ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942 935 650

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σαβ08172019

Παρ, 02 Αυγ 2019 12pm

Γράφει ο Ανδρέας Γ. Χριστόπουλος:
Τιμές Καυσίμων ΕΥΒΟΙΑΣ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΕΥΒΟΙΑΣ
Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Back Home ΠΑΙΔΕΙΑ Σε αδιέξοδο η λειτουργία των ΤΕΙ Στερεάς

Σε αδιέξοδο η λειτουργία των ΤΕΙ Στερεάς

Σε καθεστώς «προσωρινού λουκέτου» για μια εβδομάδα το ΤΕΙ Στερεάς, που περιλαμβάνει σαφώς και το πολύπαθο ΤΕΙ Χαλκίδας, δεν λέει να βρει διέξοδο από την κατάσταση του. Σε συνάντηση που στήθηκε εσπευσμένα στη Λαμία το κλίμα ήταν χαοτικό και οξυμένο, με αποτέλεσμα να μην προκύψει λύση από καμία παράταξη. Οι μαθητές ανησυχούν για το αύριο κι αν δεν επιλυθεί το πρόβλημα σύντομα, υπάρχει κίνδυνος «μόνιμου λουκέτου» από Οκτώβριο.

 

Συνάντηση στη Λαμία
Δεν υπήρξε λύση στη συνά-
ντηση - ενημέρωση όλων
των φορέων πολιτικών, οι-
κονομικών και κοινωνικών
της Ανατολικής Στερεάς
και Εύβοιας, με τη διοίκη-
ση του ΤΕΙ Στερεάς στο γε-
μάτο αμφιθέατρο της βιβλι-
οθήκης του ιδρύματος στη
Λαμία. Πολλοί έκριναν ότι
η απόπειρα της διοίκησης
στην εξεύρεση λύσης έφε-
ρε μάλλον χειρότερα απο-
τελέσματα από τα επιδιωκό-
μενα, κυρίως λόγω του ότι,
όπως διευκρίνισαν, η συζή-
τηση στήθηκε πρόχειρα και
ακόμη πιο πρόχειρα εκτελέ-
στηκε. Η συγκεκριμένη συ-
νάντηση είχε μάλλον πε-
ρισσότερο το χαρακτήρα
ανεύρεσης συμμάχων στην
απόφαση της Συγκλήτου
για προσωρινή αναστολή
της λειτουργίας του ιδρύμα-
τος, ωστόσο συνάντησε τις
σοβαρότατες αντιρρήσεις
των φοιτητών και την απρο-
θυμία των κυβερνητικών να
αναλάβουν τις όποιες ευθύ-
νες τους αναλογούν. Προ-
σθέτοντας, όπως το είδαν οι
περισσότεροι, και τους «εξ
Χαλκίδας ορμώμενους» που
ήθελαν να αποκηρύξουν
από πάνω τους, τις παρα-
λείψεις των παλαιών διοική-
σεων του ΤΕΙ, τότε εύκο-
λα κρίνεται η αποτυχία της
συνάντησης. Παρά τις πιέ-
σεις που δέχθηκε η διοίκηση
Αναστασίου πριν και κατά
τη διάρκεια της συζήτησης
δεν πήραν πίσω την απόφα ση της Συγκλήτου για προ-
σωρινή αναστολή της λει-
τουργίας του ΤΕΙ ώστε να
διεξαχθεί κανονικά και η
δεύτερη εβδομάδα της εξε-
ταστικής του Ιουνίου. Φυ-
σικά οι φοιτητές ήθελαν να
ακούσουν το διά ταύτα, για
το αν δηλαδή θα γράψουν
εξετάσεις ή όχι, αδιαφορώ-

ντας για το τι έγινε πριν.
Λίγο πιο διαλλακτικός, στο πλαίσιο της συνερ-
γασίας που έχει ξεκινήσει,
ο εκπρόσωπος του κ. Χρή-
στου Σταϊκούρα που επα-
νέλαβε τα όσα έχει κάνει
το γραφείο του Αναπλη- ρωτή Υπουργού Οικονομι-
κών για να αρθεί το αδιέ-
ξοδο. Κατακεραύνωσαν τη
σημερινή διοίκηση και ο νε-
οεκλεγείς Δήμαρχος Διρ-
φύων - Μεσσαπίων, Γιώρ-
γος Ψαθάς και ο δημοτικός
σύμβουλος, Νίκος Χασάν-
δρας, με τον πρώτο ωστό-
σο να ζητεί να αποδοθούν οι
ευθύνες στους υπευθύνους
του ΤΕΙ Χαλκίδας. Αντίθε-
τα ο κ. Χασάνδρας δεν ανα-
γνώρισε κανένα ελαφρυντι-
κό στο σημερινό Πρόεδρο
του ΤΕΙ Στερεάς, λέγοντας
ότι ήξερε τι αναλάμβανε και
ότι αν ήθελε μπορούσε να
πάει σπίτι του. Η τοποθέ-
τησή του μάλιστα «έκλεψε»
το παρατεταμένο χειροκρό-
τημα του φοιτητικού κοινού
που ζήτησε πολλές φορές
το λόγο για να διατυπώ-
σει το εύλογο «Γιατί φτάσα-
με ως εδώ».

Ακαθόριστο μέλλον
Τα χρήματα πάντως που
χρωστάει αυτή τη στιγμή το
ίδρυμα είναι πολλά περισσό-
τερα από τα 3 εκατομμύρια που διευκόλυνε το υπουρ-
γείο και μόνο για το 2013. Ο ίδιος ο κ. Αναστασίου, αποκάλυψε ότι υπάρχουν ήδη 13 κατασχετήρια για οφειλές. Οι εξετάσεις θα προχωρήσουν είτε με μια εβδομάδα καθυστέρηση, είτε περισσότερη, αλλά τον Οκτώβριο κανείς δεν τους εγγυάται ότι θα έχουν ΤΕΙ. Οι καλές προθέσεις των πολι-
τικών υπάρχουν, αλλά χω- ρίς εκπαιδευτικούς και χρή-

ματα γιατί να υφίσταται ΤΕΙ
Στερεάς; 

ποια λύση θα πρέπει να βρε-
θεί για να μην υπάρξει πολι-
τικό κόστος τον ερχόμενο
Οκτώβριο. Θα ακολουθήσει
συνάντηση Αναστασίου με
τον υπουργό Παιδείας, Αν-
δρέα Λοβέρδο στο περιθώ-
ριο της Συνόδου των Προέ-
δρων των ΤΕΙ και η έκτακτη
συνέλευση της Συγκλήτου.
Μοναδικό θέμα η συζήτη-
ση για «Την λειτουργία του
ΤΕΙ Στερεάς και τη ρύθμι-
ση των θεμάτων εξεταστι-
κής». Στο περιθώριο της
συνάντησης φορέων - ενη-
μέρωσης, συνεδρίασε σε ξε-
χωριστό χώρο το Συμβούλιο
του ΤΕΙ Λαμίας. Με τη φυ-
σική παρουσία των 8 εκ των
11 μελών του και με τα υπό-
λοιπα τρία μέλη σε τηλεδιά-
σκεψη, συνεδρίασαν για την
τύχη των εξετάσεων με τε-
λική εισήγηση την πρόθεσή
τους να συνεχιστεί άμεσα η
εξεταστική. Αυτή την από-
φαση θα προωθήσουν στη
διοίκηση του ιδρύματος που
εφαρμόζει την απόφαση τη
Συγκλήτου.

Επιτροπή ΚΚΕ Εύβοιας
Σε ανακοίνωση της, η Επι-
τροπή Αν. Στερεάς και Εύ-
βοιας του ΚΚΕ δήλωσε ότι
χρόνια τώρα, οι Διοικήσεις
των ΤΕΙ της περιοχής, προ-
ώθησαν όλες τις αντιδρα-
στικές μεταρρυθμίσεις στο
χώρο της εκπαίδευσης που
οδήγησαν στην συνεχή υπο-
βάθμιση των ΤΕΙ.«Προώθη-
σαν τις συγχωνεύσεις που
διόγκωσαν τα προβλήματα
συμπληρώνοντας την πολι-
τική της υποβάθμισης. Απο-
δέχτηκαν την αξιολόγηση, την υποβάθμιση των πτυ-
χίων των σπουδαστών και την καθήλωση των σπου-
δαστικών προγραμμάτων, που μετέτρεψαν την εκπαί-

δευση σε κατάρτιση. Σιώ-
πησαν μπροστά στη χρόνια
υποχρηματοδότηση που πε-
ριόριζε σημαντικά τη λει-
τουργία των εκπ/κών ιδρυ-
μάτων. Όπως σιώπησαν στο
κούρεμα των αποθεματικών
τους. Αξιοποίησαν το υπάρ-
χον νομικό πλαίσιο λειτουρ-
γίας των ΤΕΙ για να ασκή-
σουν τακτικές και πολιτικές
κομμένες και ραμμένες στα
μέτρα τους». αναφέρεο το ΚΚΕ και συνεχίζει: «Οι ίδιοι που άφησαν πολύ καιρό απλήρωτους τους έκτακτους καθηγητές και διαχειρίστηκαν τα των ΤΕΙ, αποδεχόμενοι
την αντιεκπαιδευτική πολι-
τική της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και των κυβερνήσεων
του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ,
αποφάσισαν να κλείσουν το
ΤΕΙ Στερεάς για μια βδομά-
δα. Αντί να βγάλουν «προς
τα έξω» το πρόβλημα της
χρηματοδότησης και τα ζη-
τήματα ανύπαρκτων ελέγ-
χων στα όσα συνέβησαν
στα ΤΕΙ, τα κλείνουν, για να
χρησιμοποιήσουν μια ακόμα
φορά την αγωνία των σπου-
δαστών, εκμεταλλευόμενοι
τη διαδικασία των εξετάσε-
ων». Καταδικάζοντας αυτή
την τακτική, το ΚΚΕ ζήτη-
σε την άμεση εξόφληση των
δεδουλευμένων των εκπ/
κών. Να πάρει η κυβέρνη-
ση όλα τα αναγκαία μέτρα,
ώστε να αντιμετωπίσει δρα-
στικά τα άμεσα, αλλά και τα
χρόνια διοικητικά προβλή-
ματα. Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ
υποσχέθηκαν με την ανα-
κοίνωση τους να κάνουν ότι
μπορούν για να ευαισθητο-
ποιήσουν τους σπουδαστές,
τους γονείς τους, τους εργα-
ζόμενους και τους εκπαιδευ-
τικούς για να γίνει το αυτο-
νόητο: Να αντιμετωπιστούν
τα διοικητικά και τα χρημα-
τοδοτικά ζητήματα του ΤΕΙ
Στερεάς.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ