ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942 935 650

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σαβ08172019

Παρ, 02 Αυγ 2019 12pm

Γράφει ο Ανδρέας Γ. Χριστόπουλος:
Τιμές Καυσίμων ΕΥΒΟΙΑΣ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΕΥΒΟΙΑΣ
Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Back Home ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Όχι στο ξεπούλημα του Ειρηνοδικείου και τεμαχίων γης

Όχι στο ξεπούλημα του Ειρηνοδικείου και τεμαχίων γης

Αντίσταση Δήμου Λίμνης στο ΤAΙΠΕΔ

Ακατοίκητο και εγκαταλειμμένο από το 2012, το ακίνητο που στέγαζε το Ειρηνοδικείο της Λίμνης τέθηκε προς πώληση σε ιδιώτες, μετά την εκχώρηση του στο ΤΑΙΠΕΔ. Στο παρα-πέντε, και «για την τιμή των όπλων» όπως δήλωσε, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης διεκδικεί πίσω το ακίνητο, καθώς και κομμάτι γης στην περιοχή Κρύας Βρύσης, δίπλα σε αρχαιολογική εκσκαφή.

Το Ειρηνοδικείο
Το Δεκέμβριο του 2013 έγινε
γνωστό ότι το Ειρηνοδικείο
Λίμνης και 72 στρέμματα
στην παραλία της Κρύας
Βρύσης περιλαμβάνονται
στις λίστες του ΤΑΙΠΕΔ για
αποκρατικοποίηση. Μετά
από 8 μήνες το Δημοτικό
Συμβούλιο του δήμου Λί-
μνης, Μαντουδίου και Αγίας
Άννας αποφάσισε να ζητή-
σει, για την τιμή των όπλων
περισσότερο, την ανατροπή
αυτής της απόφασης και
την αποδέσμευση των δυο
περιουσιακών στοιχείων
από το ΤΑΙΠΕΔ. Σύμφωνα
με τα πρακτικά της συνε-
δρίασης, ο Αντιδήμαρχος
κ. Ιωάννης Στεργίου, ειση-
γούμενος το θέμα ανέφερε
ότι σε προγενέστερη ενημέ-
ρωση, μετά την κατάργηση
των Ειρηνοδικείων Λίμνης
και Αγίας Άννας και την με-
ταφορά τους στο Ειρηνοδι-
κείο Ιστιαίας, είχαν ζητήσει
ως Δημοτική Αρχή κάποια
πράγματα από το Υπουργείο
Δικαιοσύνης. Συγκεκριμένα
την επαναλειτουργία του-
λάχιστον του ενός Ειρηνο-
δικείου στο Δήμο, διότι η
απόφαση κατάργησής του
λήφθηκε χωρίς να παρθούν
υπόψη οι αντικειμενικές δυ-
σκολίες της περιοχής. Και
επίσης είχαν ζητήσει την πα-
ραχώρηση του Ειρηνοδικεί-
ου Λίμνης σε περίπτωση μη
επαναλειτουργίας του στο
Δήμο, προκειμένου να κα-
λύψει τις αυξημένες ανάγκες
στέγασης των υπηρεσιών
του. Το τελευταίο με δεδο-
μένο ότι ο Δήμος Λίμνης έχει παραχωρήσει στο παρελθόν
πολλά από τα κτίσματά του σε υπηρεσίες του Δημοσίου
για την στέγασή τους, με τα

περισσότερα εξ αυτών όχι
να μην καταβάλουν κανέ-
να μίσθωμα για την χρήση
τους αλλά να τους καλύπτει
ο Δήμος και τα λειτουργικά
τους έξοδα. Τελικά, όπως
υπογραμμίστηκε στη συνε-
δρίαση, αντί το παραπάνω
ακίνητο να παραχωρηθεί
στο Δήμο εντάχθηκε σύμ-
φωνα με το ΦΕΚ. 2883/14
Νοεμβρίου 2013 τ. Β’ από
την Διυπουργική Επιτροπή
Αναδιαρθρώσεων και Απο-
κρατικοποιήσεων στο Τα-
μείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής
Περιουσίας του Δημοσίου
Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ), το οποίο
και δημοπρατείται με διαγω-
νισμό κλειστού τύπου από 16/09, ώρα 16:00, έως 17/09, ώρα 14:00 με ειδικό κωδι- κό διαγωνισμού μέσω του Ισότοπου Ηλεκτρονικών
Διαγωνισμών Ακινήτων. Το
Δημοτικό Συμβούλιο του
δήμου Λίμνης, Μαντουδί-
ου και Αγίας Άννας θεώρη-
σε την ανωτέρω ενέργεια
απαράδεκτη και ζήτησε την
αποδέσμευση του Ειρηνο-
δικείου Λίμνης από τα προς
πώληση ακίνητα του ΤΑΙ-
ΠΕΔ και την παραχώρησή
του στο Δήμο.

Γεωτεμάχιο Κρύας
Βρύσης

Επίσης, στο ίδιο ΦΕΚ. η Δι-
υπουργική Επιτροπή Αναδι-
αρθρώσεων και Αποκρατι-
κοποιήσεων έχει μεταφέρει
στο ΤΑΙΠΕΔ και ένα γεω-
τεμάχιο εμβαδού 72.727,88
τ.μ. στη θέση Κρύα Βρύση
της Δημοτικής Ενότητας
Κηρέως του Δήμου Μα-
ντουδίου - Λίμνης - Αγί-
ας Άννας. Εν τω μεταξύ, ο ίδιος Δήμος έχει ξεκινήσει
μια σύνταξη μελετών σε συ-

νεργασία με το Υπουργείο
Πολιτισμού για την ανάδει-
ξη της Αρχαίας Κηρίνθου,
ενός μεγάλου έργου που θα
αλλάξει τα δεδομένα της
περιοχής. Η εν λόγω έκτα-
ση βρίσκεται πλησίον του
αρχαιολογικού χώρου και
είναι απαραίτητη για την
μελλοντική του λειτουργία.
Με βάση τα παραπάνω, το
Δημοτικό Συμβούλιο ζήτησε
και η συγκεκριμένη έκταση
να αποδεσμευτεί από τας
προς πώληση ακίνητα και
να παραμείνει στην ιδιοκτη-
σία του Δημοσίου. Όπως εκ-
φράστηκε στη συνεδρίαση:
«Η περιουσία του δημοσίου
ανήκει στους Έλληνες πολί-
τες η δε διάθεση και χρήση
τους θα πρέπει να γίνεται
προς το συμφέρον του τό-
που και των πολιτών και
όχι να ξεπούλιουνται προς
εξυπηρέτηση ντόπιων και
ξένων συμφερόντων».
Συμπερασματικά, το Δη-
μοτικό Συμβούλιο με βάση
την εισήγηση του Αντιδη-
μάρχου κ. Στεργίου και μετά
από διαλογική συζήτηση
και ανταλλαγή απόψεων,
ομόφωνα αποφάσισε και ζή-
τησε από την Διυπουργική
Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων
και Αποκρατικοποιήσεων
την αποδέσμευση του Ει-
ρηνοδικείου Λίμνης από τα προς πώληση ακίνητα του
ΤΑΙΠΕΔ και την παραχώ-
ρησή του στο Δήμο. Το ίδιο
και για την αποδέσμευση
από τα προς πώληση ακίνη-
τα του γεωτεμάχιου εμβα-
δού 72.727,88 τ.μ. στη θέση
Κρύα Βρύση της Δημοτικής
Ενότητας Κηρέως του Δή-
μου Μαντουδίου - Λίμνης
– Αγίας Άννας. και την πα-
ραμονή του στην ιδιοκτησία
του Δημοσίου.
Το λουκέτο
Με βασικό κριτήριο ο μι-
κρός αριθμός έκδοσης δι-
καστικών αποφάσεων, τα
Ειρηνοδικεία Λίμνης και Αγ.
Άννας μεταφέρθηκαν στο
Ειρηνοδικείο Ιστιαίας το
2012. Ο «Βαθύς» Καλλικρά-
της χτύπησε τα 301 Ειρηνο-
δικεία της χώρας, καθώς η
συγχώνευσή τους είχε φτά-
σει το 50%. Ο τότε υπουρ-
γός Δικαιοσύνης Αντώνης
Ρουπακιώτης κατέθεσε για
νομοπαρασκευαστική επε-
ξεργασία στο Ε’ Τμήμα του
Συμβουλίου της Επικρατείας
σχέδιο Προεδρικού Διατάγ-
ματος για «τη συγχώνευση
ανενεργών ή υπολειτουρ-
γούντων Ειρηνοδικείων
στην Επικράτεια». Σύμφωνα
με το σχέδιο διατάγματος,
150 Ειρηνοδικεία από τα 301
των 17 εφετειακών περιφε-
ρειών της χώρας συγχωνεύ-
θηκαν. Βασικό κριτήριο για
τη συγχώνευση των «άγο-
νων» ή υπολειτουργούντων
Ειρηνοδικείων της χώρας
αποτέλεσε ο μικρός αριθμός
έκδοσης δικαστικών απο-
φάσεων. Παράλληλα, από
τη συγχώνευση αυτή αναμέ-
νονταν να προκύψουν ση-
μαντικά οικονομικά οφέλη,
όπως εκτίμησε το υπουργείο
Δικαιοσύνης, καθώς υπολο-
γίστηκε ότι η εξοικονόμηση
δημόσιας δαπάνης σε ετή-
σια βάση θα ξεπεράσει συ-
νολικά το ένα εκατομμύριο
ευρώ. Η συγχώνευση των
Ειρηνοδικείων κρίθηκε από
την ηγεσία του υπουργείου
Δικαιοσύνης επιβεβλημένη,
καθώς κατά την τελευταία
δεκαετία αρκετά από αυτά
είχαν καταστεί ανενεργά ή
υπολειτουργούσαν, καθώς
εξέδιδαν ελάχιστες αποφά-
σεις το χρόνο, επιβαρύνο-
ντας όμως το Δημόσιο με
δυσανάλογες για τη χρησι-
μότητά τους δαπάνες.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ