ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942 935 650

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σαβ07202019

Παρ, 19 Ιουλ 2019 10am

Γράφει ο Ανδρέας Γ. Χριστόπουλος:
Τιμές Καυσίμων ΕΥΒΟΙΑΣ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΕΥΒΟΙΑΣ
Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Back Home ΠΑΙΔΕΙΑ Ομάδα Γυναικών Χαλκίδας - Παρέμβαση για παιδικούς σταθμούς

Ομάδα Γυναικών Χαλκίδας - Παρέμβαση για παιδικούς σταθμούς

Προκειμένου να παρέμβει με ψήφισμά της στο θέμα της παιδείας και συγκεκριμένα για το ζήτημα των βρεφικών-παιδικών σταθμών, η αντιπροσωπεία της Ομάδας Γυναικών Χαλκίδας παραβρέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Χαλκίδας την Τρίτη 19 Μαΐου.

Η Ομάδα Γυναικών Χαλκί-
δας (μέλος της Ο.Γ.Ε.) από
την ίδρυσή της θέτει το
θέμα της προσχολικής αγω-
γής και αγωνίζεται, όπως
έχει δηλώσει, για Δημόσι-
ους, Δωρεάν, Σύγχρονους
και Ασφαλείς Βρεφονηπια-
κούς Σταθμούς για όλα τα
παιδιά αυτής της ηλικίας.
Σημειώνει επίσης την άπο-
ψη της σχετικά με τη σπου-
δαιότητα των πρώτων παι-
δικών χρόνων που θεωρεί
τεράστια για την ψυχοσω-
ματική εξέλιξη του ανθρώπου.

Κατά τη βρεφική ηλικία
(0-2 ετών) αναπτύσσεται η
«αισθησιοκινητική» σκέψη
και στη νηπιακή ηλικία (2-6
ετών) το παιδί μαθαίνει να
χρησιμοποιεί τη γλώσσα
και να αναπαριστά τα αντι-
κείμενα με εικόνες και λέ-
ξεις. Στην πορεία αυτή, κα-
μιά από τις ιδιότητές των
παιδιών, λογική σκέψη, συ-
νειδητή μνήμη, δημιουργι-
κή φαντασία, ηθικές αντι-
λήψεις, συναισθήματα και
συνήθειες, δεν αναπτύσσε-
ται ανεξάρτητα από τη δι-
απαιδαγώγηση, τονίζει η
ομάδα και υπογραμμίζει την
αναγκαιότητα της οικογε-
νειακής διαπαιδαγώγησης
και φροντίδας για την προ-
σχολική αγωγή. Δηλαδή το
σύνολο των γνώσεων και
κοινωνικών συμπεριφορών
που δίδεται στον άνθρω-
πο πριν την υποχρεωτική
εκπαίδευση, με την φοίτη-
ση του παιδιού στους βρε-
φικούς – παιδικούς σταθ-

μούς και στα νηπιαγωγεία.
Παρόλη λοιπόν τη σημασία
της προσχολικής αγωγής,
βλέπει όπως λέει κάθε χρό-
νο χιλιάδες παιδιά σε όλη
τη χώρα, κάποια από αυτά
αντιστοιχούν και στην πόλη
της Χαλκίδας, να μένουν
έξω από τους δημοτικούς
παιδικούς σταθμούς, είτε
λόγω ανεπάρκειας σε κτί-
ρια, σε εξοπλισμό, σε στε-
λέχωση, είτε και λόγω των
κριτηρίων. Τα τελευταία
χρόνια, ιδίως με την κρίση,
το πρόβλημα που αφορά
στους παιδικούς σταθμούς
έχει γίνει εκρηκτικό.

Οι λαϊκές οικογένειες, τα νέα ζευγάρια πιέζονται ακόμα πε-
ρισσότερο από τη φτώχεια,
τις απολύσεις, τις μειώσεις
μισθών, την ακρίβεια, τη
φορολογία. Η κατάσταση
φαίνεται να γίνεται δυσκο-
λότερη για τα νέα ζευγάρια,
τις νέες μητέρες μετά και τη
Πράξη Νομοθετικού Περιε-
χομένου όπου η κυβέρνηση
δεσμεύει στην Τράπεζα της
Ελλάδας τα ταμειακά δια-
θέσιμα των Δήμων. Χρήμα-
τα δηλαδή που προορίζο-
νται και για τη λειτουργία
παιδικών σταθμών που εξυ-
πηρετούν λαϊκές ανάγκες.


Μπροστά σε αυτά τα δεδο-
μένα, η Ομάδα Γυναικών
Χαλκίδας απηύθυνε κάλε-
σμα σε όλα τα νέα ζευγάρια,
τις νέες μητέρες, τους άνερ-
γους να διεκδικήσουν παι-
δικούς σταθμούς στο ύψος
των σύγχρονων αναγκών,

με βάση την ανάπτυξη της
επιστήμης, της τεχνολο-
γίας, αλλά και του πλού-
του, που και τώρα υπάρχει
σε επιχειρήσεις. Ανακοί-
νωσε την διεκδίκηση της
για αποκλειστικά κρατι-
κούς – δημόσιους – δωρε-
άν - σύγχρονους και ασφα-
λείς παιδικούς σταθμούς.
Κατάργηση των τροφεί-
ων. Χρηματοδότηση από
τον κρατικό προϋπολογι-
σμό. Κτιριακή επάρκεια,
καταλληλότητα, υποδο-
μή, αξιοποίηση της δημοτι-
κής ή κρατικής περιουσίας.
Ενιαίο φορέα προσχολικής
αγωγής που να ανήκει στο
Υπουργείο Παιδείας, με ενι-
αίο παιδαγωγικό πρόγραμ-
μα. Να γίνουν δεκτά όλα τα
παιδιά που έχουν κάνει αί-
τηση, χωρίς όρους και προ-
ϋποθέσεις.

Κάθε παιδί Ελληνίδας ή μετανάστριας να έχει μια θέση σε βρεφονηπιακό σταθμό. Σίτιση επαρ-
κή σε ποσότητα και ποιό-
τητα. Προσωπικό σταθερό
και μόνιμο, επαρκές, άρτια
εκπαιδευμένο και διαρκώς
επιμορφούμενο με ευθύ-
νη του κράτους. Αφορολό-
γητο πετρέλαιο στους παι-
δικούς σταθμούς. Τέλος,
η Ομάδα Γυναικών Χαλ-
κίδας απηύθυνε τις εξείς
ερωτήσεις προς τον Δή-
μαρχο Χαλκίδας, απαιτώ-
ντας γραπτές απαντήσεις:
«Πόσοι και ποιοι παιδικοί
σταθμοί λειτουργούν στην
ευθύνη του Δήμου; Σε τι εί-
δους εγκαταστάσεις στεγά-

ζονται; (δημοτικά/νοικια-
σμένα κτήρια, παλαιότητα,
αυλή).

Υπάρχουν δημοτικοί
παιδικοί σταθμοί που εμπε-
ριέχουν καθεστώς ΚΟΙΝ-
ΣΕΠ;

Ποιο είναι το ποσό
που διατίθεται για τη λει-
τουργία τους και ποια είναι
τα ποσά των τροφείων επι-
βάλλονται;

Πόσες θέσεις
για βρέφη και πόσες για
νήπια θα υπάρξουν στους
δημοτικούς βρεφικούς –
παιδικούς σταθμούς την
ερχόμενη σχολική χρονιά;

Πόσες θέσεις καλύπτονται
από το πρόγραμμα «Εναρ-
μόνιση Οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής» της
ΕΕΤΑΑ την ερχόμενη σχο-
λική χρονιά;

Υπάρχει επαρκής κάλυψη των παιδιών σε σίτιση; (κρέας, ψάρι, τυρί, φρούτα, λαχανικά /σαλάτα)

Ποιο κομμάτι του προϋπο-
λογισμού πηγαίνει στη σίτι-
ση;

Πόσο προσωπικό απα-
σχολείται στους παιδικούς
σταθμούς; (Είδος και μέση
αναλογία παιδαγωγών –
παιδιών).

Με τι σχέσεις ερ-
γασίας απασχολούνται;»

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ