ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942 935 650

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τρι11192019

Τρι, 19 Νοε 2019 11am

Γράφει ο Ανδρέας Γ. Χριστόπουλος:
Τιμές Καυσίμων ΕΥΒΟΙΑΣ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΕΥΒΟΙΑΣ
Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Back Home ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΕ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΕ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας

Εν μέσω Καλοκαιριού και ενώ διάφορες κοινότητες στην Εύβοια αντιμετωπίζουν προβλήματα λειψυδρίας, οι κάτοικοι της Στροφυλιάς έχουν δηλητήριο να ρέει στις βρύσες τους. Με φόβο και αγανάκτηση οι ντόπιοι είναι αναγκασμένοι να βρουν εναλλακτικές λύσεις ύδρευσης καθώς και νέες, αμόλυντες πηγές νερού στο υπέδαφος.

Στροφυλιά
Διατάχτηκε διακοπή της
υδροδότησης του χωριού
της Στροφυλιάς, μετά από
πόρισμα του Τμήματος Πε-
ριβαλλοντικής Υγιεινής και
Υγειονομικού Ελέγχου, με
οποίο παραγγέλλεται η δι-
ακοπή υδροδότησης λόγω
υψηλών επιπέδων Αρσενι-
κού. Η Στροφυλιά βρίσκεται
στην περιοχή της βορειοκε-
ντρικής Eύβοιας, είναι κτι-
σμένο σε υψόμετρο 110 μέ-
τρων από την επιφάνεια της
θάλασσας και απέχει από
τη Χαλκίδα γύρω στα 63
χιλιόμετρα. Οι κάτοικοι της
ανέρχονται περίπου στους
700 περίπου και το χωριό
είναι οδικός κόμβος για την
Αγία Άννα και τη Λίμνη. Το
νερό ήταν δυσάρεστο στη
γεύση για καιρό και γι αυ-
τόν τον λόγο επιτροπή κα-
τοίκων έστειλε δείγμα στη
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας
και Κοινωνικής Μέριμνας
της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.


Πόρισμα
Στις 10 Ιουλίου, ο εντεταλ-
μένος περιφερειακός σύμ-
βουλος Παναγιώτης Παρ-
χαρίδης, έστειλε επιστολή
προς τον Δήμο Μαντουδί-
ου - Λίμνης - Αγίας Άννας,
με το επείγον θέμα της δι-
ακοπής της υδροδότησης
και προτεινόμενα μέτρα
διασφάλισης της δημόσιας
υγείας για την Τοπική Κοι-
νότητα Στροφυλίας, της Δη-
μοτικής Ενότητας Κηρέως.
Όπως δήλωνε η επιστολή, σε συνέχεια προηγούμενης
αλληλογραφίας, αναφορικά με την ποιότητα νερού αν-
θρώπινης κατανάλωσης του
δικτύου ύδρευσης της Τ.Κ.
Κηρίνθου, ο κ. Παρχαρίδης ενημέρωνε ότι τα αποτελέ- σματα των χημικών εξετά- σεων των δειγμάτων νερού

που ελήφθησαν στις 5/5
από αρμόδιους υπαλλήλους
της Υπηρεσίας, δεν πληρού-
σαν τους όρους της ισχύ-
ουσας νομοθεσίας για την
παράμετρο Αρσενικό. Η εν
λόγω δειγματοληψία ήταν
επαναληπτική της από 11/3
δειγματοληψίας όπου και σε
αυτή, το νερό βρέθηκε να
μην πληρεί τους όρους της
ισχύουσας νομοθεσίας για
την παράμετρο Αρσενικό. Η
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας
πρότεινε άμεσα τη διακοπή
της υδροδότησης στην Τ.Κ.
Στροφυλίας, μέχρι αποκα-
τάστασης του προβλήματος
και την εξασφάλιση των
ποιοτικών παραμέτρων του
πόσιμου νερού του δικτύου
ύδρευσης εντός των ορίων
της κείμενης νομοθεσίας.
Ζητούσε επίσης την ενημέ-
ρωση των κατοίκων για την
τροφοδότηση αυτών με κα-
τάλληλης ποιότητας πόσιμο
νερό, πχ με τη μεταφορά
του με βυτίο, τροφοδοσία
με εμφιαλωμένο νερό, για
ανθρώπινη κατανάλωση. Συνιστούσε δε, ότι με την
αποκατάσταση της ποιότη-
τας του νερού, με εξεύρεση
νέας πηγής υδροληψίας,
λείψει μέτρων εξυγίανσης
της υπάρχουσας γεώτρη-
σης, να ενημερωθεί ξανά η
Υπηρεσία ώστε να επαναλη-
φθούν οι δειγματοληψίες. Ο
κ. Παρχαρίδης τόνισε ότι η
λείψη άμεσων μέτρων ήταν
μείζονος σημασίας καθώς
υπήρχε ύψιστος κίνδυνος
για την δημόσια υγεία.

Διαμαρτυρία
Για το θέμα πραγματοποι-
ήθηκε συγκέντρωση δια-
μαρτυρίας την περασμένη
Δευτέρα στις 8:30 το βράδυ στην πλατεία του χωριού,
που διοργάνωσε ο συνδυ- ασμός του δήμου Λαϊκή
Συσπείρωση. Στη συγκέ-ντρωση αναφέρθηκε ότι ο
Δήμος μετά από την απόφα-

ση της Διεύθυνση Δημόσιας
Υγείας, προέβει στην τρο-
φοδότηση του χωριού από
άλλη γεώτρηση. Κάτοικοι
εξέφρασαν προβληματι-
σμούς για το Δήμο αφού η
ακαταλληλότητα του νερού
ήταν γνωστή από την πρώ-
τη εξέταση που έγινε, το μήνα Μάρτιο. Στη συγκέντρωση
αποφασιστικέ να ζητηθεί
έκτακτη σύγκλιση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου και να
εξεταστεί άμεσα η καταλλη-
λότητα των νερών της νέας
πηγής.
Στοιχεία
Σε ένα άρθρο του Αθανά-
σιου Παντέλογλου που δη-
μοσιεύθηκε στις 15/6/2008
στο Ριζοσπάστη, δίνονται
κάποιες πληροφορίες για
το αρσενικό. Είναι ένα χη-
μικό στοιχείο, διαδεδομέ-
νο στη φύση, με τη μορφή
οργανικών και ανόργανων
ενώσεων. Και οι δύο κατη-
γορίες των ενώσεων αυτών
μπορούν να λευτερώνουν
το αρσενικό όταν αποσυ-
ντεθούν, με καύση, με δι-
άλυση στο νερό, με σειρά
χημικών αντιδράσεων και
άλλους τρόπους κατεργα-
σίας. Ανόργανες και οργανι-
κές ενώσεις του αρσενικού
σχηματίζονται, παράγονται,
λευτερώνονται και τελικά
υπερσωρεύονται σε ορισμέ-
νους τόπους, τότε δημιουρ-
γούνται και οι παρά φύσιν
προϋποθέσεις για εμφάνιση
του τοπικού προβλήματος ρύπανσης. Το αρσενικό ει-
σερχόμενο στον ανθρώπι-
νο οργανισμό, γίνεται αιτία
δημιουργίας πολλών ανω- μαλιών, στη φυσιολογική
λειτουργία του, και ειδικά
όταν, σαν καταπινόμενο, ει-
σέρχεται με το πόσιμο νερό. Η χειρότερη και κυριότερη
είναι η πρόκληση καρκίνου
του δέρματος, των πνευμό-
νων, του αδενικού συστή- ματος και του προστάτη.
Ο Διεθνής Φορέας για την
έρευνα του Καρκίνου του
Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας, σε συμφωνία με την
Υπηρεσία Προστασίας Περι-
βάλλοντος των ΗΠΑ, ανα-
γνωρίζει ότι: το αρσενικό
είναι καρκινογενετικό υλικό
για τον άνθρωπο. Νεότερες
μελέτες ενοχοποιούν το
αρσενικό στο πόσιμο νερό,
για πρόκληση ανωμαλι-
ών διαβήτη, για πρόκληση
αναιμιών, ανώμαλης λει-
τουργίας καρδιοαγγειακού,
ανοσοποιητικού, νευρικού
συστήματος, αλλά και του
αναπαραγωγικού συστήμα-
τος των ανθρώπων. Ειδικές
μελέτες υποδεικνύουν και
έναν επιπλέον, ειδικό δρόμο
επίδρασης του αρσενικού
στον ανθρώπινο οργανισμό,
ονοματίζεται, «ενδοκρινικός
διαταράκτης», διότι όταν
προσληφθεί και ειδικά με
το πόσιμο νερό, αναπτύσσει
δράση και σε ελαχιστότατες
ποσότητες, παρεμβαλλό-
μενο και ενοχλώντας τους
φυσιολογικούς κύκλους
σύνθεσης και δράσης των
ορμονών μέσα στο ανθρώ-
πινο σώμα. Το αρσενικό
αλληλεπιδρά επιλεκτικά,
με μια ομάδα ορμονών που
ονομάζονται γλουκο-κορτι-
κοειδείς ορμόνες, αυτές που
ρυθμίζουν την εξέλιξη και
την επαρκή λειτουργία του
ανοσοποιητικού συστήμα-
τος του οργανισμού (άμυ-
να), του νευρικού συστήμα-
τος, καθώς και τις αλλαγές
της σύστασης του αίματος,
των οστών, και τη λειτουρ-
γία των νεφρών. Είναι οι
ουσίες που ρυθμίζουν, με τη
δράση τους, την πρόσληψη
και την αξιοποίηση των συ-
στατικών της τροφής (όπως
τα ζάχαρα, άμυλο, πρωτεΐνες
και λιπαρά). Ετσι οι γλου-
κο-κορτικοειδείς ορμόνες
επηρεάζουν το βάρος, την
ανάπτυξη και την ολοκλή-
ρωση των λειτουργιών του
σώματος.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ