε ανακοίνωση σχετικά
με την πώληση της Δ.Ε.Η.
Όπως αναφέρουν στο κείμε-
νο τους, η κυβέρνηση προ-
χωρά στην κατάθεση στο
θερινό τμήμα της Βουλής
Νομοσχέδιου για την πώ-
ληση της λεγόμενης «μι-
κρής ΔΕΗ» και των Δικτύ-
ων Μεταφοράς (ΑΔΜΗΕ).
Η ηλεκτρική ενέργεια είναι
κοινωνικό αγαθό στο οποίο
πρέπει να έχουν προσβάσεις
όλοι οι άνθρωποι (κυρίως οι
πιο αδύναμοι) και δεν μπο-
ρεί να αποτελεί κατεξοχήν.

αντικείμενο επιχειρηματι-
κής κερδοσκοπίας, τονίζουν Η ενέργεια έχει στρατηγική
σημασία για την χώρα μας
και πρέπει να υπόκειται σε
Δημόσιο έλεγχο και Εθνικό
Σχεδιασμό. Εκχωρείται Δη-
μόσιος πλούτος σε ιδιώτες
με μόνο σκοπό το κέρδος. Η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση
της ΔΕΗ πλήττει τους εργα-
ζόμενους, τη χώρα και όλο
το λαό γιατί έχει αποδειχτεί
από ανάλογες εμπειρίες ότι
τα τιμολόγια έχουν αυξη-
θεί έως και 100%.» Ο Δήμος
Κύμης-Αλιβερίου δεν είναι
διατεθειμένος να επιτρέψει την περαιτέρω υποβάθμιση
και της δικής του περιοχής.
Θα αντισταθεί με κάθε τρό-
πο στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Καλεί τους εργαζόμε-
νους, τους κοινωνικούς και
πολιτικούς φορείς σε κοινή
προσπάθεια, ώστε να απο-
τραπούν τα σχέδια της κυ-
βέρνησης.

Μπουραντάς
Την ανάγκη επανεξέτασης
της πώλησης της μικρής
ΔΕΗ σε ιδιώτες, ανέδειξε
και ο νέος Δήμαρχος Κύμης
Αλιβερίου -πρώην συνδικα-
λιστής και εργαζόμενος της
ΔΕΗ- Θανάσης Μπουρα-
ντάς, εξηγώντας τους
λόγους που οι εργαζόμε-
νοι πρέπει να συμμετέχουν
στις εξελίξεις. Το ευτύχημα
ωστόσο για την Εύβοια και
την περιοχή του Αλιβερίου
είναι η εξαίρεση τελικά, της
εκεί μονάδας παραγωγής,
από την μικρή ΔΕΗ, λόγος
βεβαίως που δεν θα σταθεί
εμπόδιο για την πραγματο-
ποίηση της αυριανής πολύ
δυναμικής κινητοποίησης
στο σημείο.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ