ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942 935 650

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κυρ08252019

Παρ, 23 Αυγ 2019 8pm

Γράφει ο Ανδρέας Γ. Χριστόπουλος:
Τιμές Καυσίμων ΕΥΒΟΙΑΣ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΕΥΒΟΙΑΣ
Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Back Home ΕΡΓΑΣΙΑ Προσλήψεις για την δακοκτονία στην Εύβοια

Προσλήψεις για την δακοκτονία στην Εύβοια

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών εξέδωσε η  Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας που εδρεύει στη Χαλκίδα.

 

Από την ημερομηνία της
απόφασης πρόσληψης και
όχι πέραν 30/11, οι ενδια-
φερόμενοι καλούνται να
συμπληρώσουν την αίτη-
ση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την
υποβάλουν, είτε αυτοπρο-
σώπως, είτε με άλλο εξου-
σιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξου-
σιοδότηση φέρει την υπο-
γραφή τους θεωρημένη
από δημόσια αρχή, είτε τα-
χυδρομικά με συστημένη
επιστολή, στα γραφεία της
υπηρεσίας στην ακόλουθη
διεύθυνση: Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟ-
ΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ της
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟ-
ΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ, Λ. ΧΑ-
ΪΝΑ 93 , Τ.Κ.34600 Χαλκί-
δα, υπόψη κ. Αργυρούλας
Καραντώνη (τηλ. επικοι-
νωνίας: 2221353918).
Στην περίπτωση αποστο-
λής των αιτήσεων ταχυ-
δρομικώς το εμπρόθεσμο
των αιτήσεων κρίνεται με
βάση την ημερομηνία που
φέρει ο φάκελος αποστο-
λής, ο οποίος μετά την
αποσφράγισή του επισυ-
νάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων. Κάθε υποψή-
φιος δικαιούται να υποβά-
λει μία μόνο αίτηση και για
θέσεις μίας μόνο κατηγορί-
ας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ).
Η σώρευση θέσεων διαφο-
ρετικών κατηγοριών προ-
σωπικού σε μία ή περισσό-
τερες αιτήσεις συνεπάγεται
αυτοδικαίως σε κάθε περί-
πτωση ακύρωση όλων των
αιτήσεων και αποκλεισμό
του υποψηφίου από την
περαιτέρω διαδικασία. Η
προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων είναι δέκα ημέρες
(υπολογιζόμενες ημερολο-
γιακά) και αρχίζει από την
επόμενη ημέρα της τελευ-
ταίας δημοσίευσης της πα-
ρούσας σε τοπικές εφημε-
ρίδες ή της ανάρτησής της
στο κατάστημα της υπη-
ρεσίας και στο χώρο ανα-
κοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος, εφόσον η
ανάρτηση είναι τυχόν με-
ταγενέστερη της δημο-
σίευσης στις εφημερίδες.
Οι υποψήφιοι μπορούν να
αναζητήσουν τα έντυπα
των αιτήσεων: α) στην υπη-
ρεσία στην ανωτέρω διεύ-
θυνση, στο δικτυακό τόπο
του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)
και συγκεκριμένα ακολου-
θώντας από την κεντρική
σελίδα τη διαδρομή: Έντυ-
πα αιτήσεων -> Διαγωνι-
σμών Φορέων -> Εποχικού
(ΣΟΧ), στα κατά τόπους
Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και
στην ηλεκτρονική τους δι-
εύθυνση (www.kep.gov.
gr), απ’ όπου μέσω της δι-
αδρομής: Σύνδεσμοι - Ανε-
ξάρτητες και άλλες αρχές -
ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην
κεντρική σελίδα του δικτυ-
ακού τόπου του ΑΣΕΠ και
από εκεί θα έχουν πρόσβα-
ση στα έντυπα μέσω της δι-
αδρομής: Έντυπα αιτήσεων
- Διαγωνισμών Φορέων -
Εποχικού (ΣΟΧ).

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ