ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942 935 650

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σαβ08172019

Παρ, 02 Αυγ 2019 12pm

Γράφει ο Ανδρέας Γ. Χριστόπουλος:
Τιμές Καυσίμων ΕΥΒΟΙΑΣ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΕΥΒΟΙΑΣ
Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Back Home ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Διέξοδος στο τέλμα της τοπικής οικονομίας

Διέξοδος στο τέλμα της τοπικής οικονομίας

Το φράγμα στα Μανίκια

 

Στο μέσον ενός θερμού καλοκαιριού, επανεκκινείται ένα έργο μεγάλης σημασίας για την Κεντρική Εύβοια, που στα χαρτιά τουλάχιστο υπόσχεται να καλύψει τις υδρευτικές ανάγκες 78 οικισμών του Νομού. Το ημιτελές μέχρι σήμερα φράγμα στη Σέττα και τα Μανίκια, έχει επιτέλους Υπουργική εντολή για την
ολοκλήρωση του.

Εντολή Χρυσοχοΐδη
Το έργο του φράγματος
στα Μανίκια Εύβοιας είναι
μεγίστης σημασίας αναπτυ-
ξιακό έργο για την περιο-
χή της κεντρικής Εύβοιας,
αφού με την ολοκλήρωση
του θα επιτευχθεί η ύδρευ-
ση 78 οικισμών, θα υπάρ-
χει δυνατότητα άδρευσης
εκτάσεων για αγροτική
εκμετάλλευση αλλά και θα
υπάρξει προοπτική τουρι-
στικής ανάπτυξης πλησίοντου φράγματος. Σε σύσκε-
ψη στο γραφείο του Υπουρ-
γού Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων κ. Μιχάλη
Χρυσοχοΐδη αποφασίστηκε
και δόθηκε πολιτική εντο-
λή για επανεκκίνηση του.
Στην σύσκεψη, εκτός από
τον Υπουργό συμμετείχαν
ο δημοτικός σύμβουλος της
νέας δημοτικής αρχής του
δήμου Κύμης – Αλιβερίου
κ. Ευάγγελος Αμπελιώτης
και ο αρμόδιος διευθυντής
του υπουργείου κ. Αντώ-
νης Κοτσώνης. Η σύσκεψη
προκλήθηκε μετά από αί-
τημα του βουλευτή Κώστα
Μαρκόπουλου με σκοπό
την συνέχιση και ολοκλή-
ρωση του έργου. Στη συ-
γκεκριμένη σύσκεψη εξε-
τάσθηκε η εικόνα του έργου
που έχουν αποκομίσει οι
υπηρεσίες του υπουργείου
τον τελευταίο χρόνο, οπό-
τε και έχει αναβιώσει το
ενδιαφέρον για το έργο και
έχουν συγκεντρωθεί όλοι
οι φάκελοι στην αρμόδια
διεύθυνση του υπουργεί-
ου. Αφού έγινε ενημέρωση
στους παριστάμενους από
τον κ. Κοτσώνη, ο κ. Αμπε-
λιώτης επεσήμανε στον
Υπουργό την σπουδαιότητα
του έργου για την άρδευση
και ύδρευση της περιοχής,
αλλά και το διέξοδο που θα
δώσει στο τέλμα της τοπι-
κής οικονομίας. Έχει επέλ-
θει συμφωνία και έχει ήδη
εγκριθεί από τον Υπουργό
η εξόφληση της αναδόχου
εταιρίας με 538.000 €. Ο
Υπουργός δεσμεύτηκε για
την εξεύρεση αυτών των
χρημάτων, όπως και ενός
ποσού περίπου 2 εκ. € για
την επικαιροποίηση των πε-
ριβαλλοντολογικών μελε-
τών. Επίσης θα χρειαστούν
αλλαγές στο διαχειριστικό
σχέδιο του νομού. Στη συ-
νέχεια θα χρειαστούν ακό-
μη περίπου 35 εκ. € για να
ολοκληρωθεί η κατασκευή του φράγματος και του δι-
υλιστηρίου. Το ενδιαφέρον
του Υπουργού για το έργο
που ξεκίνησε πριν από ένα
περίπου χρόνο, παραμένει
ενεργό και θα συνεχίσει
να το παρακολουθεί μέ-
χρι την ολοκλήρωση του.
Τέλος ο κ. Μαρκόπουλος
ανέλαβε να ενημερώσει το
νέο Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας κ. Κώστα Μπα-
κογιάννη για την πορεία
του έργου και τις δικές του
ενέργειες όπου απαιτηθούν.
Ωστόσο το έργο θα φύγει
από την επίβλεψη της Πε-
ριφέρειας και προϊσταμένη
αρχή του έργου θα αναλά-
βει το υπουργείο, ως μεγά-
λο και σύνθετο ειδικό έργο
Εθνικού Επιπέδου.
Υπογραφή Περγαντά
Πέρσι τον Δεκέμβριο, ο
Περιφερειάρχης Στερεάς
Ελλάδας Κλέαρχος Περ-
γαντάς και ο ανάδοχος του
έργου, είχαν υπογράψει, τη
σύμβαση μεταξύ Περιφέρει-
ας και εργολήπτριας επιχεί-
ρησης για τις συμπληρωμα-
τικές μελέτες κατασκευής
δικτύων ύδρευσης Σέττα
Μανίκια. Αντικείμενο της
μελέτης ήταν τα εξωτερι-
κά υδραγωγεία, συνολικού
μήκους 187 χιλιομέτρων,
με σκοπό να καλυφθούν
οι ανάγκες ύδρευσης της
Κεντρικής Εύβοιας, από το
Αιγαίο έως τον Ευβοϊκό, και
συγκεκριμένα της Κύμης,
του Οξύλιθου, της Αμα-
ρύνθου και του Αλιβερίου,
καθώς και των παρεμβαλ-
λόμενων πόλεων και οικι-
σμών. Βασική πηγή υδρο-
ληψίας αποτελούσε, όπως
και τώρα, ο ταμιευτήρας
του φράγματος Σέτα-Μανί-
κια, από όπου το νερό, μετά
την έξοδό του, προβλεπό-
ταν να οδηγείται για διύλι-
ση και στη συνέχεια στη δε-
ξαμενή καθαρού νερού και
στα εξωτερικά υδραγωγεία.
Τα εξωτερικά υδραγωγεία,
μέσα από πέντε κύριους
και πολλούς δευτερεύοντες
κλάδους δικτύων, κατέλη-
γαν σε 78 δεξαμενές στους
υπό υδροδότηση οικισμούς.
«Μια μεγάλη, σημαντική,
αναγκαία και ζωτικής ση- μασίας παρέμβαση για την
Εύβοια», είχε χαρακτηρίσει
ο Περιφερειάρχης το έργο
της υδροδότησης της Κε-
ντρικής Εύβοιας από το φράγμα Σέττα-Μανίκια,
επισημαίνοντας : «Με την
υπογραφή αυτής της σύμ-
βασης, προχωρούμε στην
ολοκλήρωση των μελετών
για ένα τεράστιο έργο που
εξασφαλίζει πόσιμο νερό
σε 79 οικισμούς. Πρέπει να
πούμε ότι μέχρι να καταλή-
ξει το νερό από το φράγμα
στους οικισμούς, χρειάζεται
να κατασκευαστούν ορι-
σμένα βασικά έργα, όπως
το διυλιστήριο, η κεντρική
δεξαμενή συγκέντρωσης
νερού και τα εξωτερικά δί-
κτυα. Με αυτή τη μελέτη
της Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων της Περιφέρειας,
ολοκληρώνουμε σχεδόν
όλες τις μελέτες που απαι-
τούνται για το σύνολο
του έργου. Είμαστε δε σε
συνεχή συνεργασία με το
ΥΠΥΜΕΔΙ, για να χρημα-
τοδοτηθούν και να κατα-
σκευαστούν αυτά τα έργα.
Στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας δίνουμε προτε-
ραιότητα στην ωρίμανση
μεγάλων παρεμβάσεων για
τη βελτίωση της ποιότη-
τας ζωής των πολιτών. Στη
συγκεκριμένη περίπτωση
επιδιώκουμε να λύσουμε
ένα βασικό πρόβλημα μιας
τεράστιας περιοχής στην
Εύβοια. Μιλάμε για 78 πό-
λεις και οικισμούς, από το
Αιγαίο μέχρι τον Ευβοϊκό,
για τις οποίες δρομολογού-
με την παροχή πόσιμου και
καθαρού νερού. Πιστεύου-
με πως η ετοιμότητά μας,
ειδικά εν όψει της έναρξης
της Ε’ προγραμματικής πε-
ριόδου θα είναι βασικό μας
εφόδιο για υλοποιήσουμε
έργα χρήσιμα και αναγκαία
για τον τόπο μας και την
κοινωνία»

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ