ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942 935 650

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τρι11192019

Τρι, 19 Νοε 2019 11am

Γράφει ο Ανδρέας Γ. Χριστόπουλος:
Τιμές Καυσίμων ΕΥΒΟΙΑΣ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΕΥΒΟΙΑΣ
Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Back Home ΠΑΙΔΕΙΑ «Προσωρινό λουκέτο» στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

«Προσωρινό λουκέτο» στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Με κλειστές τις πύλες του από σήμερα για μια βδομάδα το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, με απόφαση της Συγκλήτου, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει καθώς δεν έχει πάρει επιχορήγηση μέσα στο 2014. Έτσι οι σχολές των ΤΕΙ της Στερεάς σε Χαλκίδα, Λαμία, Άμφισσα, Καρπενήσι και Θήβα θα παραμείνουν κλειστές έως την Κυριακή 29 Ιουνίου. Δεν αποκλείεται να κλιμακωθεί η διαμαρτυρία, κάτι όμως που πρόκειται να αποφασισθεί το επόμενο διάστημα.

 

Σύμφωνα με ανακοίνω-
ση που υπόγραψε ο πρόε-
δρος του ΤΕΙ κ. Αναστα-
σίου «βασικός λόγος που
οδήγησε στην αναστολή
της λειτουργίας του ιδρύ-
ματος είναι η έλλειψη χρη-
ματοδότησης εκ μέρους του
υπουργείου», συμπληρώνο-
ντας ακόμη ότι έχουν δη-
μιουργηθεί προβλήματα με
απλήρωτους έκτακτους κα-
θηγητές και συμβασιούχους
καθαριότητας, ενώ αδυνα-
μία πληρωμής υπάρχει και
για τη σίτιση και τη φύλα-
ξη. Ο πρόεδρος διευκρινί-
ζει ότι αυτή την εβδομάδα
δεν θα λειτουργήσουν και
οι διοικητικές υπηρεσίες. Το
ΤΕΙ της Στερεάς, που προέ-
κυψε από την συγχώνευση
του ΤΕΙ της Λαμίας και του
αντίστοιχου της Χαλκίδας
πέρσι το καλοκαίρι, βρέθηκε
στη δίνη των οικονομικών
προβλημάτων το τελευταίο
διάστημα καθώς, σύμφωνα
με το Αθηναϊκό Πρακτορείο,
υπάρχει αδυναμία να κλείσει
ο απολογισμός προηγού-
μενων ετών, έως το 2013,
στο πρώην ΤΕΙ Χαλκίδας,
λόγω πιστοποιημένων ατα-
σθαλιών. Είναι χαρακτηρι-
στικό ότι μέχρι τώρα, παρά
τις προσπάθειες που έγιναν
και από ελεγκτικές εταιρεί-
ες δεν στάθηκε δυνατόν να-

 

φτάσουν σε προσδιορισμό
του ταμειακού αποτελέσμα- τος έτσι ώστε να συντά-
ξουν στη συνέχεια τον προ-
ϋπολογισμό του 2014. Όπως
μάλιστα σημειώνουν υπηρε-
σιακοί παράγοντες στις εκ-
θέσεις τους «τα οικονομικά
στοιχεία δεν ταυτίζονται».
Αξίζει να σημειωθεί ότι μέ-
χρι τώρα δεν έχει υποβληθεί
και δεν έχει εγκριθεί προϋ-
πολογισμός για το 2014.
Σε έρευνα που έγινε σε χρη-
ματοκιβώτια στο Τ.Ε.Ι. της
Χαλκίδας βρέθηκαν μέσα
εκδοθείσες επιταγές που
δεν έχουν ακυρωθεί, επι-
ταγές που φέρουν ονόματα
προμηθευτών που δεν ταυ-
τίζονται, εκατοντάδες χι-
λιάδες δραχμές σε χαρτο-
νομίσματα αλλά και ευρώ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία
που έχουν προκύψει μέχρι
τώρα τα προβλήματα ξεκι-
νούν από το 2002 και φτά-
νουν μέχρι το 2013. Το τε-
λευταίο διάστημα μετά από
πρόταση του Γενικού Λο-
γιστηρίου του Κράτους το
υπουργείο Παιδείας προ-
χώρησε και εξέδωσε από-
φαση να χρησιμοποιηθούν
3 εκατομμύρια ευρώ από
τα ταμειακά διαθέσιμα και
να γίνουν οι απαραίτητες
πληρωμές, δίνοντας συγ-
χρόνως προθεσμία μέχρι

 

τον Αύγουστο να προχωρή σει συνολική απογραφή έτσι
ώστε να προκύψει λογιστικό αποτέλεσμα. Το Γενικό Λο-
γιστήριο του Κράτους και
το υπουργείο Παιδείας δι-
ευκρινίζουν ότι θα πρέπει να
συνταχθεί απολογισμός έως
31/12/2013 και συγχρόνως
να υποβληθεί προϋπολογι-
σμός για το 2014 γιατί δια-
φορετικά δεν είναι δυνατόν
με βάση τη νομοθεσία να
πληρωθεί η ετήσια επιχορή-
γηση.
Στο μεταξύ το έκτακτο προ-
σωπικό παραμένει απλή-
ρωτο από τον περασμέ-
νο Οκτώβριο και απειλεί με
επίσχεση εργασίας. Το τε-
λευταίο διάστημα βρέθη-
κε ένας τρόπος να πληρω-
θούν δεδουλευμένα μόνο
μέχρι τον περασμένο Δεκέμ-
βριο χωρίς όμως ακόμη να
τα έχουν εισπράξει. Οι προ-
μηθευτές έχουν σταματήσει
να τροφοδοτούν το ίδρυμα
ενώ τεράστιες είναι οι οφει-
λές σε αυτούς που παρέχουν
υπηρεσίες σίτισης και καθα-
ριότητας. Σύμφωνα με τον
πρόεδρο του ιδρύματος τα
3 εκατ. ευρώ δεν επαρκούν
για να καλύψουν τις άμε-
σες ανάγκες και ζητά πολιτι-
κή λύση για να μπορέσει το
ίδρυμα να ξεκινήσει τη λει-
τουργία του

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ