ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942 935 650

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κυρ08252019

Παρ, 23 Αυγ 2019 8pm

Γράφει ο Ανδρέας Γ. Χριστόπουλος:
Τιμές Καυσίμων ΕΥΒΟΙΑΣ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΕΥΒΟΙΑΣ
Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Back Home ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «Γαλάζια» εύσημα στο φυσικό κάλλος της Εύβοιας

«Γαλάζια» εύσημα στο φυσικό κάλλος της Εύβοιας

Μεγάλη αναβάθμιση για την τουριστική ταυτότητα της Χαλκίδας, που αποτελεί και βιτρίνα του Νομού, αποτελεί η «Γαλάζια» πιστοποίηση των ακτών του Δήμου, συμπεριλαμβανομένου της πλαζ Αστέρια. Οι Δημοτικές υποδομές υποστήριξης του τουριστικού προϊόντος συντέλεσαν και στο ανάλογο αποτέλεσμα. Άλλωστε, αποτελεί υποχρέωση της κάθε δημοτικής αρχής, της πολιτείας αλλά και των πολιτών ενός δήμου, η διατήρηση των ακτών καθαρών και προσβάσιμων στον καθένα.

Η τουριστική εικόνα
της Χαλκίδας

Με αφορμή την έπαρση
των Γαλάζιων Σημαιών στις
πλαζ στις Αλυκές Δροσιάς,
στο Λευκαντί και στα Αστέ-
ρια, ο Δήμαρχος Χαλκιδέων
Θανάσης Ζεμπίλης δήλω-
σε ότι είναι ιδιαίτερα σημα-
ντικό ότι φέτος τρεις πλαζ
στα όρια του Δήμου Χαλ-
κιδέων πιστοποιούνται με
Γαλάζιες Σημαίες. Ο αριθ-
μός αυτών των περιβαλλο-
ντικών πιστοποιήσεων που
επιβεβαιώνουν την καθα-
ρότητα των νερών, την ορ-
γάνωση των ακτών και την
ασφάλεια των λουομένων,
αυξάνεται κάθε χρόνο, υπο-
γραμμίζει και διευκρινίζει
αμέσως στη συνέχεια ότι φέ-
τος, για πρώτη φορά απονε-
μήθηκε «Γαλάζια Σημαία» σε
πλαζ εντός του πολεοδομι-
κού ιστού της Χαλκίδας. Οι
διακρίσεις αυτές, ενισχύουν
το τοπικό τουριστικό προ-
ϊόν και αποτελούν πλεονέ-
κτημα για την προβολή και
αξιοποίησή του, εξηγεί. «Η
Δημοτική Αρχή, αντιλαμ-
βανόμενη τον Ευβοϊκό ως
πνεύμονα ζωής και ανάπτυ-
ξης, φρόντισε μέσω έργων
περιβαλλοντικών υποδο-
μών, συνολικού προϋπολο-
γισμού 55 εκατ. ευρώ, να δι-
ασφαλίσει την καθαρότητα
των νερών της θάλασσάς
του. Ενώ, με την ανάπλα-
ση του συγκροτήματος των
«Αστεριών», προϋπολογι-
σμού 2 εκατ. ευρώ, κατάφε-
ρε να ανασυγκροτήσει το
αστικό τοπίο της Βοιωτικής
ακτής της Χαλκίδας και να
καταστήσει την όμορφη μα
εγκαταλελειμμένη παραλία σε ιδανική επιλογή για τους λουόμενους. Η απερχόμενη
Δημοτική Αρχή, με διαμορ-
φωμένη αντίληψη και συνε-
πή πρακτική για την προ-
στασία και τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής, παραδίδει
ακτές πιστοποιημένα καθα-
ρές, φιλικές και ασφαλείς,
προς όφελος των πολιτών
και των επισκεπτών του Δή-
μου. Είναι ενδεικτικό ότι σε
όλες τις τουριστικές περιο-
χές, ως κατ’ εξοχήν πλεονέ-
κτημά τους προβάλλεται ο
αριθμός των «Γαλάζιων Ση-
μαιών» τους. Η Χαλκίδα του
φυσικού κάλλους, -και με
αυτήν την παράμετρο-, ενι-
σχύει τον προσανατολισμό
της προς τον τουρισμό και
τις υπηρεσίες του, ενδυνα-
μώνει τα συγκριτικά πλεο-
νεκτήματα του τουριστικού
προϊόντος της και την του- ριστική ταυτότητά της».
Ανάπλαση Ευβοϊκών
ακτών

Η πιστοποίηση με «Γαλάζια
Σημαία» τριών πλαζ εντός
των ορίων του Δήμου Χαλ-
κιδέων, για πρώτη φορά, με
μια εξ αυτών εντός του πο- λεοδομικού ιστού της Χαλ-
κίδας, επίσης για πρώτη
φορά, αποτελεί την επιβρά-
βευση των προσπαθειών της
Δημοτικής Αρχής για στή-
ριξη του τοπικού τουριστι-
κού προϊόντος. Στόχευση
που υποστηρίχθηκε έμπρα-
κτα με μείζονες παρεμβάσεις
προστασίας του περιβάλλο-
ντος και ορθούς διαχείρισης
των ενεργειακών πόρων ως
προς την εφαρμογή βιώσι-
μων πολιτικών ανάπτυξης.
Συγκεκριμένα, για τη προ-
στασία του Ευβοϊκού και
της καθαρότητας των νερών
του, με τη συντήρηση και
βελτίωση της υφιστάμενης
εγκατάστασης του Κέντρου
Λυμάτων Χαλκίδας (προϋ-
πολογισμού 892.500 ευρώ),
την επέκταση και λειτουργία
της νέας μονάδας του Δια-
δημοτικού Κέντρου Λυμά-
των Χαλκίδας (προϋπολο-
γισμού 7.164.750 ευρώ), την
επέκταση και ολοκλήρωση
του αποχετευτικού δικτύ-
ου λυμάτων Νέας Αρτάκης
(προϋπολογισμού 2.800.000
υρώ), την εν εξελίξει κα-
τασκευή του αποχετευτι-
κού δικτύου λυμάτων Λη-
λαντίου (προϋπολογισμού 14.840.000 ευρώ), την εν
εξελίξει κατασκευή του απο-
χετευτικού δικτύου λυμάτων
Αυλίδας & Ανθηδόνας (προ-
ϋπολογισμού 29.188.615
ευρώ). Ενώ, βασικό ρόλο
στην απονομή της «Γαλάζιας
Σημαίας» για πρώτη φορά
σε πλαζ μέσα στον πολεο-
δομικό ιστό της Χαλκίδας,
στα «Αστέρια», ήταν η ση-
μαντική παρέμβαση του Δή-
μου Χαλκιδέων για την ανα-
συγκρότηση του επί χρόνια
εγκαταλελειμμένου μετώ-
που της Βοιωτικής ακτής.
Συγκεκριμένα, με την ολι-
κή ανάπλαση του κτιριακού
συγκροτήματος (προϋπολο-
γισμού 1.170.000 ευρώ) και
του περιβάλλοντος χώρου
(προϋπολογισμού 902.820
ευρώ) των «Αστεριών», που
εκτός των άλλων περιλαμ-
βάνει νέες πετρόκτιστες
ντουζιέρες, αποδυτήρια και
χώρους υγιεινής για τους
λουόμενους, πρόσβαση για
άτομα με ειδικές ανάγκες και
ολοκληρώνεται στο αμέσως
προσεχές διάστημα, με τη
διαμόρφωση του γηπέδου
beach volley και την επιχω-
μάτωση με άμμο θαλάσσης
κατά μήκος όλης της πλαζ.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ