ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942 935 650

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κυρ08252019

Παρ, 23 Αυγ 2019 8pm

Γράφει ο Ανδρέας Γ. Χριστόπουλος:
Τιμές Καυσίμων ΕΥΒΟΙΑΣ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΕΥΒΟΙΑΣ
Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Back Home ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ορυκτός θησαυρός στο Μαντούδι

Ορυκτός θησαυρός στο Μαντούδι

Σημαντικές οι προοπτικές ανάπτυξης και κερδοφορίας για την ΤΕΡΝΑ Λευκόλιθοι από την επένδυση στο Μαντούδι, όπως ανακοίνωσε η ίδια η εταιρεία στις 19 Ιουνίου. Η εταιρία προωθεί επενδυτικό πρόγραμμα 100 εκατ. ευρώ που θα υλοποιηθεί σε δύο στάδια.

Πωλήσεις ύψους 31 εκατ.
ευρώ και κέρδη προ φό-
ρων, τόκων και αποσβέσε-
ων (EBITDA) 14,6 εκατ.
ευρώ προβλέπεται πως
θα παρουσιάσει το 2015 η
«ΤΕΡΝΑ Λευκόλιθοι», η
θυγατρική του ομίλου ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ που προωθεί επεν-
δυτικό πρόγραμμα 100
εκατ. ευρώ στα πρώην με-
ταλλεία Σκαλιστήρη στο
Μαντούδι. Σύμφωνα με τις
προβλέψεις της διοίκησης
του ομίλου, οι πωλήσεις της
«ΤΕΡΝΑ Λευκόλιθοι», που
απευθύνονται στο σύνολό
τους στις διεθνείς αγορές,
θα εκτοξευθούν στα 76,1
εκατ. ευρώ μέχρι το 2018 με
τα EBITDA στα 40,6 εκατ.
ευρώ. Κατά την ίδια περί-
οδο, η ετήσια παραγωγι-
κή δυναμικότητα των με-
ταλλείων θα αυξηθεί από
τους 85.000 τόνους το 2015
σε 165.000 τόνους το 2018.
Από τα ίδια στοιχεία προκύ-
πτει πως οι τιμές του μεταλ-
λεύματος που εξορύσσε-
ται στο Μαντούδι ξεκινούν
από τα 350 ευρώ ανά με-
τρικό τόνο και φτάνουν τα
450 ευρώ ανά μετρικό τόνο,
ανάλογα με το υποπροϊόν.
Εξαιτίας της διεθνούς ζή-
τησης και της υψηλής ποι-
ότητας του λευκολίθου που
εξορύσσεται στο Μαντούδι,
η ΤΕΡΝΑ Λευκόλιθοι προ-

 

 

βλέπεται πως θα λειτουρ-
γεί με καθαρό περιθώριο κέρδους (μετά φόρων) κο-
ντά στο 33%, ποσοστό που
οδηγεί σε σημαντικά έσο- δα από μερίσματα για τον
μητρικό όμιλο. Σε πρόσφα-
τη παρουσίαση, η διοίκη-
ση του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
υποστήριξε πως «η χρήση
του λευκόλιθου συνεχώς
αυξάνεται διεθνώς την ίδια
στιγμή που τα παγκόσμια
αποθέματα ποιοτικού με-
ταλλεύματος περιορίζονται
συνεχώς».
Ο λευκόλιθος είναι ορυκτό
και τα προϊόντα του χρησι-
μοποιούνται ευρέως μεταξύ
άλλων στη φαρμακοβιομη-
χανία, σε περιβαλλοντικές
εφαρμογές, στη γεωργία
και στην κατασκευή πυ-
ρίμαχων προϊόντων, ηλε-
κτροδίων, πλαστικών, δερ-
μάτων και καλωδίων. Στον
όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υπο-
στηρίζουν πως τα αποθέμα-
τα του Μαντουδίου έχουν
«σπάνια κρυσταλλική σύν-
θεση και είναι υψηλής κα-
θαρότητας» με αποτέλεσμα
να εξασφαλίζουν ανταγω-
νιστικό πλεονέκτημα ένα-
ντι της χαμηλότερης ποι-
ότητας μεταλλευμάτων
που εξορύσσονται κυρίως
στην Κίνα. Τα αποθέματα
στο Μαντούδι μπορούν να
στηρίξουν την παραγωγική δραστηριότητα της ΤΕΡΝΑ

 

Λευκόλιθοι για τα επόμε-
να 50 χρόνια τουλάχιστον. Δύο από τα επιπλέον πλεο-
νεκτήματα του ομίλου είναι
το ιδιόκτητο λιμάνι Κυμα-
σίου και η εφαρμογή σύγ-
χρονων τεχνολογιών για
την επεξεργασία των τε-
λικών προϊόντων. Η ΤΕΡ-
ΝΑ Λευκόλιθοι προωθεί
επενδυτικό πρόγραμμα 100
εκατ. ευρώ σε δύο στάδια,
το πρώτο από τα οποία θα
ολοκληρωθεί τον προσεχή
Σεπτέμβριο – Οκτώβριο. Το
δεύτερο στάδιο, που συνδέ-
εται με τη δυνατότητα πα-
ραγωγής συγκεκριμένου
υποπροϊόντος, θα ξεκινή-
σει τον Ιούνιο του 2015 και
θα ολοκληρωθεί τον Δε-
κέμβριο του 2016. Ο όμιλος
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει ήδη δαπα-
νήσει 42 εκατ. ευρώ για την
αγορά του μεταλλείου και
την επανέναρξη δραστηρι-
ότητας καθώς και 24 εκατ.
ευρώ για το πρώτο στάδιο
παραγωγής. Αλλά 34 εκατ.
ευρώ θα επενδυθούν για
την παραγωγή πρόσθετων
προϊόντων μαγνησίου. Στις
δαπάνες περιλαμβάνονται
και περίπου 15 εκατ. ευρώ
που διατέθηκαν προκειμέ-
νου να καλυφθούν οφειλές
των πρώην ιδιοκτητών της
ΒΙΟΜΑΓΝ (ιδιοκτήτη των
μεταλλείων) προς το προ-
σωπικό, τα ασφαλιστικά τα-
μεία, κλπ.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ