Εκσυγχρονισμός των ΣΜΑ Κύμης και Αλιβερίου

Σημαντική είναι η προμήθεια του μηχανολογικού που αφορά τη λειτουργία των Σ.Μ.Α Κύμης και Αλιβερίου, Σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει τέσσερα Containers, δύο τράκτορες, ένα Γερανοφόρο όχημα και 3 απορριμματοδέκτες ανοικτού τύπου για την ανακύκλωση.

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 1.085.000 και αποτελεί υποέργο της συνολικής πράξης «κατασκευή δύο σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων στο δήμο Κύμης Αλιβερίου» συνολικού προϋπολογισμού 2.636.000 που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την κατασκευή των 2 Σ.Μ.Α καθώς και των οδών πρόσβασης.