ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942 935 650

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σαβ07202019

Παρ, 19 Ιουλ 2019 10am

Γράφει ο Ανδρέας Γ. Χριστόπουλος:
Τιμές Καυσίμων ΕΥΒΟΙΑΣ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΕΥΒΟΙΑΣ
Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Back Home ΠΑΙΔΕΙΑ Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως για Ευβοείς φοιτητές Διοίκησης Επιχειρήσεων

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως για Ευβοείς φοιτητές Διοίκησης Επιχειρήσεων

Μια σημαντική ευκαιρία για Ευβοείς σπουδαστές που επιθυμούν να σπουδάσουν Διοίκηση Επιχειρήσεων αλλά δεν διαθέτουν την οικονομική ευκολία να μετακινούνται προς τις καλές σχολές της χώρας ή του εξωτερικού. Σαν μια εικόνα από το μέλλον, ένα νέο τμήμα με έδρα την Χαλκίδα, για εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, σε συνεργασία με το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, θα δημιουργηθεί τον Οκτώβριο στην πόλη.

Φοιτητής
εξ αποστάσεως

Καθώς το παγκόσμιο πε-
ριβάλλον μεταβάλλεται
με ταχείς ρυθμούς, τα άτο-
μα που επιθυμούν να απο-
κτήσουν τον μεταπτυχιακό
τίτλο στη Διοίκηση Επι-
χειρήσεων και δεν είναι σε
θέση να αφήσουν την ερ-
γασία τους, ή να παρευρί-
σκονται σε τάξεις, μπορούν
να αξιοποιήσουν την εξ
αποστάσεως μέθοδο διδα-
σκαλίας, που αποτελεί την
ιδανική λύση σε αυτές τις
περιπτώσεις. Το Μεταπτυ-
χιακό στη Διοίκηση Επιχει-
ρήσεων (MBA) εξ αποστά-
σεως του Πανεπιστημίου
Λευκωσίας, αναγνωρισμέ-
νο από τον ΔΟΑΤΑΠ, ξε-
κίνησε το Νοέμβριο 2012
στην ελληνική γλώσσα. Το
πρόγραμμα υλοποιείται από
το Πανεπιστήμιο Λευκω-
σίας με τη μέθοδο της δι-
δασκαλίας και μάθησης εξ
αποστάσεως και δίνει την
ευκαιρία υψηλής ποιότη-
τας επιμόρφωσης, χωρίς να
απαιτείται η συστηματική
φυσική παρουσία των φοι-
τητών στην παραδοσιακή
αίθουσα διδασκαλίας και
χωρίς να τροποποιεί τις κα-
θημερινές τους δραστηριό-
τητες. Το πρόγραμμα μπο-
ρεί να συμπληρωθεί από
1-4 χρόνια.
Έναρξη προγράμματος
Την ευκαιρία αυτή θα έχουν και οι σπουδαστές της Εύβοιας, κααθώς τον Οκτώβριο 2015 ξεκινά
νέο (εξ αποστάσεως) Τμή-
μα με έδρα την Χαλκίδα,
σε συνεργασία με το Τμή-
μα Λογιστικής και Χρημα-
τοοικονομικής του ΤΕΙ Στε-
ρεάς Ελλάδας. Σε ορισμένο
αριθμό φοιτητών, προβλέ-
πεται η χορήγηση υπο-
τροφιών (με έκπτωση επί
των διδάκτρων). Περισσό-
τερες πληροφορίες υπάρ-
χουν στην ιστοσελίδα του
Πανεπιστημίου Λευκωσί-
ας. Όσοι ενδιαφέρονται
για τη φοίτησή τους από
τον «πόλο» της Χαλκίδας,
θα πρέπει να στείλουν, μέ-
χρι την10/09/2015 την Αί-
τηση με τα προβλεπόμενα
δικαιολογητικά, στη διεύ-
θυνση του Πανεπιστημίου
Λευκωσίας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
και (μόνο) την Αίτηση, σε
ηλεκτρονική μορφή (με σά-
ρωση), στη διεύθυνση mba
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Οι υποψή-
φιοι μπορούν να αναζητή-
σουν περισσότερες πλη-
ροφορίες στην παραπάνω
ιστοσελίδα αλλά και με δια
ζώσης προσωπική επικοι-
νωνία κατόπιν συνεννόη-
σης (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Ποιότητα σπουδών
Το πρόγραμμα έχει ως στό-
χο να βοηθήσει τους φοιτη-
τές να αναπτύξουν τις απα-
ραίτητες δεξιότητες και την
τεχνογνωσία που απαιτού-
νται για να εξελιχθούν σε
αποτελεσματικά διευθυ-
ντικά στελέχη, σε οποια-
δήποτε θέση, στο ταχέως
μεταβαλλόμενο, διεθνές
επιχειρηματικό περιβάλλον.
Το πρόγραμμα είναι σχεδια-
σμένο για άτομα με αποφα-
σιστικότητα που έχουν στό-
χο να αναλάβουν ηγετικούς
ρόλους και να μπορούν να
παίρνουν αποφάσεις, να
προσφέρουν στρατηγική
κατεύθυνση και να διαχει-
ρίζονται αποτελεσματικά
τους οικονομικούς, ανθρώ-
πινους και τεχνολογικούς
πόρους στους σύγχρονους
οργανισμούς.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ