ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942 935 650

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κυρ08252019

Παρ, 23 Αυγ 2019 8pm

Γράφει ο Ανδρέας Γ. Χριστόπουλος:
Τιμές Καυσίμων ΕΥΒΟΙΑΣ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΕΥΒΟΙΑΣ
Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Back Home ΠΑΙΔΕΙΑ Έργα και ημέρες του πρώην Υφυπουργού Παιδείας στην Εύβοια

Έργα και ημέρες του πρώην Υφυπουργού Παιδείας στην Εύβοια

Ο βουλευτής Συμεών Κεδίκογλου κοινοποίησε με επιστολή του έναν απολογισμό του έργου του στην Εύβοια, όσο καιρό διατέλεσε Υφυπουργός Παιδείας. Μέσα σε έντεκα μήνες, όπως ανέφερε, έγιναν πολλά και ικανοποιήθηκαν χρόνιες ανάγκες. Σήμερα ο πρώην Υπουργός εκτιμάει ότι το τοπίο της Εκπαίδευσης στο νομό άλλαξε αποκτώντας νέες δομές και εξασφαλίζοντας καλύτερη παιδεία στα παιδιά της Εύβοιας. Είναι έργα που πραγματοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν αποτελούν εξαγγελίες, όπως λέει. «Πάνω απ’ όλα προσπάθησα για καλύτερα σχολειά για όλα τα παιδιά. Η προσπάθεια δεν σταματά εδώ», αναφέρει ο βουλευτής.

 

Όπως απαριθμεί συγκεκρι-
μένα, δημιουργήθηκαν κα-
λύτερες και περισσότερες
δομές για τα παιδιά με ει-
δικές ανάγκες, για τα παι-
διά και τις οικογένειες που
έχουν περισσότερο ανάγκη
τη βοήθεια της πολιτείας.
Αυτό συντελέστηκε με την
ίδρυση Νέου Ειδικού Νη-
πιαγωγείου και Νέου Ει-
δικού Δημοτικού Σχολεί-
ου στη Βόρεια Εύβοια στο
Νέο Πύργο. Στη Δευτερο-
βάθμια Εκπαίδευση, την
ίδρυση Εργαστηρίου Ειδι-
κής Επαγγελματικής Εκ-
παίδευσης και Κατάρτι-
σης Βόρειας Εύβοιας στη
Νέα Σινασό με εξειδικεύ-
σεις Ανθοκομίας, Χειροτε-
χνίας, Πληροφορικής. Στη
Δευτεροβάθμια επίσης Εκ-
παίδευση, την ίδρυση Ερ-
γαστηρίου Ειδικής Επαγ-
γελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης Δήμου Κύ-
μης Αλιβερίου στα Κριεζά
με εξειδικεύσεις Ανθοκο-
μίας, Κηπουρικής, Χειρο-
τεχνίας, Πληροφορικής.
Την ίδρυση, στη μεν Πρω-
τοβάθμια Εκπαίδευση,
τμημάτων Ένταξης στο 1ο
Νηπιαγωγείο Βαθέος Χαλ-
κίδας, στο 21ο Δημοτι-
κό Σχολείο Χαλκίδας, στο
Δημοτικό Σχολείο Στυρέ-
ων και στο Δημοτικό Σχο-
 
λείο Αγίας Άννας και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευ- ση, τριών Τμημάτων Έντα-
ξης στο Γυμνάσιο Σκύ-
ρου, στο Γυμνάσιο Ωρεών
και στο Γυμνάσιο Βαθέος
Χαλκίδας. Επίσης καλύτε-
ρα και περισσότερα σχο-
λεία στην Πρωτοβάθμια
και Δευτεροβάθμια Εκπαί-
δευση με την ίδρυση Νέου
Δημοτικού Σχολείου Χαλ-
κίδας, του 22ου 6θέσιου.
Νέο σχολείο είχε να ιδρυθεί
στη Χαλκίδα από το 1987.
Ίδρυση Μουσικού σχολεί-
ου «Νίκος Σκαλκώτας» στη Χαλκίδα- δεν υπήρχε κανέ-
να σε όλο το νομό από το
1998 που εγκαινιάστηκε ο
θεσμός. Επαναλειτουργία
σχολείων, όπως στους Πα-
πάδες, στην Τσαπουρνιά
και τον Πούρνο, τα γυμνά-
σια Στενής και Μακρυκά-
πας που έμειναν τελικά ως
έχουν, καθώς και τα δημο-
τικά σχολεία 17ο και 23ο
στη Χαλκίδα, συνυπολογί-
ζοντας δημογραφικά στοι-
χεία, χιλιομετρικές απο-
στάσεις και τα αιτήματα
της τοπικής κοινωνίας.
Μεταστέγαση σε καλύτε-
ρα κτίρια σχολείων στην
Κάρυστο (2ου δημοτικού)
και τη Χαλκίδα (22ου δη-
μοτικού σχολείου και 33ου
νηπιαγωγείου). Προαγω-
γή έξι δημοτικών σχολείων από την επόμενη σχολική χρονιά και οκτώ νηπιαγω-
γείων με πολύ λιγότερους
υποβιβασμούς. Ορισμός
δύο επιπλέον εξεταστικών
κέντρων για τη διεξαγωγή
των πανελλαδικών εξετά-
σεων σε Κάρυστο και Μα-
ντούδι για τη διευκόλυνση
των διαγωνιζόμενων μαθη-
τών Επαγγελματικών Λυ κείων.
Καλύτερες και περισσότε-
ρες δομές Δια Βίου Μάθη-
σης για γονείς και ενήλικες
που αξίζουν μια δεύτε-
ρη ευκαιρία με την ίδρυση
αυτόνομου Σχολείου Δεύ-
τερης Ευκαιρίας στο Μα-
ντούδι (όχι εξαρτώμενο
παράρτημα του Αλιβερί-
ου), που θα λειτουργήσει
από την επόμενη σχολι-
κή χρονιά 2014-2015. Λει-
τουργία του προγράμμα-
τος «Σχολές Γονέων» σε
όλο το νομό. Ίδρυση Δη-
μόσιου ΙΕΚ στην Κάρυστο
Τουρισμού και Μαγειρι-
κής. Ίδρυση Δημόσιου ΙΕΚ
στην Αιδηψό Θερμαλισμού
και Φυσικοθεραπείας. Οι
υπουργικές αποφάσεις που
αφορούν τα δύο τελευταία
δεν έχουν ακόμα δημοσι-
ευθεί σε ΦΕΚ και θα πρέ-
πει να επικυρωθούν από τη
νέα ηγεσία του υπουργεί-
ου. Επιπλέον, δόθηκε μέ-
 
ριμνα σε ευρύτερα θέματα εκπαίδευσης, με την ίδρυ- εκπαίδευσης, με την ίδρυ-
ση Κέντρου Περιβαλλοντι-
κής Εκπαίδευσης στη Λού-
τσα του δήμου Διρφύων
και Μεσσαπίων, ένα αίτημα των πολιτών που μετρού-
σε 12 χρόνια. Και αναμένε-
ται να ενισχύσει την τοπι-
κή κοινωνία και οικονομία,
καθώς την περιοχή θα επι-
σκέπτονται ενήλικες, μα-
θητές και γονείς από όλη
την Ελλάδα. Διατήρη-
ση και ενδυνάμωση με εκ-
παιδευτικό προσωπικό της
Δημόσιας Κεντρικής Βι-
βλιοθήκης Χαλκίδας. Προ-
ώθηση της ψηφιοποίησης
του αρχείου Σκαρίμπα, του
Ευβοιώτη ποιητή, με ευρω-
παϊκούς πόρους. Υλοποίη-
ση προγράμματος δωρεάν
δερματολογικής εξέτασης
600 μαθητών νηπιαγωγεί-
ων και δημοτικών σχολεί-
ων. Έλεγχος των εγκρίσε-
ων για την εγκατάσταση
των κεραιών κινητής τηλε-
φωνίας κοντά σε σχολεία
από τις αρμόδιες αρχές
(Εθνική Επιτροπή Τηλεπι-
κοινωνιών και Ταχυδρομεί-
ων). Και εντατικοποίηση
της προσπάθειας για την
υπογραφή Προεδρικού Δι-
ατάγματος για την ανακα-
τασκευή του 3ου και 6ου
Γυμνασίου Χαλκίδας

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ