ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942 935 650

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σαβ08172019

Παρ, 02 Αυγ 2019 12pm

Γράφει ο Ανδρέας Γ. Χριστόπουλος:
Τιμές Καυσίμων ΕΥΒΟΙΑΣ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΕΥΒΟΙΑΣ
Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Back Home ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γερμανική επένδυση το Μεγα - Αιολικό του Καφηρέα

Γερμανική επένδυση το Μεγα - Αιολικό του Καφηρέα

Σαν πρώτη εντύπωση, τα νέα ακούγονται ελπιδοφόρα για την Εύβοια. Ξένοι επενδυτές που επενδύουν στον τόπο και προοπτικές για οικονομική ανάπτυξη. Τίποτα όμως δεν είναι ποτέ τόσο απλό για τον Νομό, όπως έχουμε αναφέρει ξανά για άλλα φλέγοντα μέτωπα του τόπου. Ποτέ ένα θέμα δεν έχει ως λύση μία κατεύθυνση. Βρέθηκαν χρήματα και δόθηκε πράσινο φως στην εγκατάσταση του μεγαλύτερου αιολικού πάρκου της χώρας στον Καφηρέα. Ant;iuetow όμως σε κάθε τέτοια κίνηση παραμένει ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος της Νότιας Καρυστίας που κρούει καμπανάκι κινδύνου για την οικολογία της περιοχής.

 

Γερμανική επένδυση
Ανοίγει ο δρόμος για την
κατασκευή του μεγαλύτε-
ρου ίσως αιολικού πάρκου
της χώρας στον Καφηρέα
της Εύβοιας, περιοχή που
ως γνωστόν διαθέτει υψη-
λό αιολικό δυναμικό, συνο-
λικής εγκατεστημένης ισχύ-
ος 170 Μεγαβάτ που ανήκει
στο κοινό σχήμα της Ιταλι-
κής Enel με τον όμιλο Κοπε-
λούζου. Το έργο έχει λάβει
άδεια εγκατάστασης από το
Δεκέμβριο του 2011, αλλά
η κατάσταση στη χώρα
δεν επέτρεπε την εξεύρε-
ση χρηματοδότησης. Τις τε-
λευταίες εβδομάδες, σύμ-
φωνα με πληροφορίες του
energypress, φαίνεται ότι
έχουν ξεπεραστεί πολλά
από τα εμπόδια και έχει συμ-
φωνηθεί με ξένες τράπεζες
η χρηματοδότηση και συ-
νεπώς η υλοποίηση του έρ-
γου. Καταλυτικός παράγο-
ντας φαίνεται ότι υπήρξε η
συνεργασία με την Γερμα-
νική εταιρεία Enercon που
είναι ένας από τους μεγα-
λύτερους κατασκευαστές
εξοπλισμού για αιολικά πάρ-
κα. Με την δέσμευση για
προμήθεια Γερμανικού εξο-
πλισμού ενεργοποιήθηκε
ο Γερμανικός Οργανισμός
Ασφάλισης Εξαγωγικών Πι-
στώσεων Hermes, που θα
«καλύψει» ασφαλιστικά τα
σχετικά δάνεια. Η συνολι-
κή επένδυση φτάνει τα 250
εκατ. ευρώ. Η υλοποίηση
της μεγάλης αυτής επένδυ-
σης θεωρείται από την αγο-
ρά ως το εναρκτήριο λά-
κτισμα μιας νέας περιόδου
κατά την οποία θα μπορού-
σαν να πραγματοποιηθούν
πολλά ακόμα μεγάλα αιολι-
κά έργα από τους ισχυρούς
παίκτες του χώρου, ξένους
και έλληνες. Σημειώνεται
τέλος ότι σύμφωνα με στοι-
χεία της ΡΑΕ, υπάρχουν σή-
μερα σε ώριμο ή πολύ ώριμο
στάδιο αδειοδότησης, αιο-
λικά έργα συνολικής ισχύ-
ος 6.610 MW, εκ των οποί-
ων 4200 MW διαθέτουν
όρους σύνδεσης, 1623 MW
διαθέτουν άδεια εγκατάστα-

σης και 787 MW διαθέτουν
σύμβαση αγοραπωλησίας. Τα έργα αυτά αντιστοιχούν
σε συνολική επένδυση πάνω
από 10 δισ. ευρώ.

Ο αντίλογος του
ΣΠΠΕΝΚ

Τα ανωτέρω νέα θα είναι σα-
φώς χαρμόσυνα για πολ-
λούς, όχι όμως για όλους. Ο
σχεδιασμός και μόνο του έρ-
γου είχε από νωρίς την αντί-
θεση του Συλλόγου Προ-
στασίας Περιβάλλοντος της
Νότιας Καρυστίας. Έκρου-
αν κώδωνα κινδύνου εξηγώ-
ντας από την πλευρά τους
ότι η Νότια Εύβοια έχει πέ-
σει θύμα ενός τραγικά λά-
θους σχεδιασμού που θα την
φορτώσει με τις περισσό-
τερες ανεμογεννήτριες από
κάθε περιοχή της υπόλοιπης
χώρας. Τα σχέδια ανάπτυ-
ξης αιολικών πάρκων έχουν
παγιωθεί εδώ και χρόνια, οι
άδειες παραγωγής έχουν δο-
θεί και εξαρτάται πλέον από
τις οικονομικές συνθήκες
πόσο γρήγορα θα προχω-
ρήσει η υλοποίηση, τόνιζαν.
"Η τοπική κοινωνία δεν διά-
βασε ποτέ τις μελέτες ούτε
πήρε σοβαρά τις άδειες που
σωρηδόν ενέκρινε η Ρυθμι-
στική Αρχή Ενέργειας με τη
συναίνεση όλων των υπουρ-
γείων και της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας" ανέφερε ο Σύλλογος και συνεχίζει: «Οι ιδιοκτήτες γης, που νόμισαν
ότι θα έκαναν μπίζνες με
τις εταιρείες, δημιούργησαν
ένα κλίμα εφησυχασμού και
προσδοκίας μιας νέας πηγής
εσόδων. Σήμερα η Νότια Εύ-
βοια είναι χειροπόδαρα δε-
μένη με εκατοντάδες αδειο-
δοτήσεις αιολικών πάρκων,
οι ιδιοκτήτες γνωρίζουν ότι
δεν θα πάρουν ούτε καν
αποζημίωση και η τοπική
κοινωνία ανίκανη ακόμη να
αντιδράσει».

Το περιβάλλον
Ο Σύλλογος πληροφορεί ότι
οι επιπτώσεις θα είναι βα-
ριές και σημαντικές για το
τοπικό περιβάλλον, την το-
πική οικονομία και τη ζωή
των κατοίκων. Η Νότια Εύ-
βοια θα μετατραπεί σε μια

βιομηχανική περιοχή αιολι- κής ενέργειας, μια προοπτι-
κή που θα έχει καθοριστική
επίδραση για το μέλλον της. οφέλη από την εκμετάλλευ-
ση των τοπικών πόρων χω-
ρίς να καταβάλλουν ούτε
ένα ευρώ για την απόκτηση
της γης, ενώ οι κάτοικοι θα
υποστούν τις βαριές συνέ-
πειες από την απώλεια των
τοπικών πόρων. Το αντι-
σταθμιστικό όφελος υπέρ
των Δήμων και των κατοί-
κων που ορίζει ο νόμος δεν
έχει ακόμη εφαρμοστεί, του-
λάχιστον στο σκέλος του
υπέρ των κατοίκων. Οι χι-
λιάδες ανεμογεννήτριες που
θα πλημμυρίσουν κάθε γω-
νιά της Νότιας Εύβοια θα
προκαλέσουν μια δραματι-
κή αλλαγή στη φυσιογνω-
μία του τοπίου. Το φυσικό
τοπίο θα αντικατασταθεί
από ένα βιομηχανικό ερ-
γοταξιακό τοπίο. Όπως η
Πτολεμαϊδα είναι γνωστή
για τα εργοστάσια λιγνί-
τη, η Νότια Εύβοια θα ταυ-
τιστεί με τη λειτουργία ατέ-
λειωτων αιολικών πάρκων.
Το φυσικό περιβάλλον θα
έχει υποστεί σοβαρές πλη-
γές για να μπορεί να δίνει
σταθερή αξία και φήμη του-
ριστικού προορισμού στην
Νότια Εύβοια. Οι μέχρι σή-
μερα χρήσεις γης περιλαμ-
βάνουν τους βοσκότοπους
για την κτηνοτροφία, περι-
οχές με σχιστολιθική πλάκα
για εκμετάλλευση, το φυ-
σικό τοπίο για την προσέλ-
κυση τουρισμού και την γη
εμπορικής αξίας για ανά-
πτυξη κατοικίας. Όλες αυτές
οι χρήσεις γης θα συρρικνω-
θούν από την ζώνες κατά-
ληψης και επέμβασης των
ανεμογεννητριών και των
έργων υποδομής. Για παρά-
δειγμα οι ανεμογεννήτρι-
ες που θα εγκατασταθούν
στην Οχη θα αφαιρέσουν
τουλάχιστον 2.272 στρέμ-
ματα γης από παραδοσιακές
χρήσεις γης, χωρίς να υπο-
λογίσουμε τις απώλειες από
τους δρόμους και τα δίκτυα
μεταφοράς.

Η περιοχή της Όχης
''Οπως αναφέρει ο σύλλογος, η προστατευόμενη περιοχή

της Όχης θα υποστεί ανυ-
πολόγιστη βλάβη από την εγκατάσταση τουλάχιστον
180 α/γ σε απομονωμένες
ορεινές και παράκτιες το-
ποθεσίες. Τα δεκάδες χιλιό-
μετρα νέων δρόμων πρό-
σβασης με τις εκσκαφές που
απαιτούνται και τα δίκτυα
μεταφοράς ρεύματος που
θα περιζώσουν τα χωριά του
Καβοντόρου θα μεταβά-
λουν δραστικά τη φυσιο-
γνωμία του φυσικού τοπίου
που θα θυμίζει απέραντο ερ-
γοτάξιο. Επεμβάσεις τέτοιας
κλίμακας είναι ασύμβατες
με το καθεστώς προστασί-
ας που διέπει την Οχη, απει-
λούν την ακεραιότητα της
προστατευόμενης περιοχής
και ισοδυναμούν με την κα-
τάργηση του ισχύοντος κα-
θεστώτος προστασίας.


Ερώτηση στον νέο
Δήμαρχο

Στη συνάντηση που είχε
το Σάββατο 31/5 ο Σύλ-
λογος Προστασίας Πε-
ριβάλλοντος Νότιας Κα-
ρυστίας (ΣΠΠΕΝΚ) στο
Ξενοδοχείο Καρύστιον, τέ-
θηκαν τρία καίρια ερωτήμα-
τα για την στάση νέου Δή-
μαρχου Καρύστου, Λευτέρη
Ραβιόλου σχετικά με τον κα-
ταιγισμό ανεμογεννητρι-
ών που θα συμβεί στο Δήμο
Καρύστου, πληροφορώντας
ταυτόχρονα τα μέλη, τους
φίλους, και τους δημότες
Καρύστου, ότι προχωράει η
κατασκευή της 2ης Γραμμής
Υψηλής Τάσης Πολυπότα-
μος – Πλατανιστός που είχε
σταματήσει από το 2009.
Όπως το είδαν από νωρίς,
επειδή οι Τράπεζες σύντο-
μα θα αρχίσουν να χρημα-
τοδοτούν νέες επενδύσεις
μετά από διακοπή μερικών
ετών, ο Σύλλογος υπέθεσε
ότι αργά ή γρήγορα θα ξε-
κινήσουν νέες εγκαταστά-
σεις αιολικών πάρκων στη
Νότια Εύβοια. «Περιμένου-
με να δούμε τι στάση θα τη-
ρήσει η νέα Δημοτική Αρχή
μπροστά στον καταιγισμό
ανεμογεννητριών που θα
συμβεί ειδικά στο Δήμο Κα-
ρύστου» είχαν πει μόλις ένα
μήνα πριν.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ