ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942 935 650

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κυρ08252019

Παρ, 23 Αυγ 2019 8pm

Γράφει ο Ανδρέας Γ. Χριστόπουλος:
Τιμές Καυσίμων ΕΥΒΟΙΑΣ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΕΥΒΟΙΑΣ
Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Back Home ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Οφέλη από Αιολικά Πάρκα

Οφέλη από Αιολικά Πάρκα

αλλά το περιβαλλοντικό πρόβλημα εμμένει

Με το ιδιοκτησιακό της Καρυστίας τακτοποιημένο, οι δικαιούχοι των μέχρι πρότινος αμφισβητούμενων εκτάσεων θα μπορούν επιτέλους να ωφεληθούν από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που έχουν εγκατασταθεί, ή θα εγκατασταθούν, στη γη τους. Οι ευκαιρίες όμως κάποιων, εξακολουθούν να είναι οι οικολογικές ανησυχίες άλλων, καθώς το θέμα είναι ευαίσθητο και «θερμό». Τίτλοι τέλους δεν πέφτουν ακόμα, απλώς η λύση στο τέλος του ενός κεφαλαίου οδηγεί στο επόμενο.

Μια ανάσα για τους
κατοίκους

Στην οριστική διατύπωση
της τροπολογίας, που λύνει
το ιδιοκτησιακό πρόβλη-
μα της Νότιας Καρυστίας
κατέληξαν ο Αναπληρωτής
Υπουργός ΠΕΚΑ κ. Νίκος
Ταγαράς και ο βουλευτής
της Ν.Δ, Σίμος Κεδίκογλου
σε σύσκεψη που είχαν την
Πέμπτη 17 Ιουλίου το μεση-
μέρι. Στη σύσκεψη συμμετεί-
χαν ο νέος Δήμαρχος Καρύ-
στου κ. Λευτέρης Ραβιόλος
και ο νεοεκλεγείς δημοτικός
σύμβουλος κ. Πολυχρόνης
Πολυχρονίου. Ο βουλευτής
εξέφρασε την ικανοποίησή
του, για το γεγονός ότι μετά
από πολύχρονες προσπάθει-
ες λύνεται το ιδιοκτησιακό,
ενώ συζητήθηκαν και θέμα-
τα που αφορούν στις Ανα-
νεώσιμες Πηγές Ενέργειας,
που είναι εγκατεστημένες
στην περιοχή του Δήμου
Καρύστου. Συγκεκριμένα,
συζητήθηκε η ενεργοποίηση
της διάταξης για τα αντα-
ποδοτικά τέλη από τις ΑΠΕ
στους κατοίκους της περι-
οχής. Ο Σίμος Κεδίκογλου
εξασφάλισε τη δέσμευση
του Υφυπουργού, ότι μέσω
νομοθετικής παρέμβασης
θα αντιμετωπιστεί άμεσα το
πρόβλημα των εσόδων από
τα ανταποδοτικά τέλη. Με
τη λύση του ιδιοκτησιακού
οι κάτοικοι μπορούν πλέον
να συνάψουν συμφωνίες για
τις ΑΠΕ.

Το ιστορικό πρόβλημα
Η νήσος Εύβοια δεν περι-
ήλθε στο Ελληνικό Κράτος
διάδοχο της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας, με δικαίω-
μα πολέμου, διότι δεν κατα-
λήφθηκε από τον Ελληνικό
απελευθερωτικό στρατό
αλλά παραδόθηκε από τις
οθωμανικές αρχές του νη-
σιού στην Ελληνική Κυβέρ-
νηση. Με την υποχρέωση,
οι οποία περιελήφθη στο από 3-2-1830 πρωτόκολ-
λο του Λονδίνου, να αγο-
ρασθούν όλα τα κτήματα

των Οθωμανών υπηκόων
(μεταξύ των οποίων και τα
έχοντα χαρακτήρα δάσους
ή δασικής ή χορτολιβαδι-
κής έκτασης) από το Ελλη-
νικό Κράτος, δυνατότητα
ωστόσο την οποία δεν είχε
το τελευταίο. Σαν αποτέλε-
σμα να τα αγοράσουν, και
μάλιστα μετά από υπόδειξη
της Κυβερνήσεως, πολίτες,
τόσο έλληνες όσο και ξέ-
νοι. Εξ αυτού άλλωστε του
λόγου για όλη την έκταση
της νήσου Εύβοιας και για
τα δάση και τις δασικές και
χορτολιβαδικές εκτάσεις οι
κύριοι αυτών έχουν τίτλους
που παρουσιάζουν νομι-
κή ακολουθία έως το έτος
1885. Ειδικότερα στην πλει-
ονότητά τους οι ιδιοκτήτες
διαθέτουν τίτλους ιδιοκτη-
σίας που παρουσιάζουν αλ-
ληλουχία τουλάχιστον 160
και πλέον ετών, η ύπαρξη
των οποίων επιβεβαιώνει
και τη φυσική εξουσίαση
των εκτάσεων αυτών και
οδηγεί αβίαστα στην εδραία
πεποίθηση τους, τους οποί-
ους θα πρέπει να σημειωθεί
ότι επί σειρά δεκαετιών δεν
είχε οχλήσει το Κράτος, ότι
η κυριότητα των εκτάσεων
αυτών τους ανήκει.

Ο περιβαλλοντικός
αντίποδας

Την Κυριακή 13 Ιουλίου
στο Ξενοδοχείο Καρύστι-
ον πραγματοποιήθηκε η
ετήσια Γενική Συνέλευση
του Συλλόγου Προστασίας
Περιβάλλοντος της Ν. Κα-
ρυστίας με την παρουσία
μελών και φίλων του Συλ-
λόγου. Ένα από τα θέματα
Λύση επιτέλους στο ιδιοκτησιακό της Καρυστίας
Με το ιδιοκτησιακό της Καρυστίας τακτοποιημένο, οι δικαιούχοι των μέχρι πρότινος αμφισβητούμε-
νων εκτάσεων θα μπορούν επιτέλους να ωφεληθούν από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που έχουν
εγκατασταθεί, ή θα  εγκατασταθούν, στη γη τους. Οι ευκαιρίες όμως κάποιων, εξακολουθούν να είναι οι

οικολογικές ανησυχίες άλλων, καθώς το θέμα είναι ευαίσθητο και «θερμό». Τίτλοι τέλους δεν πέφτουν
ακόμα, απλώς η λύση στο τέλος του ενός κεφαλαίου οδηγεί στο επόμενο.
αλλά το περιβαλλοντικό πρόβλημα εμμένει
Οφέλη από
Αιολικά Πάρκα με τα οποία ασχολήθηκε η
Συνέλευση ήταν το ζήτημα
των Αιολικών Πάρκων. Οι
ειδήσεις στον Τύπο πληρο-
φορούν ότι το 2014 και 2015
θα αναθερμανθούν οι επεν-
δύσεις στις Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας. Το επεν-
δυτικό κλίμα βελτιώνεται
και οι Τράπεζες αναμένε-
ται να χορηγούν δάνεια για
έργα ΑΠΕ. Από τον Τύπο
επίσης οι κάτοικοι έμαθαν
ότι η εταιρεία Ενελ-Κοπε-
λούζος βρήκε χρηματοδό-
τηση από Τράπεζα. Εξάλλου
τα έργα ΑΠΕ επιδοτούνται
από τον επενδυτικό νόμο.
Στη Νότια Εύβοια αυτή τη
στιγμή κατασκευάζεται η
γραμμή υψηλής τάσης Πο-
λυπόταμος-Πλατανιστός
στην οποία θα συνδεθούν
20 νέα Αιολικά Πάρκα. Με
την υπόθεση ότι καθένα
ΑΠ θα έχει 15 ανεμογεννή-
τριες (α /γ), θα προστεθούν
ακόμη 300 α/γ στη Νότια
Καρυστία. Τα ΑΠ της 2ης
γραμμής υψηλής τάσης εί-
ναι διαφορετικό έργο από
εκείνα της Όχης και του Κα-
βοντόρου, όπου οι εταιρείες
Enel- Κοπελουζος , ΤΕΡΝΑ
και RF Energy θα εγκατα-
στήσουν συνολικά 223 α/γ
και θα διανοίξουν 159χμ.
δρόμους. Τα συνολικά στοι-
χεία των επεμβάσεων, όπως
παρουσιάστηκαν στην Συ-
νέλλευση, είχαν συγκεντρω-
θεί από επίσημες μελέτες. Οι
ανησυχίες που εκφράστη-
καν αφορούσαν το στήσιμο
ενός τεράστιου εργοτάξι-
ου που θα κατεδαφίσει τη
μοναδική φύση του τόπου
οριστικά και αμετάκλητα. Όπως δήλωσε η Πρόεδρος
του Συλλόγου Χρυσούλα
Μπερέτη «Τις προθέσεις
των εταιρειών τις διαπιστώ σαμε άλλωστε πρόσφατα
από το δρόμο που ήθελαν
να φτιάξουν μέσω της κορ-
φής της Όχης που ευτυχώς
ακυρώθηκε από το Δασαρ-
χείο Αλιβερίου. Αυτό είναι
το πρώτο δείγμα γραφής
των εταιρειών που δεν θα
σεβαστούν τίποτε. Μέχρι
σήμερα η περιοχή μας δεν
έχει αντιδράσει και ο Δήμος
Καρύστου δεν πήρε ποτέ ξε-
κάθαρη θέση για το ζήτημα
στο σύνολο του. Στην ύστα-
τη στιγμή που βρισκόμαστε
πώς θα δεχθούμε την εισβο-
λή των ΑΠ στη γη μας ως
κάτοικοι αυτού του τόπου
και ως Δήμος; Θα μείνουμε
αδρανείς όπως μέχρι σήμε-
ρα ή θα αντισταθούμε;» Στη
συζήτηση που ακολούθησε
όλοι συμφώνησαν ότι η το-
πική κοινωνία δεν γνωρίζει
το μέγεθος των έργων της
εγκατάστασης των α\γ και
ότι οι συνέπειες θα είναι βα-
θιές και πολύπλευρες. Είναι
απαραίτητο ο Δήμος Κα-
ρύστου να ενημερώσει την
τοπική κοινωνία και να πα-
ρουσιάσει όλα τα δεδομένα
σε μια ανοιχτή συγκέντρω-
ση και να παρθεί απόφαση
ποια στάση θα κρατήσει η
περιοχή. Ο Γ. Σχίζας δήλω-
σε στη Συνέλλευση: «Στις
Κυκλάδες και ιδιαίτερα στην
Τήνο αναπτύσσεται μια
ολοκληρωμένη επιχειρημα-
τολογία κατά των Αιολικών
Πάρκων που αφορά μεταξύ
άλλων το τοπίο, την απαξί-
ωση των περιουσιών και τη
μειωμένη ζήτηση γης από
ξένους αγοραστές. Θα μας
βοηθήσει αν συνδεθούμε με
εκπροσώπους άλλων πε-
ριοχών και ακούσουμε πως
αντιμετωπίζουν το ζήτημα».
Και ο Δ. Γιαννάκος: «Η Ν.
Εύβοια έχει δώσει στη χώρα
το ποσοστό ενέργειας από
ΑΠΕ που της αναλογεί με
εγκατεστημένες 347 α/γ. Η
υπερφόρτωση της περιοχής
μας με περισσότερες α/γ και
υποδομές που απαιτούνται
θα προκαλέσει ανυπολόγι-
στη καταστροφή στο τοπικό
περιβάλλον».

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ