ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942 935 650

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σαβ08172019

Παρ, 02 Αυγ 2019 12pm

Γράφει ο Ανδρέας Γ. Χριστόπουλος:
Τιμές Καυσίμων ΕΥΒΟΙΑΣ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΕΥΒΟΙΑΣ
Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Back Home ΠΑΙΔΕΙΑ Ξεκίνησαν οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά της Εύβοιας

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά της Εύβοιας

Από τη Δευτέρα 2 Ιουνίου έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά της Εύβοιας. Οι εγγραφές θα συνεχίσουν έως και τις 21 Ιουνίου. Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας καθιερώνεται το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) ως δικαιολογητικό εγγραφής των παιδιών στο νηπιαγωγείο και στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου, καθώς και ως ιατρικό πιστοποιητικό παρακολούθησης της υγείας των μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Επίσης καταργούνται όλα τα πιστοποιητικά υγείας ως δικαιολογητικά εγγραφής για το Νηπιαγωγείο (πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης) και την Α΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου (πιστοποιητικά οδοντολογικής, καρδιολογικής και οφθαλμολογικής εξέτασης). Το Α.Δ.Υ.Μ. αποτελεί ένα ενιαίο έντυπο που συμπληρώνεται από τον υπεύθυνο ιατρό, συνοδεύει δε τον μαθητή/τρια καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησής του στις εκάστοτε σχολικές μονάδες που φοιτά.

Τα απαραίτητα δικαιο-
λογητικά για τις εγγρα-
φές στα νηπιαγωγεία είναι
το πιστοποιητικό γέννη-
σης Δήμου ή Κοινότητας
για την εγγραφή του νηπί-
ου στα οικεία μητρώα ή δη-
μοτολόγια, στο οποίο ανα-
γράφεται ολογράφως και
αριθμητικώς η ημερομηνία
γέννησης. Για το νήπιο που
θα συνεχίσει τη φοίτησή
του στο ίδιο νηπιαγωγείο
και δεύτερη χρονιά δεν
απαιτείται νέο πιστοποι-
ητικό γέννησης. Επίδειξη
του Βιβλιαρίου Υγείας του
Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προ-
σκόμιση άλλου στοιχείου,
στο οποίο φαίνεται ότι έγι-
ναν τα προβλεπόμενα εμ-
βόλια. Το Ατομικό Δελτίο
Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).
Για το νήπιο που θα συνεχί-
σει τη φοίτησή του στο ίδιο
νηπιαγωγείο και δεύτερη
χρονιά δεν απαιτείται νέο
Α.Δ.Υ.Μ. Υπεύθυνη δήλω-
ση του γονέα ή κηδεμόνα
ή άλλο στοιχείο κατά την
κρίση του / της Προϊσταμέ-
νου / νης του νηπιαγωγεί-
ου, από το οποίο φαίνεται
η διεύθυνση κατοικίας του
νηπίου. Δήλωση του γονέα ότι αναλαμβάνει την ευθύ-
 
νη για την ασφαλή προσέ-
λευση και αποχώρηση του
νηπίου. Τα απαραίτητα δικαιολο-
γητικά για τις εγγραφές
στα Δημοτικά είναι το πι-
στοποιητικό γέννησης, Δή-
μου ή Κοινότητας για την
εγγραφή του μαθητή στα
οικεία μητρώα ή δημοτο-
λόγια, το οποίο εκδίδε-
ται το τελευταίο πριν την
εγγραφή τρίμηνο και στο
οποίο αναγράφεται ολο-
γράφως και αριθμητικώς η
ημερομηνία γέννησης. Επί-
δειξη του βιβλιαρίου υγεί-
ας του μαθητή, ή προσκό-
μιση άλλου στοιχείου στο
οποίο φαίνεται ότι έγιναν
τα προβλεπόμενα εμβόλια.
Το Ατομικό Δελτίο Υγείας
Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). Απο-
δεικτικό στοιχείο από το
οποίο, κατά την κρίση του
Διευθυντή του σχολείου,
φαίνεται η διεύθυνση κα-
τοικίας του μαθητή. Βε-
βαίωση παρακολούθησης
νηπιαγωγείου. Για περισσό-
τερες πληροφορίες οι ενδι-
αφερόμενοι μπορούν να
επικοινωνούν με τη Διεύ-
θυνση Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης Ευβοίας στο τη-
λέφωνο 22210 22639

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ