ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942 935 650

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σαβ08172019

Παρ, 02 Αυγ 2019 12pm

Γράφει ο Ανδρέας Γ. Χριστόπουλος:
Τιμές Καυσίμων ΕΥΒΟΙΑΣ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΕΥΒΟΙΑΣ
Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Back Home ΠΑΙΔΕΙΑ Το ΠΑΜΕ Εύβοιας κατά «Τράπεζας Θεμάτων»

Το ΠΑΜΕ Εύβοιας κατά «Τράπεζας Θεμάτων»

Η Γραμματεία Εύβοιας του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου (ΠΑΜΕ) σχολίασε με επιστολή της, το νέο σύστημα εξετάσεων για τους μαθητές της Α΄ Λυκείου και την περίφημη «Τράπεζα Θεμάτων» του Υπουργείου Παιδείας, θέτοντας το ως ένα κρίσιμο ζήτημα που αφορά τη μόρφωση και το μέλλον των παιδιών.

 

Οι προαγωγικές εξετάσεις
στην Α’ Λυκείου με το νέο
σύστημα εξετάσεων όπως
καθορίζεται από το νόμο
για το Νέο Λύκειο έχουν
ήδη ξεκινήσει στην Εύβοια
και φέτος, για πρώτη φορά,
όπως τονίζει το ΠΑΜΕ, οι
εξετάσεις δεν θα είναι στην
αποκλειστική ευθύνη του
σχολείου και του εκπαι-
δευτικού. Μέχρι τώρα, τα
θέματα των εξετάσεων τα
έβαζε ο εκπαιδευτικός που
έκανε το μάθημα στη συ-
γκεκριμένη τάξη. Τώρα,
για πρώτη φορά, τα 2 από
τα 4 θέματα των εξετάσεων
μπαίνουν απ’ ευθείας
από το Υπουργείο Παιδεί-
ας μέσα από τη λεγόμενη
“τράπεζα θεμάτων”. Δηλα-
δή, με το σύστημα αυτό, ο
καθηγητής, που γνωρίζει
τις δυσκολίες και τις αδυ-
ναμίες των μαθητών, δεν
έχει πια τη δυνατότητα να
βάλει θέματα, ανάλογα με
το επίπεδο της τάξης, των μαθητών, όπως είναι ανα-
γκαίο παιδαγωγικά να γί-
νει κι όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Επίσης, συνεχίζει η επιστολή, η πρόσβαση στην “τράπεζα
θεμάτων” έγινε εφικτή μό-
λις 3 ημέρες πριν την
έναρξη των εξετάσεων
(26/5/2014). Οι εκπαιδευ-
τικοί και οι μαθητές δεν
έχουν τη δυνατότητα να τα μελετήσουν και να προετοιμαστούν κατάλληλα.

Σε πολλές περιπτώσεις η ύλη δεν έχει καλυφθεί ή έχει καλυφθεί πρόχειρα, αφού,
εκτός των άλλων, με ευθύ-
νη του Υπουργείου, χιλιά- δες εκπαιδευτικοί έλειπαν
μέχρι τα μέσα της σχολι-
κής χρονιάς. Μάλιστα σε
ορισμένες περιοχές δεν κα-
λύφθηκαν ποτέ τα κενά σε
εκπαιδευτικούς. Τέλος, οι
εκπαιδευτικοί, επιστημο-
νικές ενώσεις φιλολόγων,
μαθηματικών, φυσικών
κλπ, εκτιμούν ότι τα θέμα-
τα από την «τράπεζα θε-
μάτων» είναι ιδιαίτερα δύ-
σκολα, δεν απευθύνονται
στον μέσο μαθητή.
Τείθεται λοιπόν η ερώτηση
στην επιστολή του ΠΑΜΕ,
ποιοι θα μπορούσαν να
αδικηθούν; Τα πιο αδύνα-
τα παιδιά, απαντάει επίσης,
αυτά που αντιμετωπίζουν
διάφορες δυσκολίες και
κυρίως αυτά που δεν έχουν
τη δυνατότητα να
πληρώνουν φροντιστήρια.
Ποιος θα ωφεληθεί; Μόνο
οι οικογένειες που έχουν
χρήματα για φροντιστή-
ρια, για ιδιαίτερα και αυτοί
που πηγαίνουν τα παιδιά
τους στα κολέγια και τα
ιδιωτικά σχολεία. «Σημειώ-
νουμε επίσης ότι ο συνολι-
κός βαθμός που θα συγκε-
ντρώσουν τα παιδιά όλη τη
χρονιά μαζί με τις εξετά-
σεις μετράει για την πρό-
σβασή τους στην Τριτο-
βάθμια εκπαίδευση, ενώ τα
ίδια ισχύουν και στα Επαγ-

 

γελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ). Η εφαρμογή του πανελλα-
δικού χαρακτήρα των προ-
αγωγικών εξετάσεων μέσα
από την Τράπεζα Θεμά-
των είναι συνειδητή πολι-
τική επιλογή της κυβέρ-
νησης που έχει σκοπό να
πετάξει έξω από το σχο-
λείο ένα κομμάτι μαθητών
που αντικειμενικά προέρ-
χεται από τα πιο φτωχά λα ϊκά στρώματα. Θέλουν να
σπρώξουν τα παιδιά μας
βίαια έξω από το σχολείο,
στην πρόωρη
ψευτοκατάρτιση και τη μα-
θητεία, από πολύ μικρή
ηλικία. Λένε ψέματα ότι
με αυτό τον τρόπο τα παι-
διά θα βρίσκουν πιο εύκο-
λα δουλειές, θα
μπορούν να φέρουν ένα
μεροκάματο στο σπίτι ή
ότι θα γίνουν καλοί τεχνί-
τες. Το μόνο που θέλουν είναι να φτιάξουν ένα φτηνό, αναλώσιμο εργατικό δυναμικόπου θα ξέρει μόνο όσα και ό, τι θέλουν οι μεγάλες επιχειρήσεις».
Εκ των πραγμάτων, εξη-
γεί το ΠΑΜΕ, ένας μαθη-
τής δεν θα μπορεί να πα-
ρακολουθεί την εξέλιξη της
επιστήμης, δε θα έχει ολο-
κληρωμένη άποψη για την
παραγωγική διαδικασία,
για τη δουλειά που κάνει,
δε θα ξέρει γλώσσα, ιστο-
ρία, μαθηματικά κλπ. Δη-
λαδή, δεν θα έχει στέρεη
 
νώση, άρα δεν θα μπορεί να γίνει ούτε καλός τε-
χνίτης. Την ίδια ώρα το
Υπουργείο προχωρά σε
δεκάδες νέες συγχωνεύ-
σεις και καταργήσεις σχο-
λείων και τμημάτων στοι- βάζοντας στη κυριολεξία
τα παιδιά σε τμήματα με
25 – 30 μαθητές υποβαθ-
μίζοντας ακόμα περισσό-
τερο την εκπαιδευτική δι-
αδικασία, υπογραμμίζει
η επιστολή. «Η μόρφωση
των παιδιών του λαού πρέ-
πει να γίνει υπόθεση όλων
των εργαζομένων, όλης της
εργατικής τάξης. Καλού-
με όλα τα σωματεία και τα
συνδικάτα να κάνουν υπό-
θεσή τους τη μόρφωση των
παιδιών μας».
Το ΠΑΜΕ Εύβοιας ζητάει
από εκπαιδευτικούς, γονείς
και μαθητές της Εύβοιας να
απαιτήσουν να μην εφαρ-
μοστεί ο θεσμός της Τρά-
πεζας Θεμάτων. Οι προα-
γωγικές εξετάσεις να είναι
στην αποκλειστική ευθύ-
νη της σχολικής μονάδας
και των εκπαιδευτικών. Να παρθούν πίσω όλες οι καταργήσεις συγχωνεύσεις σχολείων και τμημάτων.
Να γίνουν μαζικοί διορι-
σμοί μόνιμων εκπαιδευ-
τικών, με κανένα τμήμα
πάνω από 20 μαθητές. Να
υπάρξει έκτακτη χρημα-
τοδότηση από τον κρατι-
κό προϋπολογισμό για τις
ανάγκες των σχολείων.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ